Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 10. 2010, pred niekoľkými rokmi

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť v rámci programu Erasmus študijného pobytu na zahraničnej univerzita (študentská mobilita), musia spĺňať «dokument sa spracúva, prosím navštívte stránku neskôr». Ak študent spĺňa uvedené kritéria, postupuje podľa uvedeného:

Študentské mobility v rámci programu Erasmus sú realizované na základe podpísaných bilaterálnych dohôd s jednotlivými univerzitami v rámci Európskej únie, ktoré majú podpísanú Erasmus univerzitnú Chartu. Zoznam bilaterálnych zmlúv je zverejnený na webových stránkach jednotlivých fakúlt.

Výberové konanie prebieha na jednotlivých fakultách Trnavskej univerzity, termín konania musí byť zverejnený na webových stránkach fakúlt v dostatočnom časovom predstihu. Výberové konanie na nasledujúci akademický rok obyčajne prebieha v novembri až januári predchádzajúceho akademického roka. Každá fakulta si stanovuje vlastné kritériá na výber študentov (jazyková zdatnosť, študijné výsledky, motivácia, aktivita v rámci katedry…)

Zoznam nominovaných študentov zasielajú fakultní koordinátori na zahraničné oddelenie rektorátu, ktoré spracúva ďalšiu potrebnú dokumentáciu a organizuje stretnutia nominovaných študentov, na ktorých sú študenti podrobne informovaní o realizácii študijných pobytov. Na stretnutí s administratívnym koordinátorom potvrdia vybraní študenti svoju účasť na mobilite a informujú o semestri vycestovania. Študent, ktorý sa rozhodne vzdať mobility, musí túto skutočnosť písomne ohlásiť na oddelenie zahraničných vzťahov rektorátu.

Informácie pre vybraných študentov

Študent sa pred vycestovaním oboznámi s prijímajúcou univerzitou, dôkladne si preštuduje ponúkané študijné programy. Vybrané predmety by mali čiastočne korešpondovať so študijným programom domácej univerzity v čase vycestovania. Vybraté predmety konzultuje študent s katedrovým koordinátorom.

Zoznam dokumentov požadovaných od študenta pred nástupom na mobilitu

  • Prihláška na výmenné štúdium (Student Exchange Application Form). Každá univerzita má iný formulár, obsahovo sa však zhodujú. Viaceré univerzity poskytujú možnosť prihlásiť sa on­‑line. Formuláre sú zverejnené na webových stránkach univerzít.

Súčasťou prihlášky na štúdium je

  • Learning Agreement (Dohoda o obsahu štúdia – ďalej LA), ktorú študent vypĺňa samostatne, v súčinnosti s katedrovým koordinátorom. LA musí obsahovať zoznam predmetov, ktoré bude študent študovať na zahraničnej univerzite. Je dôležité, prekonzultovať každý predmet, pretože LA je dokument, ktorý špecifikuje obsah štúdia, ktoré bude po návrate na domácu univerzitu uznané. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu zasiela zahraničné oddelenie rektorátu na prijímajúce univerzity.
  • Finančná zmluva o pridelení grantu: pred nástupom na mobilitu študent podpisuje na (ZO­‑R) „Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku,“ ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú „Všeobecné ustanovenia a Pravidlá mobility študentov.“ K zmluve prikladá študent vyplnené tlačivo „Bankové údaje k účtu,“ na ktorý mu bude prevedený grant Erasmus. Erasmus grant je prideľovaný v dvoch splátkach. Prvú splátku dostáva študent pred odchodom na mobilitu, druhú po návrate, po splnení zmluvných podmienok. Výška prideleného grantu nepokrýva celkové náklady pobytu, ide o príspevok k nákladom!
  • Poistenie: pred odchodom na mobilitu je študent povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas študijného pobytu si hradia študenti z grantu. Odporúčame, aby študent uzavrel aj tieto druhy poistenia: poistenie zodpovednosti za škodu (súvisí so škodami spôsobených účastníkmi), poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany. Pred vycestovaním študent predloží kópiu dokladu o poistení.
  • Výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records) za všetky ukončené ročníky. Potvrdenie poskytuje študijné oddelenie, preklad do požadovaného jazyka si zabezpečuje študent.

Zoznam dokumentov požadovaných od študenta po návrate z mobility

Po návrate z mobility, do desiatich dní od termínu návratu, je študent povinný dodať na ZO­‑R nasledujúce dokumenty:

  • certifikát alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec študijného pobytu (zhodný s dátumami vo finančnej zmluve medzi TU a študentom) s podpisom a pečiatkou zahraničnej univerzity;
  • certifikát – potvrdenie o absolvovaní EILC – intenzívny jazykový kurz (v prípade, že študent absolvoval EILC);
  • výpis výsledkov o štúdiu (Transcript of Records); doktorandi predkladajú kópiu vyhodnotenia práce na prijímajúcej univerzite;
  • správa študenta.

Po predložení týchto dokumentov bude študentovi doplatená alikvotná výška grantu.