Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 3. 2015, pred tromi rokmi

V rámci nového programu Erasmus+, sa môžu študenti Trnavskej univerzity od akademického roka 2014/2015 zúčastňovať praktických stáží (traineeships) v zahraničí. Prioritou TU je sprostredkovanie stáží tým študentom, u ktorých je stáž súčasťou ich študijného programu.

Praktické stáže (traineeships) umožňujú študentom zúčastniť sa dlhodobého pobytu v zahraničí s cieľom získať okrem jazykových skúseností aj sociálnu a profesionálnu európsku skúsenosť.

Kritériá praktických stáží

Praktickej stáže Erasmus+ sa môže zúčastniť:

a) každý študent TU, ktorý je zapísaný do bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu. Dĺžka trvania stáže je od dvoch do dvanástich mesiacov v každom stupni vzdelávania.
  Študent môže nastúpiť na stáž už od prvého ročníka štúdia.
  Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
b) čerstvý absolvent (do jedného roka od ukončenia štúdia), pričom stáž musí absolvovať do jedného roka po absolvovaní VŠ.
  Dĺžka stáže absolventa je závislá od dĺžky mobilít v poslednom ukončenom stupni vzdelávania – t. j. pri výpočte možnej dĺžky sa zohľadňuje počet mesiacov predchádzajúcich mobilít realizovaných aj v rámci Programu celoživotného vzdelávania tak, aby súčet mesiacov bol najviac dvanásť.
  Výberového konania sa musí zúčastniť ešte ako riadny študent TU!

Zapojené krajiny

Stáž môže byť realizovaná v týchto krajinách:

 • členské štáty Európskej únie – Belgicko, Bulharsko, ČR, Cyprus, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia),
 • krajiny EHP – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
 • kandidátske krajiny – Turecko a Macedónsko,
 • Švajčiarsko – je v akademickom roku 2014/2015 vylúčené z programu.

Oprávnené hostiteľské organizácie

Hostiteľskou organizáciou môže byť:

a) inštitúcia vysokoškolského vzdelávania pridelenou chartou ECHE (Erasmus+ Charta),
b) každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Takouto organizáciou môže byť napríklad:

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • školské/ústavné/vzdelávacie stredisko (na akejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie sekundárne vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, MVO,
 • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby.

Neoprávnené inštitúcie na stáž

Povinnosti študenta pred mobilitou

Študent, ktorý má záujem o stáž musí postupovať takto:

 1. Nájsť si vhodnú zahraničnú organizáciu/firmu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom!
 2. V spolupráci s hosťujúcou organizáciou vyplniť Akceptačný list. Akceptačný list musí podpísať štatutárny zástupca prijímajúcej inštitúcie resp. mentor, študent a fakultný, resp. katedrový koordinátor programu Erasmus+ na vysielajúcej inštitúcii. Koordinátor svojím podpisom potvrdzuje, že pracovná náplň uvedená v liste je pre uchádzača adekvátna a korešponduje s jeho študijným programom.
 3. Študent v spolupráci s katedrovým koordinátorom na vysielajúcej inštitúcii vyplní Learning agreement for traineeships.
 4. Študent je povinný zaistiť si poistenie liečebných nákladov, ktoré je platné pre cieľovú krajinu. Je povinný predložiť:
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za spôsobenú škodu (pokrývajúce škodu spôsobenú študentom na pracovisku) spolu s opisom toho, čo pokrýva.
 • potvrdenie o úrazovom poistení súvisiace s úlohami študenta (pokrývajúce škodu spôsobenú študentovi na pracovisku) spolu s opisom toho, čo pokrýva.

Výberové konanie a nominácia študentov

Výberové konania na obsadenie miest na prax sú v kompetencii jednotlivých fakúlt. Fakulty výberové konania vyhlasujú, zaisťujú rovnaký prístup a transparentný výber študentov. Študenti sa hlásia do výberových konaní podľa stanovených podmienok výberovej komisie. Podmienky výberového konania musia byť oficiálne zverejnené na stránkach fakúlt v dostatočnom časovom priestore.

Študenti na výberové konanie predkladajú prihlášku, resp. Údaje o študentovi.

K prihláške je potrebné priložiť:

 • Motivačný list,
 • krátky životopis (CV),
 • Akceptačný list z prijímajúcej organizácie,
 • výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu).

Výsledkom výberového konania je zoznam úspešných uchádzačov, ktorý je fakulta povinná doručiť na zahraničné oddelenie rektorátu najneskôr do 20. februára aktuálneho roka. Zoznam musí byť zverejnený na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody schválenia alebo zamietnutia žiadosti.

Študenti, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie sú zahraničným oddelením rektorátu nominovaní do programu Erasmus+ (traineeship).

Povinnosti študenta po návrate z mobility

Do desiatich dní po návrate je študent povinný predložiť na zahraničné oddelenie rektorátu nasledujúce dokumenty:

 • Kópiu prehľadu dosiahnutých výsledkov a náplne praxe – buď formou Certifikátu o absolvovaní stáže, alebo formou Hodnotiacej správy mentora na prijímajúcej inštitúcie.
 • Dokument potvrdzujúci obdobie pobytu na stáži v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ traineeship period).
 • Správu študenta vyplnením do celoeurópskej databázy (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny na vyplnenie správy študent prijme vo forme automatického e‑mailu generovaného databázou v čase, kedy končí svoj pracovný pobyt v zahraničí. Dátum vypracovania je 15 dní po ukončení praktickej stáže.