© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Úplné znenie názvu dokumentu je Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 16/2013 o zásadách zverejňovania informácií na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave a je dostupný v sekcii interných dokumentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Trnavskej univerzity (ktoré sú dostupné len v rámci univerzitnej siete).

 

Citujeme niektoré časti:

  • Správca obsahu webového sídla univerzity riadi zamestnancov zodpovedných za obsah internetových stránok, ktoré sú v pôsobnosti vedenia a pracovísk univerzity a správcov obsahu fakultných stránok. … Za obsah internetových stránok fakulty zodpovedá správca obsahu fakultných stránok, ktorého menuje dekan fakulty.
  • Všetky súčasti univerzity sú povinné poskytnúť podklady a potrebnú súčinnosť pri príprave informácií zverejňovaných prostredníctvom internetových stránok, ktoré sú v pôsobnosti vedenia univerzity.
  • …Textové dokumenty (sú) v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku (a) majú formát .rtf alebo .pdf, obrázky sú vo formátoch .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .gif.
  • Internetové stránky univerzity sú realizované prostredníctvom takých technológií, ktoré zaručujú ich technickú bezchybnosť a maximálnu dostupnosť, t. j. musia vyhovovať prijatým štandardom podľa W3C (www.w3c.org www.​w3.​org otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a štandardom pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok v súlade s výnosom MF SR.
  V Trnave, dňa 24. septembra 2013.