Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Erasmus+

Úvod

Základné dokumenty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Mobilita študentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Mobilita pracovníkov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)


Prosím, prejdite na Základné informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na univerzitnej stránke.


V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program LLP/Erasmus. Nový program Erasmus+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Nový program nadobudol platnosť od 1. januára 2014.

Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Program Erasmus+ zabezpečuje synergiu medzi sektormi a kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania. Cieľom je prepojenie sveta vzdelávania so svetom práce.

Akcie programu v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

Kľúčová akcia 1 (KA1)

  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  Spoločné magisterské štúdiá

Kľúčová akcia 2 (KA2)

  Strategické partnerstvá
  Znalostné aliancie
  Budovanie kapacít v oblasti VŠ vzdelávania

Jean Monnet

 

Univerzity, ktoré mali záujem zapojiť sa do nového programu Erasmus+, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie Erasmus+ univerzitnej charty (ECHE). Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej komisie a v decembri 2013 získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje účasť na programe. Podpisom ECHE, sa Trnavská univerzita zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá stanovené Európskou komisiou.

Viac informácií nájdete na:


Prosím, prejdite na Základné informácie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na univerzitnej stránke.


 

Úvod

Základné dokumenty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Mobilita študentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Mobilita pracovníkov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)