© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 4. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 9. 2015, predminulý rok

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a vo svete. Zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť odborné znalosti.

Mobilita za účelom výučby

Vysielajúca organizácia: musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE, ktorá pred uskutočnením mobility podpísala „medziinštitucionálnu dohodu“ s hostiteľskou partnerskou organizáciou krajiny zapojenej do programu.

Hostiteľská organizácia musí byť:

  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu s pridelenou chartou ECHE.

Dĺžka trvania mobility je od dvoch dní do dvoch mesiacov. Minimálna dĺžka mobility za účelom výučby je minimálne osem vyučovacích hodín za týždeň.

Učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba).

Mobilita za účelom školenia

Táto činnosť podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo forme podujatí odbornej prípravy v zahraničí (okrem konferencií) a job shadowing (získavania pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka)

Učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia

Grantová podpora mobility zamestnancov

Minimálna dĺžka mobility za účelom výučby aj školenia sú dva dni, maximálna dva mesiace.

Pobytové náklady sú v zmysle podmienok grantu preplácané iba na dni aktivity. Maximálna dĺžka dní aktivity pre Poľsko, Maďarsko a Česko sú 3 dni aktivity(bez cesty), pre ostatné krajiny 5 dní aktivity (bez cesty). Ak zamestnanec potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac ako je povolených dní v rámci programu Erasmus+, v tom prípade je povinný k vystaveniu cestovného príkazu predložiť písomné vyjadrenie súhlasu svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu. Finančná zmluva v rámci programu Erasmus+ sa bude uzatvárať na povolených max. 5 resp. 7 dní. Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Ak cestuje zamestnanec spoločne s iným účastníkom v motorovom vozidle, nemá nárok na paušál na cestu na základe vzdialenostného pásma.

Pred začiatkom mobility je pracovník povinný uzavrieť komerčné cestovné poistenie na dobu mobility

Cestovné náklady: rovnaké paušálne sumy ako príspevok k cestovným nákladom podľa vzdialenosti od cieľového miesta: Na stanovenie platného vzdialenostného pásma sa použije on­‑line kalkulačka vzdialenosti: http://www.​erasmusplus.​sk/​index.​php?​sw=​41 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Realizácia mobility

Mobilita pracovníka (výučba/školenie) sa uskutočňuje na základe pozvania hosťujúcej vysokej školy. Výberové konanie sa uskutočňuje na úrovni jednotlivých fakúlt univerzity a pracovníci sú vybraní na základe predloženého programu mobility (výučba/školenie), potvrdeného prijímajúcou inštitúciou. Výber učiteľov a pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Pred mobilitou

Fakultný koordinátor pošle na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu v dostatočnom časovom predstihu pred mobilitou nasledujúce materiály:

  • prihláška na učiteľskú mobilitu,
  • program mobility (výučba/školenie), ktorý musí byť schválený obidvomi inštitúciami (prijímajúcou aj vysielajúcou),
  • tlačivo o účte, na ktorý bude učiteľovi prevedený grant (v €),
  • doklad o poistení na cestu spolu s dokladom o úhrade poistenia.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Okrem zmluvy vystaví príslušná fakulta účastníkovi cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu.

  • Ak sú výdavky na mobilite nižšie ako je príspevok na mobilitu dohodnutý v zmluve, účastníkovi ostáva celý zmluvný grant.
  • Ak sú zdokladované výdavky na mobilite vyššie ako je zmluvný príspevok, podľa § 10a, Zákona o cestovných náhradách a vnútorného usmernenia TU, doplatí príslušná fakulta účastníkovi mobility rozdiel medzi príspevkom z grantu Erasmus+ a skutočnými výdavkami na mobilite z fakultných zdrojov. Účastník mobility je povinný predložiť k „Prihláške na mobilitu“ písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty, z akých zdrojov budú vykryté prípadné zvyšné náklady na pracovnú cestu, okrem prideleného grantu.

Po návrate z mobility

  • Účastník je povinný vyplniť a podať správu on­‑line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie. Podanie správy on­‑line cez EU Survey sa považuje za žiadosť účastníka o vyplatenie doplatku finančnej podpory. Inštitúcia má štyridsaťpäť kalendárnych dní na vyplatenie tohto doplatku alebo na vyžiadanie dlžnej čiastky od účastníka.
  • Účastník predloží „Potvrdenie o účasti na mobilite“, ktoré vystavuje prijímajúca organizácia, a kde musí byť uvedený dátum začiatku a konca mobility.