Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Zdravie a pohyb

1. Charakteristické znaky oblasti a ciele

Zdravie človeka je chápané ako vyvážený stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody, je základným predpokladom pre aktívny a spokojný život a pre optimálnu pracovnú výkonnosť. Zámerom vzdelávacej oblasti Človek a zdravie je, aby sa žiaci prostredníctvom pestrej palety organizačných foriem a metód práce:

· zoznámili s rôznymi podnetmi ovplyvňujúcimi zdravie, nástrahami, ktoré ohrozujú zdravie v bežných i mimoriadnych situáciách, osvojili si schopnosti a spôsoby správania a rozhodovania, ktoré vedú k zachovaniu či posilneniu zdravia, získavali potrebnú mieru zodpovednosti za zdravie vlastné i zdravie iných. 

· dostali k poznaniu vlastných pohybových možností a záujmov, k poznávaniu účinkov konkrétnych pohybových činností na telesnú zdatnosť (ale nejde o dosahovanie absolútnych výkonov), usiluje o budovanie celoživotného vzťahu k pohybovým činnostiam a o optimálny rozvoj telesnej, duševnej a sociálnej zdatnosti.

Vychádza sa pritom z motivačnej atmosféry, záujmu žiaka, z jeho individuálnych predpokladov a z možností príslušnej školy. Prostredníctvom základných informácií a vedomostí a výberom vhodných organizačných foriem a metód výučby rozvíja a buduje zručnosti a kompetencie, ktoré napomáhajú k naplneniu týchto cieľov.

· viedli k poznávaniu telesných, duševných a sociálnych potrieb a dôsledkom ich naplňovania či neuspokojovania, 

· viedli k osvojeniu si zdravého životného štýlu a k aktívnej podpore zdravia (zaraďovanie osvedčených činností a postupov v oblasti hygieny, stravovania, osobného bezpečia, partnerských vzťahov, pohybu), 

· viedli k osvojeniu postupov prevencie, ochrany a upevňovania zdravia (vrátane regenerácie, kompenzácie rôznych telesných aj duševných zaťažení) a prvej pomoci, 

· naučili predchádzať civilizačným chorobám, škodlivým návykom, drogovým závislostiam, 

· naučili správaniu pri odstraňovaní existujúcich zdravotných porúch, či zdravotných oslabení a postihnutí, 

· naučili vnímať ľudskú sexualitu v širokých súvislostiach, pripravili na účelné správanie a poskytovanie nutnej pomoci v situáciách ohrozenia zdravia a bezpečia vrátane problémov súvisiacich s mimoriadnymi udalosťami, 

· získali potrebu starostlivosti o vlastné telo a zdravie a pravidelnú pohybovú činnosť, 

· poznanie základných modelov športového tréningu a tréningových záťaží a prispôsobiť sa biologickým a sociálnym nárokom športového života, 

· získali potrebu rozvíjať podľa svojich možností pohybové schopnosti a športové činnosti.

Zdravotná telesná výchova 

Zdravotné oslabenie je objektívna určitá porucha zdravia alebo dôsledok existencie poruchy, ktorá sa prejavuje oslabovaním až limitáciou telesnej, zmyslovej, mentálnej funkcie, alebo funkcie činnosti vnútorných orgánov, ktoré zabraňujú plnohodnotnej účasti takéhoto človeka v normálnej telesnej výchove a v športe. 

Pochopenie pojmu zdravotne oslabený, ide o osobitnú kategóriu charakterizujúcu určitý zdravotný stav, ktorý je výsledkom predchádzajúceho priebehu chorobného procesu v organizme v danej etape života a vývoja jedinca. 

Určenie stupňa a druhu poruchy patrí do kompetencie lekára. Na základe vyšetrenia zdravotného stavu by lekár mal zaradiť žiaka do telesnej výchovy s úľavami vzhľadom k zdravotnému stavu, alebo do zdravotnej telesnej výchovy. Návšteva lekára odporúčaná dva krát do roka, pričom lekár pri zlepšení zdravotného stavu, môže žiaka preložiť zo zdravotnej telesnej výchovy do povinnej telesnej výchovy. Telesná výchova s úľavami neznamená, že žiak sa vylúči z telesnej výchovy, ale úľava znamená náhradnú vhodnú telovýchovnú činnosť. 

V niektorých prípadoch môže lekár navrhnúť aj "úplné oslobodenie od telesnej výchovy", čo znamená nezaradiť žiaka ani do povinnej telesnej výchovy, ale ani do zdravotnej telesnej výchovy (prehliadka u lekára odporúčaná každé 3 mesiace). 

Pri tvorbe obsahu a cieľa zdravotnej telesnej výchovy je charakteristické, že je to proces, ktorým je potrebné umožniť vykonávať telesnú výchovu v rozsahu, ktorý zodpovedá schopnostiam, zdravotnému stavu a prispieva k optimálnemu stupňu rozvoja zdravotne oslabeného žiaka.

2. Štruktúra oblasti

Členenie podľa kľúčových kompetencií 

1. Kľúčových kompetencie vzdelávania, ktoré predovšetkým rozvíja oblasť učivo zdravie a pohyb 

· Správanie v spoločenstve, komunite, rozvíjanie vzťahov medzi ľudmi 

· Komunikácia a spolupráca 

· Zodpovednosť za zdravie, aktívna podpora zdravia a činnosti s tým súvisiace 

· Zmeny v živote človeka, bezpečné sexuálne správanie 

· Správanie v mimoriadnych situáciách, prvá pomoc 

2. Ostatné kľúčové kompetencie vzdelávania 

Tieto kompetencie sa budú rozvíjať a upevňovať výberom vhodných a pestrých organizačných foriem a metód výučby. 

Členenie podľa tém 

· Vzťah medzi ľuďmi a formy spolužitia 

· Zmeny v živote človeka a ich vplyvy 

· Zdravý spôsob života a starostlivosť o zdravie 

· Činnosti ovplyvňujúce úroveň pohybových schopností 

· Riziká ohrozujúce zdravie a ich prevencia 

· Osobnostný a sociálny rozvoj

Ukážka štandardu 

Obsahový štandard (OŠ) predstavuje základný a záväzný obsah vyučovania, ktorý môže učiteľ podľa svojho uváženia rozšíriť. Je zároveň záväzným východiskom pre tvorbu učebníc. Dodržiavanie jednotlivých celkov a poradie preberania (v jednotlivých ročníkoch aj v danom ročníku) nie je záväzné ani odporúčané. 

Výkonový štandard (VŠ) predstavuje obsah hodnotenia. Je to súhrn výstupov z obsahového štandardu (poznatky, zručnosti a kompetencie), ktoré tvoria podstatnú časť hodnotenia žiaka - deviataka. Má dve úrovne: a) základná úroveň (písaná je modro), vyššia úroveň (písaná je zeleno). Základná úroveň je chápaná ako minimálne požiadavky na žiaka - deviataka, vyššia (spolu so základnou) ako maximálne požiadavky. 

Okrem toho ešte výkonový štandard obsahuje krátkodobý (dobu určuje učiteľ) štandard (písané červeno). Pre základnú úroveň sa vyššia úroveň chápe ako krátkodobý štandard. Predpokladáme, že celoslovenský test na konci 9. ročníka bude môcť obsahovať len úlohy spadajúce do základnej a vyššej úrovne štandardu (nie krátkodobé) v dopredu stanovenom pomere. 

OŠ obsahuje viac materiálu, len časť z neho vstupuje do VŠ. Zvládnutie ostatného prebratého materiálu je súčasťou nanajvýš priebežného hodnotenia (závisí od učiteľa). Učiteľ môže OŠ rozšíriť ale preberanú tému zaradiť len ako krátkodobý štandard.

Prima - kvarta

VZŤAHY MEDZI ĽUĎMI A FORMY SPOLUŽITIA

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Vzťahy v rodine, medzigeneračné spolužitie, pomoc ľudom

Žiak

- konkrétne a citlivo rieši všetky problémy, ktoré sú založené na medziľudských vzťahoch

- pozná role členov rodiny a rešpektuje pravidlá spolužitia

- prejavuje etické a morálne postoje k svojim rodičom, k chorým a handicapovaným ľudom.

Vzťahy v rodine, medzigeneračné spolužitie, pomoc chorým a handicapovaným ľuďom.

Rozvoj sociálnych zručností pre život s druhými ľuďmi- otvorenosť voči iným, vyjednávanie, obhajovanie a presadzovanie vlastných názorov, odmietanie nehumánnych postojov.

C2. Partnerské vzťahy

Žiak

- pozná pojmy ústavná starostlivosť a náhradná rodičovská starostlivosť

- rozoznáva riziká spojené s voľbou životného partnera 

- je schopný riešiť krízovú situáciu v rodine

- dokáže diskutovať a rešpektovať názor druhého, čo je predpokladom bezkonfliktného spolužitia

Vzťahy vo dvojici, partnerské vzťahy, manželstvo, rodičovstvo, neúplná rodina, náhradná rodičovská starostlivosť a jej formy, ústavná starostlivosť.

Riziká spojené s voľbou životného partnera, krízové situácie v rodine

ZMENY V ŽIVOTE ČLOVEKA A ICH VPLYVY

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Detstvo a dospievanie

 Žiak 

- pozná atribúty telesného a duševného rozvoja človeka

- orientuje sa vo svojich emóciách, potrebách

- správa sa zodpovedne 

- dokáže si zachovať rešpekt k autoritám

- rešpektuje vekové, pohlavné, výkonnostné a iné pohybové rozdiely a prispôsobuje svoju pohybovú činnosť danej skladbe športujúcich

 

Detstvo, puberta, dospievanie. Telesné, duševné a spoločenské zmeny.

 

 

Rozvoj rôznych foriem kondičných pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť). Rozvoj rôznych foriem koordinačných pohybových schopností (koordinácia, ohybnosť, rovnováha).

C2. Reprodukčné zdravie

Žiak

- orientuje sa v problematike reprodukčného zdravia 

- pozná význam prevencie v ochrane zdravia

- pozná najčastejšie sexuálne ochorenia a ochranu pred nimi

- nevyhľadáva predčasne sexuálnu skúsenosť

- pozná základné fázy reprodukčného cyklu

 

Reprodukčné zdravie - faktory ovplyvňujúce plodnosť, preventívne prehliadky, osveta spojená sexuálne prenosnými chorobami

 

 

Predčasná sexuálna skúsenosť, tehotenstvo a rodičovstvo mladistvých, poruchy pohlavnej identity.

ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Hodnota a podpora zdravia
Žiak

- usiluje sa o pozitívne zmeny vo svojom živote súvisiace s vlastným zdravím a so zdravím druhých

- preberá zodpovednosť za svoje zdravie a za bezpečnosť a kvalitu životného prostredia

- orientuje sa v pravidlách cestnej premávky

- podiela sa na realizácii pravidelného pohybového režimu, prejavuje primeranú starostlivosť pre zlepšenie úrovne svojej pohybovej zdatnosti a výkonnosti

Človek v zdraví a chorobe -zložky zdravia a ich interakcie, základné ľudské potreby a ich hierarchia (Maslowova teória). Podpora zdravia a jej formy -prevencia a intervencia, pôsobenie na zmenu kvality prostredia a správanie jedinca, zodpovednosť jednotlivca za zdravie. 

Podpora zdravia v komunite - programy podpory zdravia. Dodržovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia - bezpečné správanie v škole, ochrana zdravia pri rôznych činnostiach, bezpečnosť v doprave, pravidlá cestnej premávky.

Význam pohybu pre zdravie. Rozvoj rôznych foriem pohybu, sily, pohybu a koordinácie pohybu, relaxačné cvičenia.

C2. Výživa a zdravie
Žiak

- pozná zásady zdravého spôsobu stravovania, pričom využíva poznatky o ľudskom tele

- orientuje sa v chorobách spôsobených poruchami príjmu potravy

Výživa a zdravie - zásady zdravého stravovania, vplyv životných podmienok a spôsobu stravovania na zdravie, špecifiká výživy pre jednotlivé vekové kategórie, zdravotný stav a profesiu.

Poruchy príjmu potravy - anorexia, bulímia.

C3. Telesná a duševná hygiena
Žiak

- pozná a dodržiava základné návyky súvisiace s dodržiavaním osobnej a duševnej hygieny 

- uplatňuje pravidlá hygieny a bezpečnostné správanie v bežnom športovom prostredí

- pozná a dodržuje základné preventívne zásady ochrany pred chorobami a úrazmi

- účelne plánuje svoj čas na učenie, prácu, zábavu a odpočinok 

- dokáže predchádzať stresom, zvláda stresové situácie

Telesná a duševná hygiena - zásady osobnej, intímnej a duševnej hygieny, otužovanie, význam pohybu pre zdravie.

Hygiena a bezpečnosť pri pohybových činnostiach - v neštandardnom prostredí, prvá pomoc pri cvičení v rôznom prostredí a klimatických podmienkach.

Hygiena pohlavného styku, hygiena v tehotenstve. Ochrana pred prenosnými a neprenosnými chorobami, chronickými ochoreniami a úrazmi - bezpečné spôsoby správania (choroby prenosné pohlavným stykom, HIV/AIDS, hepatitída), preventívna a lekárska starostlivosť. 

Režim dňa, vplyv životných a pracovných podmienok a životného štýlu na zdravie v rodine, škole a obci.

Psychohygiena - predchádzanie stresom v medziľudských vzťahoch, zvládanie stresových situácií, efektívna komunikácia, vyhľadávanie pomoci.

C4. Prvá pomoc pri úrazoch a ochrana človeka pri mimoriadnych situáciách
Žiak

- dokáže ošetrit drobné poranenia a zaistiť prvú pomoc pri úrazoch a náhlych zdravotných príhodách 

- uplatňuje účelné spôsoby správania v situáciách ohrozujúcich zdravie a modelových situáciách simulujúcich mimoriadne udalosti

Zodpovedné správanie v úrazových situáciách a život ohrozujúcich stavov (úrazy v domácnosti, pri športe, na pracovisku, v doprave) - prvá pomoc pri úrazoch a náhlych zdravotných príhodách.

Ochrana človeka pri mimoriadnych udalostiach - vyhlásenie hrozby a vzniku mimoriadnej udalosti, živelné pohromy, terorizmus, únik nebezpečných látok do životného prostredia, iné mimoriadne udalosti.
Prvá pomoc - klasifikácia poranenia pri hromadnom zasiahnutí obyvateľstva, sociálne zručnosti potrebné pri riešení mimoriadnych udalostí - rozhodnosť, pohotovosť, obetavosť, efektívna komunikácia.

ČINNOSTI OVPLYVŇUJÚCE ÚROVEŇ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Výkonový štandard Obsahový štandard
Žiak

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované pohybové schopnosti a tvorivo ich aplikuje v hre, pri súťaži a pri rekreačných činnostiach

- jedná v duchu fair-play: dodržuje pravidlá hier a súťaží, pomoc k handicapovaných, rešpektuje opačné pohlavie

- pred cvičením sa pripraví na zaťaženie, ukľadnenie organizmu

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované pohybové zručnosti so športovej a základnej gymnastiky 

- kondičné cvičenie s hudbou, alebo rytmickým doprovodom, základy estetického prejavu, vyjadrenie melódie a rytmu pohybom, tance

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované atletické disciplíny a úpoly

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované plavecké štýly

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované techniky lyžovania, korčulovania a snowboardingu

- pobyt v prírode, orientácia v teréne, orientačný beh

- používa pri pohybových činnostiach základné osvojované telocvičné názvoslovie, cvičí podľa jednoduchého nákresu, popisu cvičení

- organizácia športového podujatia, v rámci triedy, ročníka

Pohybové hry - netradičné pohybové hry a aktivity, využitie netradičného náčinia pri cvičení, pohybová tvorivosť

Športové hry - prehadzovaná, basketbal, futbal, volejbal, hádzaná , stolný tenis

Netradičné športy - bedminton, florbal, frisbee a iné kolektívne hry a športy podľa podmienok školy

Príprava pred pohybovou záťažou, naťahovanie a napínanie svalstva, ukľudnenie organizmu po záťaži, dychové cvičenia, strečing

Športová a základná gymnastika - prípravné cvičenia, akrobacia, preskoky, cvičenie na náradí (rebriny, lavička, kladina, kruhy a iné podľa možnosti školy) a s náčiním (lopty, plné lopty, krátke tyče, šatky, malé činky, švihadla a iné podľa možností školy)

Rytmická gymnastika - estetické a kondičné formy cvičenia s hudbou a rytmickým doprovodom 

Atletika - behy, skoky, hody

Úpoly - preťahy, pretlaky

Pávanie - hry vo vode, rozplávanie, skoky do vody, dopomoc unavenému plavcovi, zdokonaľovanie osvojených plaveckých techník, bezpečnosť na plavárni

Lyžovanie, snowboarding a korčuľovanie 

Turistika a pobyt v prírode

Komunikácia v TV - telocvičné názvoslovie, pokyny, signály, vzájomná komunikácia a spolupráca pri osvojovaných pohybových činnostiach

Organizácia (zabezpečenie), evidencia, vyhodnocovanie, spolupráca

Ďalšie pohybové činnosti - podľa podmienok školy

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA
Žiak

- všeobecný rozvoj pohybových činností s prihliadnutiu ku konkrétnemu druhu a stupňu oslabenia

- zaraďuje pravidelne do svojho pohybového režimu špeciálne vyrovnávacie cvičenia súvisiace s vlastným oslabením 

- aktívne sa vyhýba činnostiam, ktoré sú kontraindikáciou zdravotného stavu

- ovláda základné pojmy osvojovaných činností, prevenciu a korekciu oslabenia

Všeobecný rozvoj pohybových činností v nadväznosti na vzdelávací obsah telesnej výchovy.

Špeciálne cvičenia - oslabenie pohybového systému, oslabenie vnútorných orgánov, oslabenie zmyslových a nervových funkcií.

 

Terminológia a názvoslovie zdravotnej telesnej výchovy

RIZIKÁ OHROZUJÚCE ZDRAVIE A ICH PREVENCIA

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Stres a civilizačné choroby
Žiak

- adekvátne reaguje na stresové situácie

- ovláda relaxačné a regeneračné techniky na prekonávanie únavy a posilnenie duševnej odolnosti

- využíva vhodné súbory cvičení pre telesnú a duševnú relaxáciu

- pozná dôsledky stresu

Stres a jeho vzťah k zdraviu - kompenzačné, relaxačné a regeneračné techniky k prekonávaniu únavy, stresových reakcií a k posilňovaniu duševnej odolnosti, dôsledky stresu v oblasti fyzického, duševného a sociálneho zdravia. Psychohygiena - sociálne zručnosti na predchádzanie a zvládanie stresu, vyhľadávanie pomoci pri problémoch.

C2. Autodeštruktívne závislosti
Žiak

- pozná riziká spojené s užívaním návykových látok

- odmieta ponuku akýchkoľvek návykových látok a všetky formy rizikového správania

Auto-deštruktívne závislosti - zdravotné a sociálne riziká zneužívania návykových látok, patologické hráčstvo, práca s počítačom, návykové látky, bezpečnosť v doprave, trestná činnosť, doping v športe.

Sociálne zručnosti potrebné pri riešení problémov v nečakaných, zložitých a krízových situáciách - duševná hygiena v dlhodobých záťažových a stresových situáciách, rozhodovanie sa v eticky problematických situáciách

C3. Násilie a zneužívanie
 Žiak

- odmieta akúkoľvek formu násila a šikanovania 

- vyhýba sa všetkým formám rizikového správania

- v prípade potreby pozná spôsob zabezpečenia odbornej pomoci pri šikanovaní a zneužívaní

Skryté formy a stupne individuálneho násilia a zneužívania- šikanovanie, brutalita, zanedbávanie a týranie detí (CAN), sexuálna kriminalita. 

Bezpečné správanie- komunikácia s vrstovníkmi a neznámymi ľuďmi, pohyb v rizikovom prostredí, správanie v konfliktných a krízových situáciách, komunikácia so službami odbornej pomoci.

C4. Ostatné rizikové vplyvy
Žiak

- nepodlieha reklamným vplyvom,dokáže posúdiť a vyhodnotiť ich negatívny vplyv

- odmieta pôsobenie siekt

Manipulačná reklama a informácie - reklamné vplyvy, pôsobenie siekt.

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1.
Žiak

- prejavuje zodpovedný vzťah k sebe samému, k vlastnému dospievaniu a pravidlám zdravého životného štýlu

- dokáže sa ovládať v problémových situáciách

- orientuje sa vo svojej osobnosti, emociách a potrebách,

- dokáže si stanoviť osobný cieľ a postupnosť krokov k jeho dosiahnutiu

- rešpektuje názory druhých

- je schopný komunikácie a spolupráce s druhými

- pomáha pri riešení problémov druhých

Sebapoznanie a sebaúcta - vzťah k samému sebe, vzťah k druhým ľuďom, zdravé a vyrovnané sebavedomie

Sebaregulácia a sebaorganizácia činností a správania - cvičenie sebareflexie, sebekontroly, sebaovládanie a zvládanie problémových situácií.

Morálny rozvoj - cvičenie zaujímania hodnotových postojov a rozhodovacej zručnosti, stanovenie osobných cieľov a postupových krokov k ich dosiahnutiu.

Medziľudské vzťahy, komunikácia a kooperácia schopnosť riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, rešpektovanie samého seba a druhých, prijímanie názoru iných, empatia, správanie podporujúce dobré vzťahy, aktívne počúvanie, dialóg, efektívna a asertívna komunikácia, kooperácia v rôznych situáciách, pomoc a prosociálne správanie.

Kvinta - oktáva

VZŤAHY MEDZI ĽUĎMI A FORMY SPOLUŽITIA

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Vzťahy v rodine, medzigeneračné spolužitie, pomoc ľudom

Žiak

- konkrétne a citlivo rieši všetky problémy, ktoré sú založené na medziľudských vzťahoch

- pozná role členov rodiny a rešpektuje pravidlá spolužitia

- prejavuje etické a morálne postoje k svojim rodičom, k chorým a handicapovaným ľudom.

Vzťahy v rodine, medzigeneračné spolužitie, pomoc chorým a handicapovaným ľuďom.

Rozvoj sociálnych zručností pre život s druhými ľuďmi- otvorenosť voči iným, vyjednávanie, obhajovanie a presadzovanie vlastných názorov, odmietanie nehumánnych postojov.

C2. Partnerské vzťahy

Žiak

- posúdi hodnoty, ktoré napomáhajú správnemu výberu životného partnera

- usiľuje sa o ich naplnenie

- pozná pojmy ústavná starostlivosť a náhradná rodičovská starostlivosť

- rozoznáva riziká spojené s voľbou životného partnera

- je schopný riešiť krízovú situáciu v rodine

- dokáže diskutovať a rešpektovať názor druhého, čo je predpokladom bezkonfliktného spolužitia

Vzťahy vo dvojici, partnerské vzťahy, manželstvo, rodičovstvo, neúplná rodina, náhradná rodičovská starostlivosť a jej formy, ústavná starostlivosť.

Riziká spojené s voľbou životného partnera, krízové situácie v rodine

Modely sociálneho chovania v intímnych vzťahoch - otvorenosť, tolerancia, rešpektovanie druhého, empatia, trpezlivosť, zodpovednosť, sebapoznanie, sebaúcta

ZMENY V ŽIVOTE ČLOVEKA A ICH VPLYVY

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Detstvo a dospievanie

Žiak

- pozná atribúty telesného a duševného rozvoja človeka

- orientuje sa vo svojich emóciách, potrebách

- správa sa zodpovedne

- dokáže si zachovať rešpekt k autoritám

Detstvo, puberta, dospievanie. Sexuálne dospievanie - hľadanie osobnej identity, hľadanie partnera, prežívanie emočných stavov a hlbších citových vzťahov.

Modely vzájomného správania súvisiace s etickými a psychosociálnymi aspektami partnerského a sexuálneho života-zodpovednosť, sebaúcta, rešpekt, rozhodovanie.

C2. Reprodukčné zdravie

Žiak

- orientuje sa v problematike reprodukčného zdravia

- pozná význam prevencie v ochrane zdravia

- pozná najčastejšie sexuálne ochorenia a ochranu pred nimi

- prejavuje zodpovednosť k budúcemu rodičovstvu

- nevyhľadáva predčasne sexuálnu skúsenosť

- pozná základné fázy reprodukčného cyklu

- pozná najčastejšie typy porúch pohlavnej identity

- orientuje sa v problematike asistovanej reprodukcie z biologického, ako aj etického správného hľadiska

Reprodukčné zdravie- faktory ovplyvňujúce plodnosť, preventívne prehliadky, osveta spojená sexuálne prenosnými chorobami

 

Predčasná sexuálna skúsenosť, tehotenstvo a rodičovstvo mladistvých, poruchy pohlavnej identity.

 

Metódy asistovanej reprodukcie, ich biologické, etické, psychosociálne a právne aspekty

ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Hodnota a podpora zdravia

Žiak

- usiluje sa o pozitívne zmeny vo svojom živote súvisiace s vlastným zdravím a so zdravím druhých

- preberá zodpovednosť za svoje zdravie a za bezpečnosť a kvalitu životného prostredia

- orientuje sa v pravidlách cestnej premávky

- organizuje svoj pohybový režim a využíva ho v súlade s pohybovými predpokladmi, záujmami a zdravotnými potrebami, volí vhodné a dostupné pohybové aktivity

Človek v zdraví a chorobe -zložky zdravia a ich interakcie, základné ľudské potreby a ich hierarchia (Maslowova teória). Podpora zdravia a jej formy - prevencia a intervencia, pôsobenie na zmenu kvality prostredia a správanie jedinca, zodpovednosť jednotlivca za zdravie.

Podpora zdravia v komunite - programy podpory zdravia. Dodržovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia - bezpečné správanie v škole, ochrana zdravia pri rôznych činnostiach, bezpečnosť v doprave, pravidlá cestnej premávky.

Zdravotne orientovaná zdatnosť - zložky ZOZ, kondičné testy, EUROFIT testy. Organizmus a pohybová záťaž - spôsoby zaťaženia, kompenzácia jednostrannej záťaže.

C2. Výživa a zdravie

Žiak

- pozná zásady zdravého spôsobu stravovania, pričom využíva poznatky o ľudskom tele

- orientuje sa v chorobách spôsobených poruchami príjmu potravy

Výživa a zdravie - zásady zdravého stravovania, vplyv životných podmienok a spôsobu stravovania na zdravie, špecifiká výživy pre jednotlivé vekové kategórie, zdravotný stav a profesiu.

Poruchy príjmu potravy - anorexia, bulímia.

C3. Telesná a duševná hygiena

Žiak

- pozná a dodržiava základné návyky súvisiace s dodržiavaním osobnej a duševnej hygieny

- prevádza osvojované pohybové schopnosti na úrovni individuálnych predpokladov a dokáže vybrať si zo súboru vyrovnávacích cvičení zameraných na kompenzáciu jednostranného zaťaženia, na prevenciu a korekciu svalovej nerovnováhy a samostatne ich upraví pre vlastné použitie

- pozná a dodržuje základné preventívne zásady ochrany pred chorobami a úrazmi

- účelne plánuje svoj čas na učenie, prácu, zábavu a odpočinok

- dokáže predchádzať stresom, zvláda stresové situácie

Telesná a duševná hygiena - zásady osobnej, intímnej a duševnej hygieny, otužovanie, význam pohybu pre zdravie.Rozvoj rôznych foriem kondičných pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť).

Rozvoj rôznych foriem koordinačných pohybových schopností (koordinácia, ohybnosť, rovnováha). Svalová nerovnováha - príčiny a testy svalovej nerovnováhy.

Hygiena pohlavného styku, hygiena v tehotenstve. Ochrana pred prenosnými a neprenosnými chorobami, chronickými ochoreniami a úrazmi - bezpečné spôsoby správania (choroby prenosné pohlavným stykom, HIV/AIDS, hepatitída), preventívna a lekárska starostlivosť.

Režim dňa, vplyv životných a pracovných podmienok a životného štýlu na zdravie v rodine, škole a obci.

Psychohygiena - predchádzanie stresom v medziľudských vzťahoch, zvládanie stresových situácií, efektívna komunikácia, vyhľadávanie pomoci.

C4. Prvá pomoc pri úrazoch a ochrana človeka pri mimoriadnych situáciách

Žiak

- dokáže ošetrit drobné poranenia a zaistiť prvú pomoc pri úrazoch a náhlych zdravotních príhodách

- uplatňuje účelné spôsoby správania v situáciách ohraozujúcich zdravie a modelových situáciách simulujúcich mimoriadne udalosti

Zodpovedné správanie v úrazových situáciách a život ohrozujúcich stavov (úrazy v domácnosti, pri športe, na pracovisku, v doprave) - prvá pomoc pri úrazoch a náhlych zdravotných príhodách.

Ochrana človeka pri mimoriadnych udalostiach - vyhlásenie hrozby a vzniku mimoriadnej udalosti, živelné pohromy, terorizmus, únik nebezpečných látok do životného prostredia, iné mimoriadne udalosti.
Prvá pomoc - klasifikácia poranenia pri hromadnom zasiahnutí obyvateľstva, sociálne zručnosti potrebné pri riešení mimoriadnych udalostí - rozhodnosť, pohotovosť, obetavosť, efektívna komunikácia.

ČINNOSTI OVPLYVŇUJÚCE ÚROVEŇ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Výkonový štandard Obsahový štandard

Žiak

- pripraví organizmus na pohybovú činnosť s ohľadom na následné pohybové zaťaženie

- zvláda v súlade s individuálním s predpokladmi osvojované pohybové schopnosti a tvorivo ich aplikuje v hre , súťaži a pri rekreačných činnostiach

- jedná v duchu fair-play: dodržuje pravidlá hier a súťaží, pomoc k handicapovaných, rešpektuje opačné pohlavie, ochrana prírody pri športu,

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované pohybové zručnosti so športovej a základnej gymnastiky

- kondičné cvičenie s hudbou, alebo rytmickým doprovodom, základy estetického prejavu, vyjadrenie melódie a rytmu pohybom a tance

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované pohybové zručnosti z úpolových cvičení

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované pohybové zručnosti a schopnosti z atletických disciplín

- vie sa orientovať v teréne, zvláda orientačný beh, prípravu a likvidáciu táborišťa,

- zdokonaľovanie osvojených plaveckých techník, skoky do vody

- zvláda v súlade s individuálnymi predpokladmi osvojované techniky lyžovania, korčulovania a snowboardingu

- organizácia športového podujatia, v rámci ročníka, školy

Zdravotne zamerané cvičenia, relaxačné cvičenia - strečing, dychové cvičenia.Pohybové schopnosti a pohybový výkon,

Pohybové hry - netradičné pohybové hry a aktivity, využitie netradičného náčinia pri cvičení, pohybová tvorivosť,
Športové hry - basketbal, futbal, volejbal, hádzaná, tenis, stolný tenis.
Netradičné športy - bedminton, florbal, frisbee a iné podľa podmienok školy

Športová a základná gymnastika - prípravné cvičenia, akrobacia, preskoky, cvičenie na náradí (rebriny, lavička, kladina, kruhy a iné podľa možnosti školy) a s náčiním (lopty, medicimbaly, krátke tyče, šatky, malé činky, švihadla a iné podľa možností školy)

Rytmická gymnastika - kondičné a estetické formy cvičenia s hudbou a rytmickým doprovodom, aerobik, (rozsah ostatných činností závisí od záujmu žiakov).

Úpoly - sebaobrana, základny džuda, aikida, (základom je sebaobrana, rozsah ostatných činností závisí od záujmov žiakov).

Atletika - behy, skoky, hody, rozsah ostatných činností závisí od záujmov žiakov).

Turistika a pobyty v prírode

Plávanie - skoky do vody, dopomoc unavenému plavcovi, záchrana topiaceho sa.

Lyžovanie - bežecké, zjazdové, snowboarding a korčuľovanie, (jednotlivé formy lyžovania sú zaraďované podľa aktuálnych snehových podmienok, materiálnych podmienok a záujmov žiakov),

Organizácia (zabezpečenie) športového dňa, evidencia, meranie, ovláda pravidlá pohybových a športových hier, vyhodnocovanie, spolupráca

Ďalšie pohybové činnosti - podľa podmienok školy.

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

Žiak

- všeobecný rozvoj pohybových činností s prihliadnutiu ku konkrétnemu druhu a stupňu oslabenia

- zaraďuje pravidelne do svojho pohybového režimu špeciálne vyrovnávacie cvičenia súvisiace s vlastným oslabením

- aktívne sa vyhýba činnostiam, ktoré sú kontraindikáciou zdravotného stavu

- ovláda základné pojmy osvojovaných činností, prevenciu a korekciu oslabenia, dodržuje denný režim z pohľadu zdravotného stavu, vedomá kontrola cvičenia,

Všeobecný rozvoj pohybových činností v nadväznosti na vzdelávací obsah telesnej výchovy.

Špeciálne cvičenia - oslabenie pohybového systému, oslabenie vnútorných orgánov, oslabenie zmyslových a nervových funkcií.

Terminológia a názvoslovie zdravotnej telesnej výchovy.
Význam pohybu pre zdravie

RIZIKÁ OHROZUJÚCE ZDRAVIE A ICH PREVENCIA

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1. Stres a civilizačné choroby

Žiak

- adekvátne reaguje na stresové situácie

- ovláda relaxačné a regeneračné techniky na prekonávanie únavy a posilnenie duševnej odolnosti

- využíva vhodné súbory cvičení pre telesnú a duševnú relaxáciu

- pozná dôsledky stresu

- rozoznáva riziká spojené so sexuálnym a reprodukčným správaním

Stres a jeho vzťah k zdraviu - kompenzačné, relaxačné a regeneračné techniky k prekonávaniu únavy, stresových reakcií a k posiľovaniu duševnej odolnosti, dôsledky stresu v oblasti fyzického, duševného a sociálneho zdravia. Psychohygiena - sociálne zručnosti na predchádzanie a zvládanie stresu, vyhľadávanie pomoci pri problémoch.

Riziká v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia - promiskuita, predčasné ukončenie tehotenstva. Sexuálne motivovaná kriminalita - pornografia, pedofília, detská prostitúcia, obchod so ženami.

C2. Autodeštruktívne závislosti

Žiak

- pozná riziká spojené s užívaním návykových látok

- odmieta ponuku akýchkoľvek návykových látok a všetky formy rizikového správania

- pozná dôsledky porušovania trestného zákona súvisiace s výrobou, držbou, sprostredkovaním a činnosťou pod vplyvom návykových látok

Auto-deštruktívne závislosti - zdravotné a sociálne riziká zneužívania návykových látok, patologické hráčstvo, práca s počítačom, návykové látky, bezpečnosť v doprave, trestná činnosť, doping v športe.
Sociálne zručnosti potrebné pri riešení problémov v nečakaných, zložitých a krízových situáciách - duševná hygiena v dlhodobých záťažových a stresových situáciách, rozhodovanie sa v eticky problematických situáciách

Výroba, držba a sprostredkovanie nelegálnych návykových látok, návykové látky a bezpečnosť v doprave.

C3. Násilie a zneužívanie

Žiak

- odmieta akúkoľvek formu násila a šikanovania

- vyhýba sa všetkým formám rizikového správania

- v prípade potreby pozná spôsob zabezpečenia odbornej pomoci pri šikanovaní a zneužívaní

Skryté formy a stupne individuálneho násilia a zneužívania- šikanovanie, brutalita, zanedbávanie a týranie detí (CAN), sexuálna kriminalita.

Bezpečné správanie- komunikácia s vrstovníkmi a neznámymi ľuďmi, pohyb v rizikovom prostredí, správanie v konfliktných a krízových situáciách, komunikácia so službami odbornej pomoci.

C4. Ostatné rizikové vplyvy prostredia

Žiak

- nepodlieha reklamným vplyvom,dokáže posúdiť a vyhodnotiť ich negatívny vplyv

- odmieta pôsobenie siekt

Manipulačná reklama a informácie - reklamné vplyvy, pôsobenie siekt.

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

Výkonový štandard Obsahový štandard
C1.

Žiak

- prejavuje zodpovedný vzťah k sebe samému, k vlastnému dospievaniu a pravidlám zdravého životného štýlu

- dokáže sa ovládať v problémových situáciách

- orientuje sa vo svojej osobnosti, emociách a potrebách,

- dokáže si stanoviť osobný cieľ a postupnosť krokov k jeho dosiahnutiu

- rešpektuje názory druhých

- je schopný komunikácie a spolupráce s druhými

- pomáha pri riešení problémov druhých

Sebapoznanie a sebaúcta - vzťah k samému sebe, vzťah k druhým ľuďom, zdravé a vyrovnané sebavedomie

Sebaregulácia a sebaorganizácia činností a správania - cvičenie sebareflexie, sebekontroly, sebaovládanie a zvládanie problémových situácií.

Morálny rozvoj - cvičenie zaujímania hodnotových postojov a rozhodovacej zručnosti, stanovenie osobných cieľov a postupových krokov k ich dosiahnutiu.

Medziľudské vzťahy, komunikácia a kooperácia schopnosť riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, rešpektovanie samého seba a druhých, prijímanie názoru iných, empatia, správanie podporujúce dobré vzťahy, aktívne počúvanie, dialóg, efektívna a asertívna komunikácia, kooperácia v rôznych situáciách, pomoc a prosociálne správanie.Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Zdravie a pohyb

© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.