Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 3. 9. 2018, minulý rok

Od 1. 9. 2018 je v platnosti Vyhláška rektora TU v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na TU v Trnave na AR 2018/2019.

Ročné školné v externej forme pre študentov PdF je:

Bakalárske študijné programy           650 €
Magisterské študijné programy 800 €
Doktorandské študijné programy 1 000 €

Rozhodnutie o výške školného a platobné údaje Vám budú doručené poštou.