Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 3. 2017, pred tromi rokmi, aktualizované: 19. 9. 2019, minulý rok

Základné informácie

Garantujúcim pracoviskom pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na Trnavskej univerzite v Trnave je Katedra školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Výučba jednotlivých predmetov v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim jednotlivým predmetom štúdia. Pedagogická fakulta pri zabezpečovaní predmetov zameraných na študijné odbory ostatných fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s vysokoškolskými učiteľmi pôsobiacimi v prislúchajúcich študijných odboroch na jednotlivých fakultách univerzity.

O študijných záležitostiach v DPŠ rozhoduje dekanka Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

 1. absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia alebo
 2. študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru.

Prijímacie konanie na DPŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu doplňujúceho pedagogického štúdia.

Forma štúdia: externá
Rozsah programu a dĺžka trvania: štúdium je štvorsemestrálne (dva akademické roky) s dotáciou 200 vyučovacích hodín

Hlavný cieľ

Získať pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov v jednom z uvedených predmetových zameraní:

 • biológia,
 • chémia,
 • informatika,
 • matematika,
 • slovenský jazyk a literatúra,
 • anglický jazyk a literatúra,
 • nemecký jazyk a literatúra,
 • výtvarné umenie,
 • etická výchova,
 • pedagogika (vychovávateľstvo),
 • filozofia,
 • sociológia,
 • psychológia,
 • história,
 • klasické jazyky,
 • dejiny a teória umenia,
 • politológia,
 • klasická archeológia,
 • sociálna práca,
 • zdravotnícke a ošetrovateľské predmety.

Profil absolventa

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcej prislúchajúcej disciplíne, vie ich zakomponovať do vyučovacieho procesu a je schopný vyučovať predmety svojej špecializácie na 1., 2. stupni ZŠ a SŠ. Iniciatívne inovuje svoje pedagogické pôsobenie, priebežne sleduje inováciu prislúchajúcich legislatívnych dokumentov a zmenám sa flexibilne prispôsobuje. Okrem pedagogickej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu vo svojej predmetovej špecializácii, čo umožňujú jeho primerané poznatky z metód výskumu a vývoja prislúchajúcej didaktiky; vie realizovať pedagogický výskum vedúci k žiadaným zmenám v pedagogickom procese.

Obsah programu

modul hodinová dotácia
pedagogicko­‑psychologický 120
predmetovo­‑didaktický 20
predmetovo­‑odborový 20
pedagogická prax 40
spolu 200

1 Pedagogicko­‑psychologický modul

Vysvetlivky
S semester HD hodinová dotácia
S jednotka vzdelávacieho programu vyučujúci HD
1 z vzdelávanie a gramotnosť prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 16
1 z školská politika a administratíva prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 20
1 z psychológia detstva a vzdelávania prof. PhDr. Ivan Lukšík, PhD. 20
1 z kultúra učiteľovej reči PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD. 10
1 l evaluácia vzdelávania a školy prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
16
1 l akademické písanie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 10
1 l sociológia detstva a vzdelávania prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 16
1 l IKT vo vzdelávaní Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. 12
spolu: 120

2 Predmetovo­‑didaktický modul

S jednotka vzdelávacieho programu vyučujúci HD
2 z všeobecná odborová didaktika prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 10
2 l odborová didaktika špecializovanej vzdelávacej oblasti pedagóg špecializujúci sa v prislúchajúcej vzdelávacej oblasti 10
spolu: 20

3 Predmetovo­‑odborový modul

S jednotka vzdelávacieho programu vyučujúci HD
2 z inovácie v špecializovanej vzdelávacej oblasti pedagóg špecializujúci sa v prislúchajúcej vzdelávacej oblasti 10
2 l výskum v špecializovanej vzdelávacej oblasti pedagóg špecializujúci sa v prislúchajúcej vzdelávacej oblasti 10
spolu: 20

4 Pedagogická prax

S jednotka vzdelávacieho programu vyučujúci HD
2 z hospitačná prax PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 10
2 z didaktická projektívna (konzultačná) prax PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 10
2 l súvislá realizačná prax PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. 20
spolu: 40

Bližšie určená kategória a podkategória pedagogického zamestnanca, pre ktorého je vzdelávanie určené

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávania a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Podmienky na zaradenie uchádzačov

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je možné prijať absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného odboru, ktorý ukončil štúdium prislúchajúceho študijného programu štátnou skúškou z predmetu, na ktorého vyučovanie získava kompetenciu absolvovaním Doplňujúceho pedagogického štúdia.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie

Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a zo skúšky z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacieho predmetu.

Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované predmetovo­‑didakticky. Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 35 až 50 strán. Záverečnú prácu posudzujú dvaja recenzenti, obhajoba sa môže konať aj v prípade, že jeden z recenzentov písomnú záverečnú prácu neodporučí. Tému záverečnej práce si študent volí zo zoznamu tém, ktoré vypisujú lektori v  prislúchajúcom predmetovom zameraní.

Napísaním práce má študent, okrem iného, preukázať, že je spôsobilý korektne pracovať so základnými pedagogickými dokumentmi; pozná ako obsah predmetu, na ktorého vyučovanie získava kvalifikáciu, tak aj jeho didaktické aspekty. Zároveň vie pedagogicky premýšľať nad inováciami, vie objektívne hodnotiť pedagogickú kvalitu rôznych prístupov v rôznych pedagogických situáciách, vie plánovať vzdelávanie a nastaviť si nástroje hodnotenia.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €*
Poplatok za jeden semester štúdia: 300 €*
* poplatok je aktualizovaný každý akademický rok

Spôsob platby

Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 10201
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím prislúchajúceho semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.

Súčasťou študijného programu je realizácia 40 hodín pedagogickej praxe, ktorá nie je zo strany Trnavskej univerzity v Trnave krytá personálnym výdavkom pre učiteľa zabezpečujúceho pedagogickú prax pre študenta DPŠ.

Kontakt na koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora doplňujúceho pedagogického štúdia:

Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
adresa elektronickej pošty