Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (Bc., denné štúdium)
Garant: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.
Vysvetlivky:
TP Typ predmetu RO Ročník SE Semester KR Kredity PR Prednášky
SM Semináre CV Cvičenia PX Prax Kontaktné hodiny spolu
Ponuka predmetov TP RO SE KR PR SM CV PX
Anatómia a fyziológia I. P 1 ZS 4 2   2   4
Špecifiká práce v rozvojových krajinách P 1 ZS 2 1 1     2
Základy informatiky a PC zručností P 1 ZS 3     2   2
Základy verejného zdravotníctva P 1 ZS 4 1       1
Psychický vývin dieťaťa P 1 ZS 4 2 1     3
Sociálne a regionálne štúdie P 1 ZS 10 1 2   1 3
Inklúzia vo výchove a vzdelávaní P 1 ZS 3 2 1     3
Spolu 1 ZS       30 9 5 4 1 18
Teória predškolského vzdelávania P 1 LS 5 1 2   2 3
Právo a legislatíva v zdravotníctve a školstve P 1 LS 3 1 1     2
Etika v učiteľskej profesii P 1 LS 3   2     2
Tropické verejné zdravotníctvo P 1 LS 3 1   1   2
Sociálna psychológia P 1 LS 4 2 1     3
Raná jazyková gramotnosť P 1 LS 8 1 2   2 3
PV P + PV 1 LS 2         0
PV P + PV 1 LS 2         0
Spolu 1 LS       26 6 8 1 4 15
Sociológia detstva P 2 ZS 3 2       2
Základy hygieny I. P 2 ZS 5 2   2   4
Starostlivosť o matku a dieťa P 2 ZS 3   2     2
Mikrobiológia I. P 2 ZS 3     2   2
Epidemiológia I. P 2 ZS 5 2   2   4
Základy ekonomiky P 2 ZS 4 1   1   2
Základy jednotlivých medicínskych odborov P 2 ZS 4 4   1   5
PV P + PV 2 ZS 3         0
Spolu 2 ZS       27 11 2 8 0 21
Komparatívna pedagogika P 2 LS 4 2       2
Základy hygieny II. P 2 LS 5 2   2   4
Prírodovedné a technické vzdelávanie P 2 LS 10 1 2   1 3
Sociálne determinanty zdravia P 2 LS 4   2 2   4
Humánna ekológia P 2 LS 5   2 2   4
PV P + PV 2 LS 2         0
Spolu 2 LS       28 5 6 6 1 17
Základy manažmentu P 3 ZS 5 1   1   2
Základy prevencie P 3 ZS 4 4   1   5
Počiatočné matematické vzdelávanie P 3 ZS 10 4 2   1 6
Seminár k bakalárskej práci P 3 ZS 3   1     1
Súvislá prax MK 1 P 3 ZS 6       40 0
PV P + PV 3 ZS 2         0
Spolu 3 ZS       28 9 3 2 41 14
Telesná a zdravotná výchova P 3 LS 10 3 2 2 1 7
Súvislá prax MK 2 P 3 LS 6       40 0
Spolu 3 LS       16 3 2 2 41 7
ŠS – ZP a obhajoba P 3 LS 10          
ŠS – predmet P 3 LS 4          
Spolu P predmety 169
Spolu P + PV predmety       180 40 24 25 88 89
Jazyková kultúra PV     3   2      
IKT vo vzdelávaní PV     2   1      
Literárna výchova PV     3   2      
Pedagogicko­‑psychologická diagnostika PV     4 1 1      
Základy rozvojovej pomoci PV     3     1    
Tropické ochorenia PV     2   2      
Demografia PV     3     1   1
Prvá pomoc PV     2   1 1   2
Spolu PV predmety       22 1 14 0 0 0
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV) 11
Minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať je 180
Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci (Bc., externé štúdium)
Garant: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.
Vysvetlivky:
TP Typ predmetu RO Ročník SE Semester
KR Kredity PS Prax za semester Semestrálna výmera hodín spolu
Ponuka predmetov TP RO SE KR PS
Anatómia a fyziológia I. P 1 ZS 4   48
Špecifiká práce v rozvojových krajinách P 1 ZS 2   24
Základy informatiky a PC zručností P 1 ZS 3   24
Základy verejného zdravotníctva P 1 ZS 4   12
Sociálne a regionálne štúdie P 1 ZS 10 12 36
Spolu 1 ZS       23 12 144
Právo a legislatíva v zdravotníctve a školstve P 1 LS 3   24
Psychický vývin dieťaťa P 1 LS 4   36
Raná jazyková gramotnosť P 1 LS 8 24 36
Tropické verejné zdravotníctvo P 1 LS 3   24
Základy hygieny I. P 1 LS 5   48
Spolu 1 LS       23 24 168
Prírodovedné a technické vzdelávanie P 2 ZS 10 12 36
Inklúzia vo výchove a vzdelávaní P 2 ZS 3   36
Teória predškolského vzdelávania P 2 ZS 5 24 36
Starostlivosť o matku a dieťa P 2 ZS 3   24
Epidemiológia I. P 2 ZS 5   48
Spolu 2 ZS       26 36 180
Etika v učiteľskej profesii P 2 LS 3   24
Sociálna psychológia P 2 LS 4   36
Mikrobiológia I. P 2 LS 3   24
Sociológia detstva P 2 LS 3   24
Základy ekonomiky P 2 LS 4   24
Základy jednotlivých medicínskych odborov P 2 LS 4   60
Spolu 2 LS       21 0 192
Počiatočné matematické vzdelávanie P 3 ZS 10 12 72
Základy hygieny II. P 3 ZS 5   48
Humánna ekológia P 3 ZS 5   48
  PV 3 ZS 3   24
Spolu 3 ZS       20 12 168
Komparatívna pedagogika P 3 LS 4   24
Sociálne determinanty zdravia P 3 LS 4   48
Súvislá pedagogická prax MK1 P 3 LS 6 40 0
Základy prevencie P 3 LS 4   60
  PV 3 LS 2   24
  PV 3 LS 2   24
Spolu 3 LS       18 40 132
Seminár k bakalárskej práci P 4 ZS 3   12
Základy manažmentu P 4 ZS 5   24
Telesná a zdravotná výchova P 4 ZS 10 12 84
  PV 4 ZS 2   24
  PV 4 ZS 2   24
Spolu 4 ZS       18 12 120
Súvislá pedagogická prax MK2 P 4 LS 6 40 0
Spolu 4 LS       6 40 0
ŠS – ZP a obhajoba P 4 LS 10    
ŠS – predmet P 4 LS 4    
Spolu P predmety       169 176 1104
Spolu P + PV predmety       180 176 1200
Jazyková kultúra PV     3   24
Pedagogicko­‑psychologická diagnostika PV     4   24
IKT vo vzdelávaní PV     2   12
Literárna výchova PV     3   24
Základy rozvojovej pomoci PV     3   12
Tropické ochorenia PV     2   24
Demografia PV     3   12
Prvá pomoc PV     2   24
Spolu PV predmety       22 0 156
Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 11
Minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať je 180