Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Spoločnosť

Zámer a ciele vzdelávacej oblasti

Vzdelávacia oblasť spoločnosť cielene rozvíja všetky kľúčové kompetencie žiakov. Nástrojom rozvoja kľúčových kompetencií je špecifický obsah vzdelávacej oblasti (spoločnosť, jej dejiny a priestorové členenie) a vhodné organizačné formy a metódy výučby. Vzdelávanie vedie žiakov k aktívnemu a zodpovednému občianskemu životu už počas štúdia na strednej škole. Systematicky buduje poznatky o fungovaní spoločnosti, dejinách ľudstva a národov a o Slovensku, ako našej vlasti, v kontexte iných krajín Európy a sveta.

    Špecifické ciele oblasti sú vymedzené ako schopnosť:
  • získavať a triediť relevantné informácie o spoločnosti (súčasnej i minulej, vlastnej i iných spoločnostiach)
  • formovať vlastný svetonázor na základe poznania a kritického premýšľania o spoločnosti, dejinách a krajinách,
  • aktívne vstupovať do spoločenského diania, viesť aktívny občiansky život.

Štruktúra vzdelávacej oblasti

Obsahová náplň

    Didaktický systém tvorby obsahu vzdelávania nekopíruje štruktúru vedných disciplín, z ktorých oblasť pozostáva, ale snaží sa rešpektovať myšlienkový svet a vnímanie žiaka, jeho poznanie životnej reality, v ktorej sa denne pohybuje (od známeho k neznámemu, od blízkeho ku vzdialenejšiemu, od nedávneho k dávnejšiemu).
Pri výbere učiva sme rezignovali na úplné pokrytie tematickej šírky jednotlivých vedných disciplín. Sústredili sme sa na reprezentatívny výber tém, javov, konceptov a vedeckých teórií. Prioritou je kvalitné a hlboké porozumenie vybranému učivu, založené na poznávacej aktivite žiaka. Ciele vzdelávania sú formulované ako komplex vedomostí, zručností a postojov, čo umožňuje systematické rozvíjanie kľúčových kompetencií.
Úroveň rozvoja kľúčových kompetencií a systém výberu učiva majú poskytovať žiakovi dostatočný základ na utvorenie si komplexného obrazu o spoločnosti, ktorý sa bude ďalej utvárať v procese celoživotného učenia.
Do vzdelávacej oblasti Spoločnosť vstupuje úplne alebo sčasti obsah týchto súčasných predmetov: dejepis, zemepis, geografia, občianska výchova, náuka o spoločnosti.

Spôsob realizácie

    V PRVÝCH ŠTYROCH ROČNÍKOCH 8-ročných gymnázií sa z hľadiska metodiky a cieľových kategórií kladie dôraz na pestrosť vzdelávacích aktivít, cez ktoré sa žiak zoznamuje s témami a problematikou vzdelávacej oblasti, na zážitkové učenie, pomocou ktorého sa formuje postojová zložka a prirodzené osvojovanie si terminológie.
    Tematicky sa ťažiskom 1. cyklu stal historický a geografický kontext reality, v ktorej žiaci žijú. Súbežne s ním žiaci nadobúdajú základnú predstavu o metodológii skúmania ľudskej spoločnosti.
    VO VYŠŠÍCH ROČNÍKOCH 8-ročného gymnázia, sa vzdelávacia oblasť cieľovo orientuje na postupné posilňovanie občianskej aktivity žiakov. Zároveň budú smerovaní k utváraniu vlastných teoretických konceptov z oblasti sociológie, práva, politológie, histórie a geografie.
    Tematickým ťažiskom sa stanú "veľké témy" každodenného života prezentované cez dva rozdielne pohľady (pozri tabuľku). Každý z tematických celkov v tabuľke je uvádzaný s dôrazom na jeho vývin v čase a priestore (historických a geografických súvislostiach). Znalosti a koncepty z dejín, humánnej a regionálnej geografie sa stanú pozadím pre autonómne rozhodovanie sa žiakov v rôznych situáciách.

Sociálne vzťahy Moc Ekonomika
Mikroúroveň 1. Sociálne vzťahy v mojom okolí - sociálny status a sociálne roly 2. Občiansky život - ako proces formovania demokracie 3. Svet práce - pracovné podmienky, prostredie a možnosti
Makroúroveň 4. Sociálne vzťahy v krajine 5. Štát a právo 6. ekonomický život spoločnosti1.A Interaktívne používať jazyk a symboly

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti -
1 a 2:

Žiak zvládne čítať s porozumením rôzne typy textov, prameňov, tabuľky, symboly, grafy, mapy.

Žiak bude vedieť získať informácie z rôznych typov zdrojov:
a) bežný text 
b) historické pramene
c) rôzne druhy geografických máp
d) tabuľky a grafy

Pozná základné pramene potrebné pre samostatnú prácu oblasti histórie
POZNÁ MECHANIZMUS ČÍTANIA RÔZNYCH TYPOV PRAMEŇOV
DOKÁŽE URČIŤ ZEMEPISNÚ POLOHU (ZEMEPISNÁ ŠÍRKA, ZEMEPISNÁ DĹŽKA), KTORÉHOKOĽVEK MIESTA NA ZEMI
DOKÁŽE PRACOVAŤ S MIERKOU MAPY
VIE TRANSPONOVAŤ SPOJITÉ TEXTY NA NESPOJITÉ A OPAČNE, VIE VHODNE VYUŽIŤ TABUĽKY, GRAFY, NÁČRTY

Dokáže "čítať" mapu
Vie z textu vybrať kľúčové slová, vytvoriť osnovu, pojmovú mapu, tvoriť časovú priamku, porovnávaciu tabuľku, náčrt

NA ZÁKLADE PRÁCE SO ŠTATISTICKÝMI INFORMÁCIAMI DOKÁŽE VYPOČÍTAŤ ZADANÉ ÚLOHY
Vníma informácie a prácu s nimi ako spôsob sebarozvoja, snaží sa pracovať samostatne 
POZNÁ CENU DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, VÁŽI SI ORIGINÁLNY PRÍSTUP, HĽADANIE VLASTNÝCH RIEŠENÍ
Vníma informácie a prácu s nimi ako spôsob sebarozvoja, snaží sa pracovať samostatne
Pramene hmotné, písomné, obrazové, zdroje informácií

Mapa, legenda, mierka mapy, graf- stĺpcový, kruhový, číselná os

Pojmová mapa, osnova, kľúčové slová

Duševné vlastníctvo a jeho ochrana, subjektivita, objektivita

Čas, minulosť, história, teritórium, spoločnosť

 1.B Interaktívne používať poznatky a informácie

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti - 3
Žiak sa naučí formulovať vlastné stanoviská, aby ku spoločenským problémom tak, aby boli vecne a formálne korektné:
a) korektne používať terminológiu
b) formulovať rôzne typy argumentov
Pozná pravidlá pravidlá korektne vedenejdiskusie a vie ich v konkrétnej situácii použiť
VIE V DISKUSII ZHODNOTIŤ A PRESVEDČIVOSŤ VLASTNÝCH ARGUMENTOV, HODNOTIŤ ARGUMENTAČNÚ ÚROVEŇ PREJAVOV SPOLUŽIAKOV
KRITICKY PRIJÍMA PREDKLADANÉ UČEBNÉ TEXTY, ČLÁNKY V MÉDIÁCH, AGITAČNÉ TEXTY...

Vie tvoriť jednoduché agitačné texty, využívať rôzne typy argumentov na podporu vlastného stanoviska
NAUČÍ SA SLOVNÚ (ČI INÚ) AGRESIU, RASISTICKÉ, XENOFÓBNE A DISKRIMINAČNÉ NÁZORY VNÍMAŤ A HODNOTIŤ NEGATÍVNE
Vie, že argumentácia nie je útok na osobnosť odporcu v polemikeVie, že priateľský vzťah nie je dôvodom pre nekritické prijímanie názoru
V DISKUSII VYVRACIA NÁZORY, ARGUMENTUJE PROTI STANOVISKÁM, NIE PROTI ČLOVEKU V OPOZÍCII
Argumenty: štatistické, logické, emotívne Obsahový štandard je naplnený pojmovým aparátom z ostatných cieľov:

Čas, minulosť, história, teritórium, spoločnosť
Ja a čas, ja a spoločnosť
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sa menila spoločnosť
Ako sa formoval štát
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy

Špecifický cieľ oblasti - 4
Žiak bude schopný systematizovať a zaraďovať poznatky a udalosti v priestore a čase (chronológia, synchronizácia, regionalita)
Pozná základnú periodizáciu dejín, historické regióny, chronologicky vymenuje štátne útvary, ktorých súčasťou bolo v minulosti územie SR
VIE OPÍSAŤ VÝVOJ K DEMOKRACII V EUROAMERICKEJ KULTÚRE
Pozná dôležité medzníky vo vývoji ľudských práv, VIE ZHODNOTIŤ ICH VÝZNAM
VIE SYNCHRONIZOVAŤ SVETOVÉ, ŠTÁTNE A REGIONÁLNE DEJINY
DOKÁŽE POROVNAŤ SÚČASNÚ PODOBU DEMOKRACIE V EURÓPE S FORMOU DEMOKRACIE V ANTICKOM GRÉCKU

Dokáže porovnať uplatňovanie a ochranu ľudských práv v rôznych štátoch sveta
DOKÁŽE CHARAKTERIZOVAŤ VÝVOJ SPÔSOBOV PLATBY ZA TOVARY A SLUŽBY V DEJINÁCH
NA ZÁKLADE LOGICKEJ ÚVAHY VIE NÁJSŤ VZŤAH PRÍČINA/ DÔSLEDOK V SPOLOČENSKOM VÝVINE

Vie na základe zadaných kritérií tvoriť prehľadové a porovnávacie tabuľky, časové osi, porovnávacie diagramy a grafy
CHÁPE DÔLEŽITOSŤ REAGOVAŤ AJ NA UDALOSTI, KTORÉ SA HO BEZPROSTREDNE NEDOTÝKAJÚ, CHÁPE SÚVISLOSŤ UDALOSTÍ V ČASE A PRIESTORE
Dokáže oceniť úsilie ľudí v boji o presadzovanie ľudských práv a demokratických zásad
Vie, že v spoločnej minulosti jednotlivých štátov treba hľadať predovšetkým jednotiace prvky

MÁ ZÁUJEM AKTÍVNE SA PODIEĽAŤ NA BUDOVANÍ TOLERANTNEJ KOMUNITY VO SVOJOM OKOLÍ
Periodizácia dejín ( pravek, starovek, stredovek, novovek, súčasné dejiny )
Teritoriálny, tematický chronologický prístup k dejinám
Demokracia, ľudské práva, tolerancia
Deklarácia práv človeka a občana, Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
Deklarácia práv dieťaťa
Kontinent, región, štát, historické regióny
Obsahový štandard je naplnený pojmovým aparátom z ostatných cieľov:

Čas, minulosť, história, teritórium, spoločnosť
Ja a čas, ja a spoločnosť
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sa menila spoločnosť
Ako sa formoval štát
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy

 

 2.C Zvládať a vyriešiť konflikty

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti - 13:

Žiak sa naučí nekonfliktne prezentovať vlastné stanoviská ku spoločenským problémom, o prípadných protichodných stanoviskách diskutovať s cieľom dosiahnuť konsenzus alebo kompromis

Pozná jednoduchú postupnosť krokov pri riešení konfliktu- algoritmus
VIE VHODNE APLIKOVAŤ ALGORITMUS RIEŠENIA KONFLIKTOV
Pozná pravidlá medziľudskej komunikácie, s pravidlá asertívneho konania a slušného správania 
POZNÁ RÔZNE SPÔSOBY PREZENTÁCIE VLASTNÝCH MYŠLIENOK: PREDNÁŠKA, DISKUSIA, RIADENÁ DISKUSIA, PÍSOMNÁ PREZENTÁCIA 
Vie, že konflikt záujmov, názorov je bežná súčasť života a nevníma ho negatívne
VIE PRI RIEŠENÍ PROBLÉMU SPRÁVNE POLOŽIŤ OTÁZKY, STANOVIŤ PROBLÉM
VIE SPRACOVAŤ A ELIMINOVAŤ ICH NEGATÍVNY VPLYV MÉDIÍ A PROPAGANDY NA VLASTNÉ STANOVISKÁ A ÚSUDOK
 
Vie vysloviť svoje stanovisko- reagovať súhlasne, nesúhlasne, podoprieť stanovisko vhodne zvolenými argumentmi
Akceptuje právo ľudí na vlastný názor, prijíma rôznorodosť názorov, toleruje inakosť

UVEDOMUJE SI, ŽE PRI ARGUMENTÁCII A PREZENTOVANÍ STANOVÍSK MUSÍ VYCHÁDZAŤ ZO SVOJICH HODNÔT A NENECHÁ SA MANIPULOVAŤ OSTATNÝMI
Vie, že postoje je potrebné podprieť argumentmi a vhodne prezentovať
Vie prijímať námietky a konštruktívnu kritiku zo strany ostatných
Pozná a uplatňuje pravidlá diskusie
Vie prijateľným spôsobom predniesť svoje názory a argumenty
Dokáže jasne a zrozumiteľne formulovaťvlastné názory a stanoviská bez toho, aby odbočoval od témy

DOKÁŽE PREDVÍDAŤ MOŽNÝ KONFLIKT ZÁUJMOV, ČI AFEKTÍVNU REAKCIU NA KONŠTATOVANÉ FAKTY 
DOKÁŽE OBHAJOVAŤ SVOJE ZÁUJMY A ZÁROVEŇ BRAŤ OHĽAD NA ZÁUJMY INÝCH ĽUDÍ
Argumenty - racionálne, štatistické, emotívne
väčšinový názor, verejná mienka, vplyv médií
verbálna a neverbálna komunikácia
morálka, etické normy, hodnota, hodnotový systém
algoritmus riešenia konfliktu
konsenzus, kompromis, konflikt, asertívnosť, stereotyp, prijímanie, reagovanie, uznanie, integrovanie hodnoty
asertívne správanie
Záujmy sociálnych skupín

Ako riešili konflikty v minulosti, ako ich riešime dnes

 3.A Konať v rámci veľkého obrazu / kontextu

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti - 5:
Žiak bude vedieť interpretovať súčasný svet podľa rôznorodosti jeho štruktúr:
a) rôznorodosti sociálnych statusov a rolí
b) rôznosti sídel (mesto - vidiek)
c) etnickej a kultúrnej rôznorodosti (problémy migrácie)
d) náboženskej rôznorodosti
e) rôznorodosti sociálnych statusov a rolí
f) rôznosti sídel (mesto - vidiek)
g) etnickej a kultúrnej rôznorodosti (problémy migrácie)
h) náboženskej rôznorodosti
Dokáže definovať, čo je to sociálna skupina, sociálna rola a sociálny status 
POZNÁ ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY MODERNEJ I TRADIČNEJ SPOLOČNOSTI
Pozná hlavné svetové náboženstvá a ich znaky
Pozná oblasti z najväčšou hustotou obyvateľstva, najväčšie mestské aglomerácie
Vie uviesť príklady svojich sociálnych rolí a statusov

VIE VYSVETLIŤ SÚVIS KONFLIKTOV VYCHÁDZAJÚCICH Z RÔZNORODOSTI KULTÚR/NÁBOŽENSTIEV S MIGRÁCIOU OSÔB
Dokáže lokalizovať na mape aspoň päť najväčších mestských aglomerácii na svete
Dokáže vlastnými slovami popísať základné rozdiely medzi vidieckymi a mestskými sídlami

DOKÁŽE NA ZÁKLADE SAMOSTATNEJ ÚVAHY URČIŤ, AKÉ SÚ FUNKCIE KONKRÉTNYCH SOCIÁLNYCH SKUPÍN (NAPR. RODINY, SKUPINY PRIATEĽOV...)
DOKÁŽE NÁJSŤ KONKRÉTNE PRÍKLADY HARMONICKÉHO / KONFLIKTNÉHO SÚŽITIA RÔZNYCH KULTÚR/ NÁBOŽENSTIEV/ ETNÍK
VIE VYSVETLIŤ, PRÍČINY KONFLIKTOV/ HARMONICKÉHO SPOLUŽITIA

Dokáže vymenovať aspoň štyri faktory, ktoré ovplyvňujú rozmiestnenie obyvateľstva
Vie uviesť výhody a nevýhody života v tradičnej a modernej spoločnosti/rodine
Dokáže uviesť hlavné výhody a nevýhody života v meste resp. na vidieku 

JE SCHOPNÝ REŠPEKTOVAŤ ZVYKY, HODNOTY A NORMY INÝCH NÁBOŽENSKÝCH/ ETNICKÝCH/ KULTÚRNYCH SKUPÍN ĽUDÍ
VIE VIESŤ KULTIVOVANÝ DIALÓG PRISPIEVAJÚCI K ODSTRÁNENIU VZNIKNUTÝCH KONFLIKTOV
typy sociálnych skupín, druhy sociálnych rolí sociálnych statusov, svetové náboženstvá
moderná a tradičná spoločnosť, národ, etnikum, viacnárodný štát, kultúra, multikultúrna spoločnosť a náboženstvo a pojmy s nimi späté (napr. prvky kultúry, hodnota, norma...)
industrializácia, urbanizácia, globalizácia
Ja a čas, ja a spoločnosť
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy
Krajiny rozvojové a vyspelé
Regionálne a globálne ekonomické otázky
Špecifický cieľ oblasti - 6:
Žiak bude poznať a bude vedieť charakterizovať najdôležitejšie štáty sveta z rôznych hľadísk (histórie, politiky, náboženstva, ekonomiky, sociálnej štruktúry)
Pozná, aké existujú formy štátu vo svete a dokáže uviesť konkrétne príkladyPozná znaky demokratických a nedemokratických režimov
Pozná kritériá na určovanie hospodárskej vyspelosti štátov
Dokáže uviesť príklady ekonomicky vyspelých i ekonomicky zaostalých štátov

DOKÁŽE POSÚDIŤ, ČI I V DEMOKRATICKÝCH REŽIMOCH EXISTUJÚ URČITÉ NEDEMOKRATICKÉ PRVKY
Na príklade 1 ekonomicky vyspelej a 1 ekonomicky zaostalej krajiny poukáže na sociálne rozdiely v rámci obidvoch krajín 
POROVNÁ DANÉ KRAJINY Z HĽADISKA ICH SOCIÁLNEJ ŠTRUKTÚRY 
DOKÁŽE S POMOCOU TEMATICKEJ MAPY CHARAKTERIZOVAŤ SOCIO-EKONOMICKÚ ŠTRUKTÚRU ĽUBOVOĽNÉHO ŠTÁTU
DOKÁŽE S POMOCOU TEMATICKEJ MAPY POROVNAŤ JEDNOTLIVÉ ŠTÁTY

Dokáže hodnotiť štát na základe zadaných kritérií v oblasti historického vývinu, politiky, náboženstva, ekonomiky, sociálnej štruktúry
DOKÁŽE VYTVORIŤ PREZENTÁCIU ( SLOVNÚ, PPT...) V KTOREJ PREDSTAVÍ 1 ZVOLENÝ ŠTÁT Z HĽADISKA HISTÓRIE, POLITIKY, NÁBOŽENSTVA, EKONOMIKY, SOCIÁLNEJ ŠTRUKTÚRY
Oceňuje demokratické hodnoty a prejavy
VIE HODNOTIŤ A KONŠTRUKTÍVNE KRITIZOVAŤ NEDOSTATKY, POCIŤOVAŤ POTREBU NÁPRAVY V SVOJOM BEZPROSTREDNOM OKOLÍ
republiky a konštitučné i absolutistické monarchie - kráľovstvá, kniežatstvá, veľkovojvodstvá, sultanáty, cisárstva- ich geografické rozmiestnenie a historický vývin
totalita a pluralita, demokracia, hospodárstvo, ekonomika, obchod, konkurencia, monopol
premeny vzťahu náboženstva a štátnej moci
Ja a čas, ja a spoločnosť
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy
Krajiny rozvojové a vyspelé
Regionálne a globálne ekonomické otázky
Špecifický cieľ oblasti - 7:
Žiak porozumie komplexnosti obrazu sveta v rôznych historických periódach, nájde prvky kontinuity/ diskontinuity v dejinách,bude schopný vytvoriť si vlastný postoj k dejinám, dejinným periódam a procesom zmien v spoločnosti
VIE SI STANOVIŤ VLASTNÉ CIELE V POZNANÍ HISTÓRIE
Pozná priebeh revolúcií a spoločenských zmien, ktoré viedli k nastoleniu demokratických ústavných režimov vo Francúzsku, Anglicku, USA a Uhorsku (Rakúsko-Uhorsku, Rakúskom cisárstve)
ROZUMIE PODSTATE DÔLEŽITÝCH ZMIEN V ŽIVOTE SPOLOČNOSTI- EKONOMIKE, VEDE A TECHNIKE, NÁBOŽENSTVE A FILOZOFII, POLITICKOM ZRIADENÍ, SOCIÁLNEJ STRATIFIKÁCII
Dokáže vysvetliť akým spôsobom vplývajú vybrané demografické faktory, ekonomická situácia či migrácia obyvateľstva na kultúru v danej spoločnosti
Vie uviesť príklady prenikania prvkov inej kultúry do slovenskej kultúry a vysvetliť jeho dôvody

DOKÁŽE VYBRAŤ VHODNÚ DEJINNÚ PERIÓDU, KTORÁ VÝRAZNE OVPLYVNILA RAST POČTU OBYVATEĽSTVA (NAPR. PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA) A SVOJ VÝBER DOKÁŽE ZDÔVODNIŤ 
DOKÁŽE PREDPOVEDAŤ MOŽNÝ RAST POČTU OBYVATEĽSTVA DO BUDÚCNOSTI 

Vie posúdiť, ktoré prvky života spoločnosti v jednotlivých historických periódach mohli spôsobovať nespokojnosť obyvateľstva 
CHCE KOMUNIKOVAŤ, ZÍSKAVAŤ INFORMÁCIE O VÝVINE SPOLOČNOSTI V ČASE, V DISKUSII VEDIEŤ PRIJAŤ AJ INÝ NÁZOR / POSTOJ K INTERPRETOVANEJ UDALOSTI AKO VLASTNÝ, NEODMIETA POČÚVAŤ, DISKUTOVAŤ 
VIE ROZOZNÁVAŤ POZITÍVNE A NEGATÍVNE ZMENY VO VÝVINE ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI, DOKÁZAŤ NA ZÁKLADE POZNANIA FAKTOV KORIGOVAŤ SVOJ POHĽAD NA DEJINNÉ UDALOSTI 

Vie využiť poznanie histórie na formovanie vlastného postoja k rôznym aspektom života spoločnosti
MÁ ODVAHU PREJAVIŤ SVOJE NÁZORY, INTERPRETOVAŤ SPOLOČENSKÝ VÝVIN, ODMIETAŤ MANIPULATÍVNY PRÍSTUP K DEJINÁM, SKRESĽOVANIE, ZAMLČIAVANIE, DEZINFORMÁCIE, IDEOLOGIZÁCIU FAKTOV
Francúzska revolúcia, prvá Ústava vo Francúzsku, jakobíni, prvé cisárstvo vo Francúzsku
Anglická revolúcia, obnovenie monarchie, Listina práv
Revolúcia v USA, kontinentálne kongresy, vyhlásenie nezávislosti USA, Ústava, občianska vojna v USA 
Revolúcia v Uhorsku, Marcové zákony
Prisvojovacie hospodárstvo, výrobné hospodárstvo, dvojpoľné hospodárstvo, trojpoľné hospodárstvo, striedavé poľnohospodárstvo, remeslo, manufaktúra, továreň, výskum, technológia, veda
antická mytológia, kresťanstvo, židovské náboženstvo, islam,
absolutizmus, demokracia, totalita,
otrok, poddaný, nevoľník, občan
progres, regres, stagnácia, vnútorné i vonkajšie zdroje kultúrnych zmien v spoločnosti (demografické faktory, ekonomická situácia, migrácia osôb, prenikanie prvkov silnej cudzej kultúry...)
Ja a čas, ja a spoločnosť
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy
Krajiny rozvojové a vyspelé
Regionálne a globálne ekonomické otázky
Špecifický cieľ oblasti - 9:
Žiak bude cítiť záväzky k svojej vlasti, bude schopný identifikovať sa so svojím národom a vlasťou - na základe poznania histórie svojho národa a štátu, geografických charakteristík svojho regiónu a SR, politického, právneho a sociálneho systému SR, ekonomiky SR, integračných a globalizačných procesov
Vie vytvoriť chronológiu témy- rozdeliť emancipačný proces na základné etapy
určí základné charakteristiky politického systému (SR je demokratický, právny štát, v ktorom moc pochádza od ľudu a v ktorom existujú tri zložky štátnej moci) 

VIE CHARAKTERIZOVAŤ HOSPODÁRSKE ZAMERANIE SVOJHO REGIÓNU 
VIE NÁJSŤ SÚVISLOSTI MEDZI PROTIREČENIAMI DNEŠNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI A JEJ HISTORICKÝM VÝVINOM

Na konkrétnych prípadoch ukáže, dôsledky fungovania ekonomiky bez ekologickej a sociálnej orientácie
Dokáže s pomocou mapy vymenovať najpočetnejšie národnostné menšiny žijúce na Slovensku a regióny pre ktoré je ich výskyt typický

DOKÁŽE ZOSTROJIŤ VEKOVÚ PYRAMÍDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SVOJHO REGIÓNU 
Dokáže s pomocou mapy popísať národnostnú štruktúru SR a svojho regiónu, určiť regióny typické jednotlivými náboženstvami 
VIE PRENIESŤ POZNATKY O KLADOCH A ZÁPOROCH MNOHONÁRODNOSTNÉHO ŠTÁTU Z HISTÓRIE DO SÚČASNOSTI - VIE UVIESŤ ASPOŇ 2 ANALÓGIE DOKÁŽE VYBRAŤ 1 KRITÉRIUM PODĽA KTORÉHO MÔŽEME VYMEDZIŤ JEDNOTLIVÉ REGIÓNY SR, UVIESŤ PRÍKLADY K OSTATNÝM KRITÉRIÁM 
VIE ZHODNOTIŤ POZITÍVA AJ NEGATÍVA SPOLUŽITIA NÁRODOV V RÁMCI RAKÚSKO - UHORSKEJ MONARCHIE 
VIE ZHODNOTIŤ POZITÍVA AJ NEGATÍVA EMANCIPÁCIE NÁRODNEJ SLOVÁKOV
 
Dokáže uviesť výhody i nevýhody členstva SR v medzinárodných organizáciách dokáže zostaviť poradie dôležitosti jednotlivých odvetví pre vlastný región 
DOKÁŽE REŠPEKTOVAŤ PRÍSLUŠNÍKOV INÝCH NÁRODNOSTÍ A NÁBOŽENSKÉHO VIEROVYZNANIA V SVOJOM OKOLÍ 
Dokáže odsúdiť akékoľvek prejavy národnostnej a náboženskej nenávisti v svojom okolí 
Vie vyjadriť pojem vlasť sebe blízkym spôsobom( slovne- cinquain, prejav, obrazom, prezentáciou v ppt...)

DOKÁŽE NAPÍSAŤ ÚVAHU, RESP. VIESŤ DISKUSIU O TOM, PREČO BOLO A JE SPRÁVNE USILOVAŤ SA PRESADIŤ A ROZVÍJAŤ DEMOKRATICKÉ PRINCÍPY A CHRÁNIŤ ĽUDSKÉ PRÁVA
identita, autonomizmus, čechoslovakizmus, nacionalizmus, šovinizmus
štátne symboly SR, hlavné charakteristiky SR ako štátu
Poznať a datovať udalosti: revolúcia 1848, memorandové zhromaždenie 1861, Vyhlásenie ČSR (Čechy, Slovensko), Mníchov, Viedenská arbitráž, obnovenie ČSR, Pražská jar, Zamatová revolúcia 1989, vyhlásenie samostatnosti, vstup do EÚ
Magin- Obrana, Žiadosti slovenského národa, Memorandum, Clevelandská zmluva, Martinská deklarácia, Versailleský systém- Trianon, Ústava 1.ČSR, Košický vládny program, Zákon o federatívnom usporiadaní, Ústava SR
politický systém, štátna moc, trhová ekonomika, občianska angažovanosť 
Vymedzenie národa na základe histórie, jazyka, teritória ( baroko- bernolákovci ) formovanie národných požiadaviek (štúrovci- SNS), vymedzenie sa v rámci ČSR (autonomizmus), úplná emancipácia ( 1. a 2. SR ), integrácia
história presadzovania demokracie a ľudských práv na Slovensku
Ja a čas, ja a spoločnosť
Stali sme sa občanmi
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy
Regionálne a globálne ekonomické otázky
Špecifický cieľ oblasti - 10:
Žiak zvládne vhodne využívať rôzne spôsoby uchopenia sveta človekom (veda, viera, umenie):a) bude rozumieť ich podstate b) bude schopný posúdiť ich silné a slabé stránkyc) porozumie pozitívnym i negatívnym príkladom vplyvov vedy, viery a umenia na spoločnosť v minulosti a dnesd) bude ochotný vnímať odlišný vedecký, vieroučný (náboženský) a umelecký názor
Vie vlastnými slovami vysvetliť pojmy z obsahového štandardu
Pozná základné umelecké slohy v architektúre vie ich datovať v storočiach

VIE VYMENOVAŤ POZITÍVA I NEGATÍVA JEDNOTLIVÝCH SPÔSOBOV POROZUMENIA SVETU
Vie uviesť z histórie aspoň 2 príklady ( kladné aj záporné )vedeckých objavov, ktoré ovplyvnili vývin spoločnosti, boli príčinou jej rozsiahlych zmien
VIE NA ZÁKLADE CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKOV URČIŤ SLOH A DATOVAŤ STAVBU
Z uvedených ukážok, textov, obrázkov, atď. vie vybrať a roztriediť príklady náboženského, umeleckého a vedeckého prístupu k svetu 
DOKÁŽE VYJADRIŤ VPLYV NÁBOŽENSTVA NA ŽIVOTNÝ ŠTÝL OBYVATEĽSTVA (PRIRODZENÝ PRÍRASTOK, POSTAVENIE ŽIEN V SPOLOČNOSTI, ATĎ.)
VIE NA ZÁKLADE POZNANIA HISTORICKÝCH UDALOSTÍ POUKÁZAŤ NA MOŽNÉ DÔSLEDKY NÁBOŽENSKEJ NETOLERANCIE V DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI

Vie uviesť po 2 príklady umeleckej, vedeckej, náboženskej neslobody A ANALYZOVAŤ ICH HISTORICKÉ PRÍČINY 
DOKÁŽE POROVNAŤ JEDNOTLIVÉ SPÔSOBY UCHOPENIA SVETA Z VIACERÝCH HĽADÍSK: OBSAH A ROZSAH VYSVETLENIA, VÝPOVEDNÁ HODNOTA, SCHOPNOSŤ ČLOVEKA PRIJAŤ A POCHOPIŤ DANÝ SPÔSOB UCHOPENIA SVETA 

Vie posúdiť dôležitosť miesta vedy, náboženstva, umenia v spoločenskom živote 
DOKÁŽE ZHODNOTIŤ POZITÍVNE I NEGATÍVNE STRÁNKY VPLYVU NÁBOŽENSTVA NA CHOD ŠTÁTU VIE UVIESŤ PRÍPADY, KEĎ DOŠLO K VZÁJOMNÉMU OVPLYVŇOVANIU NÁBOŽENSTVA A VEDY, VEDY A UMENIA, NÁBOŽENSTVA A UMENIA 
Vie v otázkach o náboženstve, vede, umení, prijať aj iný názor / postoj k interpretovanej téme, ako vlastný 
DOKÁŽE ZAUJAŤ POSTOJ A OBHÁJIŤ SVOJ NÁZOR NA TO, KTORÉ UCHOPENIE SVETA JE PRE ČLOVEKA NAJLEPŠIE 
VIE, ŽE PREFERENCIA URČITÉHO SPÔSOBU NAZERANIA NA SVET MÔŽE MAŤ RÔZNE DÔSLEDKY
ROZOZNÁVA POZITÍVNE AJ NEGATÍVNE PRVKY VEDY, NÁBOŽENSTVA, UMENIA
VIE V ICH PROSPECH/ NEPROSPECH ARGUMENTOVAŤ, VYUŽÍVAJÚC HISTORICKÝ KONTEXT
monoteizmus, polyteizmus , ateizmus, kresťanstvo, katolicizmus, pravoslávie, reformované cirkvi
náboženstvo, veda, vieravznik náboženských a vedeckých predstáv
synkretizmus vied, vznik a šírenie kresťanstva, schizma, reformácia, formovanie vedných disciplín, sekularizácia spoločnosti
umelecký sloh, tradičné umenie, moderna- avantgarda, umenie ako forma protestu voči spoločnosti, veda a umenie ako tovar
mýtus, veda, veda v službách výroby
rozdiely medzi náboženským, vedeckým a umeleckým spôsobom uchopením sveta
Darwinova evolučná teória, zbrane hromadného ničenia, 2. svetová vojna (holokaust, veda a vojna)
vznik totality, zneužitie vedy, propaganda, ideológia
premeny v preferencii spôsobov uchopenia sveta v dejinách
Poznať a datovať udalosti: vystúpenie J. Husa, objavenie kníhtlače, zámorské objavy, Lutherove tézy, 30-ročná vojna, stavovské povstania v Uhorsku, tolerančný patent, priemyselná revolúcia, 1. a 2. svetová vojna, studená vojna
Ja a čas, ja a spoločnosť
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Špecifický cieľ oblasti - 11:
Žiak bude motivovaný k ďalšiemu vzdelávaniu v histórii, geografii a iných spoločenskovedných odboroch.
Vie opísať vplyv historických udalostí v živote vlastnej rodiny
Vie, v akej situácii by využil poznatky z psychológie, sociológie, filozofie

VIE APLIKOVAŤ SPOLOČENSKOVEDNÉ KOMPETENCIE PRI POHYBE V SPOLOČNOSTI
VIE PRENIESŤ MODELY RIEŠENÍ PROBLÉMOV V MINULOSTI DO DNEŠNÉHO ŽIVOTA (VIE POPÍSAŤ 1 PROBLÉM A POUKÁZAŤ NA KLADY A ZÁPORY JEHO RIEŠENIA )
VIE VYUŽIŤ METÓDY HISTORICKÉHO SKÚMANIA AJ PRI RIEŠENÍ INÝCH ZADANÍ
VIE ANALYZOVAŤ DOSAH UDALOSTÍ 20. STOROČIA NA DIANIE NA SLOVENSKU, V EURÓPE A SVETE DNES
VYUŽÍVA POZNANIE HISTÓRIE NA FORMOVANIE VLASTNÉHO POSTOJA K RÔZNYM ASPEKTOM ŽIVOTA SPOLOČNOSTI

Je schopný chápať svoje obmedzenia a príležitosti, slobodu a záväzky...
Dokáže porovnať prínos spoločenských vied s prínosom prírodovedných disciplín alebo s ovládaním cudzích jazykov 
Dokáže na základe sledovania médií vybrať aspoň dve oblasti sveta, ktoré sú označené za tzv. "nepokojné" a analyzovať daný problém
Chápe zmysel poznania dejín, prejavuje záujem o rôzne podanie histórie 
Uvedomuje, že geografia je praktická veda, že vďaka nej získa lepšiu priestorovú orientáciu a prehľad o príčinách a dôsledkoch diania v dnešnom svete 
VIE UROBIŤ JEDNODUCHÝ PLÁN TERÉNNEHO VÝSKUMU / PRÍPADOVÚ ŠTÚDIU ZADANÉHO PROBLÉMU
archív, galéria, múzeum, historické pramene, 
interpretácia prameňa, hypotéza, 
ideológia, propaganda, 
spoločenské vedy, 
predsudky, stereotypy, fašizmus, nacizmus
konjunktúra a kríza, migrácia obyvateľstva/ vysťahovalectvo
národnooslobodzovacie hnutia, boj o trhy/ kolónie, 
2.svetová vojna- zmeny na mape Európy, 
bipolárny svet, kolektivizácia/ industrializácia, železná opona, demokratizácia
Ja a čas, ja a spoločnosť
Stali sme sa občanmi
Občania a ich práva
Človek ako súčasť širšieho spoločenstva
Záujmy sociálnych skupín
Hospodárske aktivity ľudí v minulosti a dnes
Veda, technika, záujmy ľudí v minulosti a dnes
Ako sa formovali sociálne skupiny v štáte
Ako sme sa stali národom
Náboženstvo- náboženské konflikty
Kultúra ako súčasť širšieho spoločenstva
Ako sa vyvíjali ekonomické vzťahy
Krajiny rozvojové a vyspelé
Regionálne a globálne ekonomické otázky

 3.B Utvárať a riadiť osobné plány a životné projekty

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti - 14: 
Žiak sa naučí tvoriť a realizovať individuálne aj spoločné vízie a projekty; dokáže pracovať v tíme:a) zvládne pripraviť a realizovať jednoduché výskumné projektyb) bude schopný tvoriť projekty osobného a profesionálneho rozvojac) bude mať dostatok informácií na to, aby si vedel hľadať miesto na trhu práce
Dokáže spolu s inými žiakmi a učiteľa : zhodnotiť intenzitu dopravy v regióne (meste, obci) posúdiť dôsledky, navrhnúť riešenia, zhodnotiť pokrytie regiónu službami, vypracovať demografickú charakteristiku regiónu 
JE SCHOPNÝ POUŽIŤ VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI Z INÝCH OBLASTÍ NA RIEŠENIE ÚLOH V OBLASTI SPOLOČNOSŤ 
Vie zhodnotiť naplnenie cieľov, úroveň práce ( dodržanie stanovených kritérií ), úroveň prezentácie výsledkov práce Vie vytvoriť prácu so spoločenskovednou tematikou 
VIE V KOLEKTÍVE PRIPRAVIŤ A ZORGANIZOVAŤ CHARITATÍVNE AKCIE, FINANČNÉ ZBIERKY NA ZADANÝ ÚČEL... 
VIE PRIPRAVIŤ INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ MATERIÁLY O PRÁVACH DETÍ (NEBEZPEČNOSTI ŠIKANOVANIA, DROGOVEJ ZÁVISLOSTI...) A PROPAGOVAŤ ICH V RÁMCI ŠKOLY 
VIE PRIPRAVIŤ ENVIRONMENTÁLNE ZAMERANÝ PROJEKT NAPR. RECYKLÁCIA ODPADU NA ŠKOLE
Má záujem pracovať v tíme, kooperovať, vie si nájsť svoje miesto v pracovnej skupine 
VYSLOVUJE SVOJE NÁZORY V PRIEBEHU SPOLOČNEJ PRÁCE, TOLERUJE NÁZORY INÝCH, NAVRHUJE A PRIJÍMA RIEŠENIA VIE VIESŤ TÍMOVÚ PRÁCU ALEBO PRIJÍMA VEDENIE INÉHO 
Uznáva ako hodnotu výsledky duševnej práce iného človeka 
VNÍMA PRÍNOS A OBMEDZENIA PRÁCE V KOLEKTÍVE 
Je si vedomý svojej zodpovednosti za čiastkovú úlohu aj celý projekt 
VIE ZHODNOTIŤ NEGATÍVNE DÔSLEDKY PLAGIÁTORSTVA PRE SVOJ OSOBNÝ RAST AJ AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM 
Chápe svoju spoluzodpovednosť na úspechu projektu, ale zároveň dokážu oceniť i hodnotu a prínos ostatných 
Vie ponúknuť a prijať pomoc Snaží sa úlohy riešiť samostatne, korektne postupovať pri čerpaní informácií z rôznych zdrojov 

VIE NAVRHNÚŤ PRACOVNÚ HYPOTÉZU, STANOVIŤ PROBLÉM, BÁDATEĽSKÚ ÚLOHU 
VIE K ZVOLENEJ HYPOTÉZE, PROBLÉMU VHODNE ZVOLIŤ METODIKU PRÁCE DOKÁŽE PREDVÍDAŤ ÚSKALIA REALIZÁCIE PROJEKTU A POMENOVAŤ ICH
Na základe posúdenia svojich vlastností, schopností, štýlu myslenia a osobných skúseností dokážu rozdeliť prácu na projekte a zaujať jednotlivé posty v štruktúre skupiny
Prameň hmotný, písomný, vnútorná a vonkajšia interpretácia prameňa, 
bibliografický záznam, citácia, parafráza
hypotéza, cieľ, 
časový horizont projektu, heuristická metóda
kritické posúdenie reálnych možností (osobné predpoklady, časové, finančné a materiálne možnosti, možnosti spolupráce a prerozdelenia úloh, možnosti získavania kontaktov, informácií a podpory...)
priebeh práce v tíme
Ako riešiť problémovú úlohu, ako vytvoriť projekt

Moje mesto - región: komunita, teritórium, dejiny

Krajina v ktorej žijem, jej charakteristika, usporiadanie a dejiny

Výber povolania a kariéra

Ja a financie, rozpočet, hospodárenie

 3.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
malé červené písmená - minimálna úroveň 
ZELENÉ PÍSMENÁ KURZÍVOU - MAXIMÁLNA ÚROVEŇ
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
Špecifický cieľ oblasti - 12:
Žiak bude schopný integrovať do svojho hodnotového systému spravodlivosť, čestnosť, toleranciu, rešpekt k právam iných
Porozumie kontextu vzniku zákonov
Rozumie vzťahu občan- vládna moc ( demokracia, totalita )
ROZUMIE VZŤAHU MAJORITA- MINORITA V ŠTÁTE
pochopí súvislosť medzi potrebami, hodnotami a normami a dokáže tieto pojmy definovaťVIE
ZDÔVODNIŤ SÚVISLOSŤ MEDZI PRÁVAMI A POVINNOSŤAMI A URČIŤ HRANICE SVOJICH PRÁV
Dokáže s pomocou mapy lokalizovať oblasti výskytu jednotlivých rás a náboženstiev(
ROZOZNÁVA ZNAKY DEMOKRATICKÉHO NEDEMOKRATICKÉHO, TOTALITNÉHO ŠTÁTU
DOKÁŽE STANOVIŤ, AKÉ PRAVIDLÁ MUSIA PLATIŤ V SOCIÁLNEJ SKUPINE, ABY TO BOLO PRE VŠETKÝCH A VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH ČO NAJVÝHODNEJŠIE

Dokáže uviesť aspoň dva príklady zo sveta, keď rasová, náboženská, alebo národnostná nenávisť spôsobila vypuknutie genocídy, občianskej vojny apod.
VIE POMENOVAŤ 1 KONFLIKT SPOLOČNOSTI, V KTOREJ ŽIJE A NAVRHNÚŤ JEHO RIEŠENIE
Dokáže zostaviť vlastnú hierarchiu potrieb a následne hierarchiu hodnôt a obhájiť si svoj názor
VIE ZOSTAVIŤ ZOZNAM ZÁKLADNÝCH PRÁV, KTORÉ MUSÍ ČLOVEK MAŤ, ABY MOHOL PLNOHODNOTNE ŽIŤ
V MODELOVÝCH SITUÁCIÁCH REAGUJE NA PRÍKLADY NEČESTNOSTI, PORUŠOVANIA PRÁV INÝCH, NETOLERANTNOSŤ...

Chápe pozitívne aspekty rôznorodosti ľudstva na Zemi
ROZOZNÁVA POZITÍVNE A NEGATÍVNE ZMENY VO VÝVINE ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI, DOKÁŽE NA ZÁKLADE POZNANIA FAKTOV KORIGOVAŤ SVOJ POHĽAD NA DEJINNÉ UDALOSTI AJ DNEŠOK
Dokáže oceniť čestné a spravodlivé správanie zo strany ostatných ľudí
MÁ ODVAHU PREJAVIŤ SVOJE NÁZORY, ODMIETNUŤ PREJAVY NEČESTNOSTI, NETOLERANCIE, Háji vlastné práva, identitu DOKÁŽE ODSÚDIŤ SPRÁVANIE VEDÚCE K RASOVEJ, NÁBOŽENSKEJ A NÁRODNOSTNEJ NENÁVISTI
právny systém v staroveku, stredoveku, občianskej spoločnosti, ľudské práva a ich ochrana, generácie ľudských práv
potreba, hodnota, norma
vznik a vývin právneho systému, vznik a vývin ochrany ľudských práv, prejavy náboženskej, rasovej netolerancie
proces vytvárania a zmeny sociálnych noriem
minorita, majorita, občianske, ľudské práva, demokracia, totalita, genocída, holokaust
Poznať a datovať storočím, u novodobých presne:
Počiatky práva ( Drakón, Solón, Perikles)
stredoveké právo (Zákon sudnyj ljudem, Magnum charta libertatum)
budovanie občianskej spoločnosti (Viliam Oranžský, Ústava USA, Deklarácia občianskych práv a slobôd)
demokratická štátnosť (Ústava 1. ČSR),
totalitný štát (Ústava slovenského štátu, Ústava 1968)
rasová, náboženská, národnostná štruktúra sveta
Ja a čas, ja a spoločnosť

Krajina v ktorej žijem, jej charakteristika, usporiadanie a dejiny

Človek ako súčasť širšieho spoločenstva

Občania a ich povinnosti

Občania a ich práva

Ochrana práv

Náboženstvo- náboženské konflikty

Štát - zákon - občan

Ja a financie, rozpočet, hospodárenie

Špecifický cieľ oblasti - 15:
Žiak sa stane aktívnym občanom:
a) bude sa zaujímať o problémy spoločnosti vo svojom blízkom i širšom okolí, bude hľadať možné spôsoby ich riešenia
b) bude uplatňovať svoje názory a postoje s ohľadom na ciele spoločnosti
c) bude schopný stať sa uvedomelo spoločensky angažovaným, k riešeniu spoločenských problémov bude pristupovať tvorivo
Rozumie obmedzeniam, tomu, že štát je zjednotenie slobodných bytostí pod nadvládou práva
CHÁPE, ŽE, ZNAKOM OBČIANSKEJ KULTÚRY JE PARTICIPÁCIA OBČANA NA POLITIKE (PRIAMO ALEBO SPROSTREDKOVANE)
Vie, že právny štát = štát, v ktorom zákony vychádzajú z vôle ľudu, ktorá sa prejavuje vo voľbách
VIE APLIKOVAŤ POZNATKY Z HISTÓRIE A CHÁPAŤ CEZ NE PROBLÉMY A PROTIREČENIA DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI
JE SCHOPNÝ OSVOJENÉ POZNATKY UPLATNIŤ V RÁMCI TRIEDY A ŠKOLY (TRIEDNA SAMOSPRÁVA, ŠTUDENTSKÁ RADA A POD.) PRI RIEŠENÍ AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV A PRESADZOVANÍ SVOJICH NÁVRHOV
ZAUJÍMA SA O MINULOSŤ VLASTNÉHO REGIÓNU, JEHO PROBLÉMY, PRÍLEŽITOSTI, KTORÉ PONÚKA, O ŽIVOT V KOMUNITE
Vníma vlastný podiel zodpovednosti na stave najbližšieho okolia ( škola, mesto, obec...)
REAGUJE NA KLADNÉ A ZÁPORNÉ PODNETY ZO SVOJHO OKOLIA, VIE K NIM VYJADRIŤ POSTOJ
ODMIETA NEGATÍVNE PREJAVY KOMUNITY, V KTOREJ ŽIJE ( VANDALIZMUS, NETOLERANTNOSŤ, PREDSUDKY...)
Rozumie, že je potrebné osvojiť si občiansku kultúru = súbor hodnôt, ktorými sa riadi politický systém občianskej spoločnosti
VIE SI VÁŽIŤ HISTÓRIU A KULTÚRU SVOJHO REGIÓNU, ŠTÁTU
Vie prezentovať ( ústne, vizuálne ) klady a zápory regiónu, v ktorom žije, pozná jeho príležtosti a obmedzenia
PRIJÍMA FAKT, ŽE V DEMOKRACII SA OBČAN STÁVA AKTÍVNYM SUBJEKTOM, KTORÝ SA PODIEĽA NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH A NIE JE LEN PASÍVNYM OBJEKTOM
VIE NAVRHNÚŤ VEREJNOPROSPEŠNÉ AKTIVITY A PLÁN ICH REALIZÁCIE , ZODPOVEDAJÚCE JEHO VEKU A MOŽNOSTIAM
zamestnania ľudí v minulosti, sociálne skupiny, zvyky a tradície, vierovyznania, národné vzťahy, spoločenské zmeny
zastupiteľská demokracia, všeobecné voľby, orgány, občianske práva, občianske združenie, petícia, referendum
občianska kultúra, tolerancia, pluralita, konsenzus, občianstvo, politika,
moc, právo, právny štát
plán rozvoja vlastnej obce, mesta, jej zámery na najbližšie obdobie
spoločenské zmeny v regióne, kultúrne zmeny v regióne
formovanie občianskej kultúry a názorového pluralizmu
proces participácie občana na politike
Ja a čas, ja a spoločnosť

Krajina v ktorej žijem, jej charakteristika, usporiadanie a dejiny

Človek ako súčasť širšieho spoločenstva

Občania a ich povinnosti

Občania a ich práva

Ochrana práv

Náboženstvo- náboženské konflikty

Štát - zákon - občan

Ja a financie, rozpočet, hospodárenie

Poznámka:

Ako bolo deklarované v koncepcii RVP pre oblasť Spoločnosť, zvyšné kompetencie ( 1C, 2A, 2B ) budú pokrývané pomocou organizačných foriem a metód práce v rámci tém: Ako pracuje historik, geograf, sociológ, Ako riešiť problémovú úlohu, ako vytvoriť projekt, Moje mesto - región: komunita, teritórium, dejiny, Krajina v ktorej žijem, jej charakteristika, usporiadanie a dejiny, Občania a ich povinnosti, Ochrana práv, Ako riešiť konflikty, Záujmy sociálnych skupín, Výber povolania a kariéra.Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Spoločnosť

© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.