Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 1. 2. 2019, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznamy pre študentov doktorandského štúdia

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia, že termín odovzdania prihlášok na dizertačnú skúšku a žiadostí na vykonanie obhajoby dizertačnej práce je najneskôr do 10. 5. 2019.

Tlačivá sú zverejnené v sekcii Študent » Dokumenty.

 

Doktorand pri odovzdaní prihlášky na dizertačnú skúšku odovzdá na študijnom oddelení:

 • prihlášku na dizertačnú skúšku,
 • projekt dizertačnej práce v troch tlačených exemplároch spolu s písomným stanoviskom školiteľa k projektu i s návrhom na oponenta projektu,
 • zoznam publikovaných prác a výstupov z účasti na vedeckých podujatiach zo systému BIREP,
 • účasť na riešení vedeckých projektov,
 • výpis hodnotenia absolvovaných predmetov zo systému MAIS doktorand musí mať získaných 60 kreditov za absolvované predmety,
 • účasť na zahraničných študijných pobytoch,
 • externý študent odovzdá separáty publikačných výstupov.

 

Doktorand pri odovzdaní žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce odovzdá na študijnom oddelení:

 • výpis hodnotenia absolvovaných predmetov zo systému MAIS,
 • dizertačnú prácu v štyroch tlačených exemplároch v tvrdej väzbe a v elektronickej verzii na CD nosiči,
 • autoreferát v počte 15 ks,
 • stanovisko školiteľa k dizertačnej práci,
 • návrh školiteľa na troch oponentov dizertačnej práce,
 • zoznam účasti na riešení vedeckých projektov,
 • zoznam publikovaných prác, odborných posudkov a vystúpení na vedeckých podujatiach zo systému BIREP,
 • účasť na zahraničných študijných pobytoch,
 • externý študent odovzdá separáty publikačných výstupov,
 • stručný profesijný životopis, overenú kópiu rodného a sobášneho listu,
 • 2× licenčnú zmluvu, test originality, analytický list z EZP.
  Študijné oddelenie