Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 28. 11. 2016, pred tromi rokmi

obrázok

Absolvuj štúdium v zahraničí!

výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

 • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
 • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2016/2017 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia;
 • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
 • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
 • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu ERASMUS+:

 • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)
 • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi , ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž v zahraničí.

Kritériá výberu:

 • sú zhodné s kritériami výberu pre študijný pobyt v rámci Erasmus+ programu.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu ERASMUS+:

 • stáž môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvý absolvent (do jedného roka od ukončenia štúdia);
 • každý študent môže absolvovať mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ v trvaní od troch do dvanásť mesiacov;
 • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu dvanásť mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej organizácie, na ktorej by ste chceli zahraničnú stáž realizovať a pripravte si stručný projekt k obsahu stáže. Stáže sú zamerané najmä na získavanie pracovnej a výskumnej skúsenosti a mali by byť plánované v súlade s aktuálne prebiehajúcim alebo práve ukončeným štúdiom na domovskej vzdelávacej inštitúcii.

Prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ a na oddelení pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF TU, (2. poschodie, č. dverí 316, p. Jakubovská). Spolu s prihláškami je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, ktoré je dostupné tamtiež.

Prihlášky je možné odovzdať na oddelení pre vedu, 
výskum a zahraničné vzťahy (2. poschodie č. dv. 316, pani Jakubovská)