Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 7. 9. 2015, pred tromi rokmi

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a vo svete. Zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť odborné znalosti.

Mobilita s cieľom výučby

Vysielajúca organizácia: musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala „medziinštitucionálnu dohodu“ s hostiteľskou partnerskou organizáciou krajiny zapojenej do programu.

Hostiteľská organizácia musí byť:

  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE.

Dĺžka trvania mobility je od dvoch dní do dvoch mesiacov. Minimálna dĺžka mobility s cieľom výučby je minimálne osem vyučovacích hodín za týždeň.

Učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba).

Mobilita s cieľom školenia

Táto činnosť podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo forme podujatí odbornej prípravy v zahraničí (okrem konferencií) a job shadowing (získavania pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka)

Učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia

Grantová podpora mobility zamestnancov

Minimálna dĺžka mobility s cieľom výučby aj školenia sú dva dni, maximálna dva mesiace.

Pobytové náklady sú v zmysle podmienok grantu preplácané iba na dni aktivity. Maximálna dĺžka dní aktivity pre Poľsko, Maďarsko a Česko sú 3 dni aktivity(bez cesty), pre ostatné krajiny 5 dní aktivity (bez cesty). Ak zamestnanec potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac ako je povolených dní v rámci programu Erasmus+, v tom prípade je povinný k vystaveniu cestovného príkazu predložiť písomné vyjadrenie súhlasu svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu. Finančná zmluva v rámci programu Erasmus+ sa bude uzatvárať na povolených max. 5 resp. 7 dní. Cestovné lístky a ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Ak cestuje zamestnanec spoločne s iným účastníkom v motorovom vozidle, nemá nárok na paušál na cestu na základe vzdialenostného pásma.

Pred začiatkom mobility je pracovník povinný uzavrieť komerčné cestovné poistenie na obdobie trvania mobility

Cestovné náklady: rovnaké paušálne sumy ako príspevok k cestovným nákladom podľa vzdialenosti od cieľového miesta: Na stanovenie platného vzdialenostného pásma sa použije on­‑line kalkulačka vzdialenosti: http://www.​erasmusplus.​sk/​index.​php?​sw=​41 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Realizácia mobility

Mobilita pracovníka (výučba/školenie) sa uskutočňuje na základe pozvania hosťujúcej vysokej školy. Výberové konanie sa uskutočňuje na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity a pracovníci sú vybraní na základe predloženého programu mobility (výučba/školenie), potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Pred mobilitou

Fakultný koordinátor pošle na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu v dostatočnom časovom predstihu pred mobilitou nasledujúce materiály:

  • prihláška na učiteľskú mobilitu,
  • program mobility (výučba/školenie), ktorý musí byť schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou),
  • tlačivo o účte, na ktorý bude učiteľovi prevedený grant (v €),
  • doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov. Účastník mobility je povinný predložiť k „Prihláške na mobilitu“ písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Po návrate z mobility

  • Účastník je povinný vyplniť a podať správu on­‑line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie. Podanie správy on­‑line cez EU Survey sa považuje za žiadosť účastníka o vyplatenie doplatku finančnej podpory. Inštitúcia má štyridsaťpäť kalendárnych dní na vyplatenie tohto doplatku alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky od účastníka.
  • Účastník predloží „Potvrdenie o účasti na mobilite“, ktoré vystavuje prijímajúca organizácia, a kde musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility.