Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Kultúra

Zámer vzdelávacej oblasti a jej ciele

Vzdelávacia oblasť Kultúra rozvíja kultúrnu gramotnosť žiakov. Zvyšuje kultúrnu (aj užšie - estetickú) citlivosť žiaka k vlastnej činnosti a k svojmu okoliu, ako aj schopnosti sebavyjadrenia. Rozširuje vzdelanie žiakov o tzv. všeobecný kultúrny rozhľad.
Rozvíja u žiakov:

  • schopnosti uvedomelého estetického zážitku a interpretácie kultúrnych artefaktov,
  • schopnosti vyjadrovať sa v rôznych materiáloch a s pomocou rôznych znakových systémov,
  • kritické myslenie a kritické vnímanie mediálnej ponuky,
  • reflexiu vlastnej kultúrnej identity.

Štruktúra vzdelávacej oblasti

    Vzdelávacia oblasť Kultúra sa venuje problematike štruktúry, fungovania a histórie kultúry, významom kultúrnych artefaktov a súčasným kultúrnym procesom. Kultúru chápe ako odraz stupňa ľudského vývoja. Do vzdelávacej oblasti Kultúra vstupuje úplne alebo sčasti obsah týchto súčasných predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenská a svetová literatúra, náboženská výchova, technická výchova.

Na rozdiel od súčasného stavu nepostupuje vo výučbe literatúry chronologickým spôsobom, ale literatúru zapája do kontextu ostatnej kultúry, pričom si z histórie literatúry vyberá diela a spisovateľov podľa potrieb rozvoja kompetencií žiakov a postupuje od známeho k neznámemu. Využíva skúsenostné (zážitkové) učenie a vlastnú tvorivú prax žiakov.

    Vzdelávacia oblasť postupuje v dvoch štvorročných cykloch:
  • Prima až kvarta: cyklus je zacielený na systematizáciu zážitkov, skúseností žiakov a na schopnosti sebavyjadrenia v nástrojoch kultúry.
  • Kvinta až oktáva: cyklus sa zameriava na formovanie vzťahu žiakov k súčasnej kultúre a pomáha im v upevňovaní ich kultúrnej identity.
V tejto verzii RVP navrhujem formulácie pre minimálnu úroveň zvládnutia oblastných kompetencií = výkonových štandardov (zjednodušene povedané - za to by ešte žiak dostal štvorku a prešiel do vyššieho stupňa vzdelávania) a MAXIMÁLNU úroveň (zjednodušene povedané - za to by žiak dostal jednotku). Snažil som sa meniť formulácie jednotlivých štandardov tak, aby slovesá zodpovedali taxonómiám Blooma a Kratwohla, aby boli kontrolovateľné a dostatočne konkrétne pre pozorovanie správania žiakov, ich myslenia alebo postojov.

1. Interaktívne používanie nástrojov

1.A Interaktívne používať jazyk, symboly a vety

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
· Žiak sa učí vyjadrovať svoje zážitky, pomenúvať a opisovať kultúrnu realitu okolo seba. · Reprodukovať argumenty pre zdôvodnenie nevyhnutnosti estetična, estetickej tvorby a estetickej percepcie v ľudskom svete.
· NACHÁDZAŤ VLASTNÉ ARGUMENTY PRE ZDÔVODNENIE NEVYHNUTNOSTI ESTETIČNA, ESTETICKEJ TVORBY A ESTETICKEJ PERCEPCIE V ĽUDSKOM SVETE.
· Rozoznať že mal/mala estetický zážitok: OPÍSAŤ SVOJ ESTETICKÝ ZÁŽITOK A JEDNODUCHO VYJADRIŤ DÔVODY, PREČO SA MU/JEJ NIEČO PÁČI/NEPÁČI.
· Odlíšiť estetický zážitok od iných zážitkov (od morálneho, náboženského, poznávacieho), ako aj od fyziologického príjemného pocitu. POROVNAŤ ESTETICKÝ ZÁŽITOK S INÝMI ZÁŽITKAMI.
· OPÍSAŤ SVOJ ZÁŽITOK Z UMELECKÉHO DIELA.

· Odlišovať jednotlivé umelecké druhy. Priradiť umelecké dielo k umeleckému druhu. POROVNAŤ CHARAKTER JEDNOTLIVÝCH DRUHOV UMENÍ (HUDBA, VÝTVARNÉ UMENIE, ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, INTERMEDIÁLNE UMENIE, FILM A VIDEO, LITERATÚRA, PERFORMAČNÉ A DRAMATICKÉ UMENIE). INTERPRETOVAŤ HLAVNÉ ROZDIELY, PRIENIKY A VÄZBY MEDZI NIMI.
· FORMULOVAŤ SVOJ NÁZOR, PREČO URČITÝ ARTEFAKT POVAŽUJE ALEBO NEPOVAŽUJE ZA UMELECKÉ DIELO.

· Akceptovať a vážiť si umenie. INTERPRETOVAŤ ZMYSEL UMELECKÉHO VYJADROVANIA SKUTOČNOSTI.
· Hľadať vlastný tvorivý spôsob sebavyjadrenia vo vybraných médiách výtvarného umenia - hudobného umenia - prozaického alebo poetického textu - tanečného umenia - dramatického umenia - intermediálneho umenia apod.
· NACHÁDZAŤ VLASTNÝ TVORIVÝ SPÔSOB SEBAVYJADRENIA VO VYBRANÝCH MÉDIÁCH VÝTVARNÉHO UMENIA - HUDOBNÉHO UMENIA - PROZAICKÉHO ALEBO POETICKÉHO TEXTU - TANEČNÉHO UMENIA - DRAMATICKÉHO UMENIA - INTERMEDIÁLNEHO UMENIA A POD. ŠTYLIZOVAŤ VLASTNÝM SPÔSOBOM.
· Všímať si procesy hodnotenia kultúrnych predmetov.
· INTERPRETOVAŤ SOCIÁLNU A INDIVIDUÁLNU PODMIENENOSŤ
· Estetično.
· Tvorba.
· Krásny, pekný, škaredý, smiešny, komický, banálny, fádny, tragický, elegantný, lahodný, malebný, naivný, patetický, sentimentálny, tajuplný a pod. (Učiteľ vyberá podľa individuálnych zážitkov žiakov i podľa materiálu a technických prostriedkov, ktoré má k dispozícii.)
· Estetické vnímanie, estetický zážitok, kultúrna hodnota, kultúrny predmet, estetická tvorivosť, remeselná zručnosť, umelecké dielo, umenie, umelecký druh, vyjadrovací prostriedok, kritérium.
· Prítomnosť estetična v správaní, v prostredí, v produktoch našej činnosti.
· Rozdiel medzi vecným pomenovaním "kultúrny" (= súčasť kultúry) a hodnotiacim označením "kultúrny" (= vnímaný pozitívne, "nekultúrny" = vnímaný negatívne).
· Slová, ktorými pomenúvame a opisujeme estetické zážitky.
· Hlavné kritériá pre odlíšenie estetického zážitku od iných zážitkov.
· Hlavné kritériá pre odlíšenie umelecké diela od iných artefaktov.
· Hlavné kritériá pre odlíšenie estetickej úrovne ľudskej činnosti od mimoestetickej.

 1.B Interaktívne poznatky a informácie

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
· Žiak sa učí kriticky myslieť.
· Žiak sa učí získavať a spracúvať informácie pre svoju kultúrnu aktivitu.
· Používať rôzne informácie na rozvoj vlastného pohľadu na svet kultúry. AKTÍVNE VYHĽADÁVAŤ A SPRACÚVAŤ INFORMÁCIE, VYUŽÍVAŤ ICH PRE SVOJE KRITICKÉ MYSLENIE A PRE ROZVOJ SCHOPNOSTÍ SEBAVYJADRENIA.
· AKTÍVNE VYHĽADÁVAŤ A SPRACÚVAŤ INFORMÁCIE, KTORÉ PREHLBUJÚ JEHO/JEJ ESTETICKÉ ZÁŽITKY A FORMUJÚ JEHO/JEJ ESTETICKÉ NÁZORY.
· Uvedomovať si súvislosti medzi informáciami a vlastnými názormi.
· Orientovať sa v informáciách potrebných pre vyjadrovaciu činnosť. 
· Hľadať zdroje a nástroje pre sebavyjadrenie. 
· ZVOLIŤ MOTÍV PRE VLASTNÉ VÝTVARNÉ, LITERÁRNE, HUDOBNÉ ALEBO INÉ SPRACOVANIE. VYBRAŤ SI VYJADROVACIE PROSTRIEDKY A MÉDIÁ, KTORÝMI VYJADRÍ ZVOLENÝ (ZADANÝ).
· Informačné zdroje, informácia, estetický zážitok, kultúrna hodnota.
· Originál, kópia, falzifikát, plagiát.
· Materiálne vlastníctvo - duševné vlastníctvo. Copyright.
· Odlišovanie relevantnej informácie o kultúre od zbytočnej.
· Charakter a možnosti vybraných informačných zdrojov (podľa vlastných osobných možností a potrieb).
· Narábanie s informačnými zdrojmi. 
· Etická rovina využívania informačných zdrojov.
· Autorské právo.

  1.C Interaktívne používať technológiu

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
 · Žiak sa učí vnímať súvislosti kultúrnej a technickej tvorby.
· Žiak sa učí vnímať jednotlivé umelecké druhy.
· Žiak sa učí prakticky manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami umenia a kultúry.
· Pomenovať niekoľko materiálov, ktoré sa používajú v kultúre alebo v technike.
· POMENOVAŤ A CHARAKTERIZOVAŤ HLAVNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH MATERIÁLOV VYUŽÍVANÝCH V TECHNIKE A V KULTÚRE.
· ODLIŠOVAŤ TECHNOLOGICKÚ A KULTÚRNU ÚROVEŇ V NARÁBANÍ S MATERIÁLOM.
· Pomenovať vyjadrovacie prostriedky jednotlivých typov estetických činností (vizuálne, zvukové, rečové, pohybové, akčné, dramatické).
· CHARAKTERIZOVAŤ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY JEDNOTLIVÝCH TYPOV ESTETICKÝCH ČINNOSTÍ (VIZUÁLNE, ZVUKOVÉ, REČOVÉ, POHYBOVÉ, AKČNÉ, DRAMATICKÉ).
· Pomenovať hlavné vyjadrovacie prostriedky jednotlivých skupín umení: výtvarných umení, hudobných umení, literatúry, dramatických umení, umení v elektronických médiách.
· CHARAKTERIZOVAŤ HLAVNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN UMENÍ: VÝTVARNÝCH UMENÍ, HUDOBNÝCH UMENÍ, LITERATÚRY, DRAMATICKÝCH UMENÍ, UMENÍ V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH.
· Kombinovať základné vyjadrovacie prostriedky z hlavných skupín umení pre vlastnú estetickú činnosť.
· TVORIVO POUŽÍVAŤ VYBRANÉ MÉDIÁ, NÁSTROJE, MATERIÁLY, VYJADROVACIE PROSTRIEDKY A TECHNICKÉ POSTUPY ZA ÚČELOM VYJADRENIA ZÁŽITKU, FANTÁZIE, PREDSTAVY ALEBO MYŠLIENKY.
· Opísať médiá, nástroje, materiály vyjadrovacie prostriedky a technické postupy, ktoré používa.
· ODLIŠOVAŤ TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV A ICH VÝRAZOVÝ, SYMBOLICKÝ A ESTETICKÝ POTENCIÁL.
· POROVNÁVAŤ CIEĽ A ÚČINOK VYJADROVACÍCH PROSTRIEDKOV JEDNOTLIVÝCH DRUHOV UMELECKÝCH ČINNOSTÍ.
· Materiál, kov, textil, drevo, sklo, PVC, zvuk, slovo, gesto (a ďalšie podľa výberu učiteľa). 
· Nástroj, výrobok, dielo, artefakt, prírodný predmet. 
· Kultúra slova a reči, vizuálna kultúra, auditívna kultúra, kultúra pohybu, akcia a priestor v kultúre, médiá. 
· Kultúra, technika. 
· Slovesné umenia, výtvarné umenia, hudobné umenia, dramatické a scénické umenia, rozhlasové umenie, televízne a filmové umenie (videoumenie). 
· Médiá a masové médiá, elektronické médiá, spravodajstvo, manipulácia, reklama, klip.
· Estetická činnosť, umelecká tvorba, vyjadrovací prostriedok, sebavyjadrenie, zobrazenie, kultúrna aktivita. 
· Ľudová kultúra. Tradičná kultúra etník, folklór, mestský folklór, mestská ľudová tvorba, naivná tvorba (insitné umenie). Originál, kópia,falzifikát, plagiát.
· Jednota a rozdiely technickej a kultúrnej tvorby. 
· Technická tvorba ako nástroj pre prispôsobovanie životného prostredia človeku. 
· Kultúrna tvorba v súvislostiach s technikou a technickou tvorbou. 
· Estetická činnosť - spôsob, akým človek upravuje svoje prostredie. 
· Kultúrna tvorba ako vyjadrovanie obsahov psychiky aj ako reflexia skutočnosti. Charakter a možnosti materiálu v jednotlivých umeleckých druhoch.
· Charakter a možnosti multimediálnych nástrojov, internetu.
· Žiak si osvojuje zručnosti pre prácu s dvoma vybranými oblasťami kultúrnej tvorby alebo s dvoma vybranými umeleckými druhmi.
· Žiak sa učí prezentovať výsledky svojej tvorby.
· Opísať vyjadrovacie prostriedky dvoch vybraných oblastí kultúrnej torby (alebo dvoch vybraných umeleckých druhov).
· Využívať vyjadrovacie prostriedky dvoch vybraných oblastí kultúrnej tvorby (alebo dvoch vybraných umeleckých druhov) pre vlastnú estetickú činnosť. 
· Opísať výsledok svojej estetickej činnosti.
· VYJADRIŤ SVOJE ZÁŽITKY A PREDSTAVY V MATERIÁLE DVOCH VYBRANÝCH OBLASTÍ KULTÚRNEJ TORBY (ALEBO DVOCH VYBRANÝCH UMELECKÝCH DRUHOV), REFLEKTOVAŤ A OPISOVAŤ, ČO ROBÍ. 
· TVORIVO VYUŽÍVAŤ MATERIÁL VYBRANÝCH UMELECKÝCH DRUHOV PRE ESTETICKÚ ČINNOSŤ (PRE TVORBU ESTETICKÝCH ARTEFAKTOV).
· UCELENE PREDSTAVIŤ VÝSLEDOK SVOJEJ ESTETICKEJ ČINNOSTI PRED KOLEKTÍVOM.
(Žiak si pod vedením učiteľa vyberá dve oblasti kultúrnej tvorby a dva z umeleckých druhov, do ktorých prenikne hlbšie.)
· Vybrané pojmy podľa tej oblasti kultúrnej tvorby, ktorej sa žiaci budú venovať.
· Slovesná kultúra a slovesné umenia: ....
· Vizuálna kultúra a výtvarné umenia: ....
· Auditívna kultúra a kultúra reči: ... 
· Hudobná kultúra a hudobné umenia: ...
· Pohybová kultúra, scéna, dramatické umenia: ....
Nové technické médiá v kultúre, televízne umenie, videoumenie, rozhlasové umenie: ....
(Žiak si pod vedením učiteľa vyberá dve oblasti kultúrnej tvorby a dva z umeleckých druhov, do ktorých prenikne hlbšie.) 
· Jazyková rozmanitosť ľudstva. Tvarová, zvuková, priestorová rozmanitosť sveta okolo nás. 
· Základy kompozície v rôznych oblastiach tvorby. 
· Zmysel experimentovania v kultúre a v umení. 
· Možnosti jednotlivých techník a materiálov využívaných v tvorivej činnosti. 
· Pretavovanie svojej predstavy do rôzneho materiálu. Realizácia vlastných predstáv prostredníctvom rôznych materiálov.
· Synkretické formy tvorivého vyjadrenia (spojenie slova, zvuku-hudby, pohybu, obrazu, scény, dramatickej akcie...) 
· Spôsoby komunikovania o vlastnej práci a jej prezentácia.

 2. Interagovanie v heterogénnych skupinách

 2.A Nadviazať dobrý vzťah s inými

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
 · Žiak sa učí rešpektovať rozličné životné štýly. · Všímať si individuálne životné štýly vo svojom okolí.
· Pomenovať znaky svojho životného štýlu.
· INTERPRETOVAŤ POZITÍVA A NEGATÍVA VLASTNÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU.
· Rozpoznať znaky konzumného životného štýlu.
· SAMOSTATNE HODNOTIŤ ZNAKY KONZUMNÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU.
· Akceptovať rôznorodé kultúrne prejavy.
· PREJAVOVAŤ EMPATICKÉ SPRÁVANIE VOČI ODLIŠNÝM ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM.
· Životný štýl, denný režim, zdravie, humánnosť - nehumánnosť, kultúrnosť - nekultúrnosť, konzumnosť, alternatívny životný štýl. · Kultúrna rôznorodosť v Európe.

 2.B Kooperovať, pracovať v tímoch

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
· Žiak sa učí vnímať kultúru v životnom priestore a zaujímať ekologické postoje. · Venovať pozornosť geografickým súvislostiam kultúrneho správania.
· Všímať si ekologické aspekty ľudskej činnosti.
· ODHAĽOVAŤ EKOLOGICKÉ DÔSLEDKY ĽUDSKEJ ČINNOSTI.
· Prejavovať jednoduché ekologické správanie.
· Kultúrny priestor, ekológia, životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, turistika. · Informácie o dôsledkoch poškodzovania prírody.
· Ekologické správanie v každodennom živote.
· Princípy trvalo udržateľného rozvoja.
· Žiak sa učí vážiť si vedu a poznanie. · Uznávať zmysel vedy v spoločnosti.
· NACHÁDZAŤ ARGUMENTY PRE UŽITOČNOSŤ VEDECKÉHO POZNANIA V ROZVOJI JEDNOTLIVCA A SPOLOČNOSTI.
· Pomenovať hlavné príklady zneužitia vedy v histórii.
· ODHAĽOVAŤ ZNEUŽITIE VEDY V HISTÓRII A V SÚČASNOSTI.
· ODLIŠOVAŤ VEDECKÉ A KAŽDODENNÉ POZNANIE.
· Veda, poznanie, technika, humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, technické vedy. · Základné informácie o hlavných skupinách vied.
· Základné princípy vedeckého poznávania.
· Základné princípy každodenného poznania.
· Žiak rozumie poslaniu viery a učí sa rešpektovať cudziu vieru. · Rešpektovať vieru iných ľudí.
· Reprodukovať informácie o kultúrnych kontextoch náboženstva a viery.
· POMENOVAŤ KULTÚRNE KONTEXTY VIERY.
· Akceptovať odlišné prejavy náboženského správania.
· TOLEROVAŤ INÉ NÁBOŽENSTVÁ.
· Náboženstvo, viera, transcendentno, boh-božstvo-Boh, cirkev, sekta, mýtus, mágia, rituál. Svetové náboženstvá, národné náboženstvá. · Osobná viera.· Kľúčové princípy kresťanstva.· Hlavné charakteristiky svetových náboženstiev.
· Žiak vníma kultúru tela a pohybu.
· Žiak sa učí rozumieť zmyslu športu.
· Uznávať zmysel kultúry tela a športu.
· Odlíšiť zdraviu škodlivé fyzické aktivity.
· OCEŇOVAŤ ZMYSEL SÚŤAŽENIA V SPOLOČNOSTI.
· Šport (výkonnostný, vrcholový, rekreačný), kultúra tela, nudizmus, fitness, exhibicionizmus.
· Kalokagathia.
· Rod - sexualita, erotika - pornografia.
· Fanúšik, olympijské hry, súťaž, výkon.
· Zmysel starostlivosti o telo a športu.
· Zdravý životný štýl, vzájomné ovplyvňovanie tela a mysle.
· Starogrécka kalokagathia.
· Základné informácie o olympijskom hnutí.

 2.C Zvládať a vyriešiť konflikty

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
· Žiak sa učí kultúrne a efektívne komunikovať. · Oceňovať význam etikety v spoločenskom styku.
· Využívať základné pravidlá etikety.
· KULTÚRNE A KONŠTRUKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ S VYUŽÍVANÍM PRAVIDIEL ETIKETY.
· PRISPÔSOBOVAŤ SVOJE SPRÁVANIE PRAVIDLÁM ETIKETY A KONKRÉTNEJ SITUÁCII.
· Reflektovať kultúrnosť či nekultúrnosť správania ľudí vo vybraných situáciách.
· OPISOVAŤ DÔSLEDKY REŠPEKTOVANIA A NEREŠPEKTOVANIA PRAVIDIEL ETIKETY V KAŽDODENNEJ KOMUNIKÁCII.
· Etiketa - morálka - etika, slušnosť, neslušnosť, komunikácia, kultúrnosť - nekultúrnosť. · Pravidlá etikety.
· Pravidlá efektívnej komunikácie.

3. Autonómne konanie

 3.A Konať v rámci veľkého obrazu / kontextu

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
 · Žiak sa učí chápať procesy v súčasnej kultúre a zaujímať k nim vlastné stanoviská. · Rozlišovať rôzne vrstvy kultúry. 
· Diskutovať o vybraných produktoch súčasnej populárnej kultúry.
· OPÍSAŤ CHARAKTERISTICKÉ ČRTY SÚČASNEJ POPULÁRNEJ KULTÚRY.
· SAMOSTATNE HODNOTIŤ ARTEFAKTY POPULÁRNEJ KULTÚRY.
· VYBRAŤ SI ZO SÚČASNEJ KULTÚRY ARTEFAKTY, KTORÉ SA MU/JEJ PÁČIA. ZDÔVODNIŤ SVOJ VÝBER.
· Vnímať zmysel kultúrnych alternatív A ILUSTROVAŤ HO NA KONKRÉTNYCH KULTÚRNYCH ARTEFAKTOCH ALEBO NA SPRÁVANÍ ĽUDÍ.
· Rozhodnúť, či považuje predmet za gýč. ZDÔVODNIŤ SVOJE ROZHODNUTIE.
· TVORIŤ SI KRITÉRIÁ NA ODLÍŠENIE EROTICKÝCH ARTEFAKTOV OD PORNOGRAFIE.
· Pomenovať postoje voči móde u seba a u druhých.
· DEMONŠTROVAŤ SAMOSTATNÉ POSTOJE VOČI MÓDE.
· Populárna kultúra, masová kultúra, dominantná kultúra, subkultúra, umelecký biznis, masové médium, show, komercializácia, počítačové hry, gýč, móda, kult tela - sexualita - erotika - pornografia, móda, ozdoba, estetický vkus, estetická norma, kultúrnosť - nekultúrnosť. · Princípy fungovania populárnej kultúry.
· Princípy trhu s kultúrou.
· Význam a hlavné mechanizmy vzniku a šírenia módy a ozdobovania tela v Európe.
· Vybrané informácie o premenách kultúry 20.-21. st. v kontexte spoločenských udalostí a geografických určení (avantgardy, povojnová moderna, postmoderna), s dôrazom na kľúčové umelecké diela. Preberajú sa rôzne umelecké druhy (literatúra, výtvarné umenia, hudobné umenia a pod.)
· Žiak sa učí vnímať a rozumieť miesto seba samého, svojej doby a svojho regiónu v tradícii · Rozoznať časové a priestorové kontexty kultúry.
· Odlíšiť hlavné etapy vývinu európskej kultúry.
· Stručne vysvetliť zmysel a ciele umenia.
· Priradiť umelecké dielo k etape vývoja kultúry.
· POROZUMIEŤ ZÁKLADNÝM PRINCÍPOM EURÓPSKEJ IKONOGRAFIE.
· INTERPRETOVAŤ HISTORICKÉ KORENE SÚČASNEJ KULTÚRY.
· INTERPRETOVAŤ KĽÚČOVÉ CHARAKTERISTIKY PREBERANÝCH ETÁP Z VÝVOJA EURÓPSKEJ KULTÚRY.
· Pomenovať hlavné svetové kultúrne okruhy.
· OPÍSAŤ HLAVNÉ ZNAKY HLAVNÝCH SVETOVÝCH KULTÚRNYCH OKRUHOV.
· VYBRAŤ SI Z HISTÓRIE KULTÚRY ARTEFAKTY, KTORÉ SA MU/JEJ PÁČIA. ZDÔVODNIŤ SVOJ VÝBER.
· Čítať s porozumením - sumarizovať text, hľadať kľúčové slová, analyzovať základnú štruktúru textu, kategorizovať hlavné štýlotvorné činitele v texte.
· PRACOVAŤ S NÁSTROJMI NA ANALÝZU A INTERPRETÁCIU UMELECKÝCH DIEL.
· Pomenovať kľúčové artefakty alebo procesy z kultúrnej histórie svojej obce alebo regiónu.
· INTERPRETOVAŤ MIESTO SVOJEJ OBCE ALEBO REGIÓNU VO VÝVINE KULTÚRY SLOVENSKA.
· Antika, byzantská kultúra, románska Európa, gotika, humanizmus, renesancia, barok, klasicizmus, osvietenstvo, romantizmus (výber období učiteľ prispôsobí výberu kultúrnych artefaktov, ktoré použije na vyučovaní).
· Ikonografia, znak, symbol, hodnota, význam, ľudová kultúra, umelecké dielo, vybrané pojmy poetiky (podľa učiteľovho výberu kultúrnych artefaktov).
· Kultúrny okruh.
· Kľúčové znaky hlavných etáp vo vývine európskej kultúry od staroveku po 19. st.
· Kultúrne artefakty vybraných etáp.
· Základné prvky európskej ikonografie.
· Základné informácie o tradičnej ľudovej kultúre vlastného etnika, resp. obce alebo regiónu.
· Základné informácie o mestskej a insitnej (neprofesionálnej) tvorbe vlastnej obce alebo regiónu.
· Hlavné okruhy svetovej kultúry: euro-atlantický, indický, čínsky, tichomorský, africký.
· Základné informácie o zvláštnostiach euro-atlantického kultúrneho okruhu. Európsky koncept umenia ako vyčlenenej kultúrnej tvorby a oblasti kultúry.

 3.B Utvárať a riadiť osobné plány a životné projekty

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
 · Žiak sa učí kriticky myslieť, samostatne cítiť a konať. · Diskutovať o ponuke médií a reklamy. 
· ANALYZOVAŤ A HODNOTIŤ PONUKU MÉDIÍ A REKLAMY. ODHAĽOVAŤ MEDIÁLNE A REKLAMNÉ MANIPULÁCIE.
· Samostatne vyhľadávať informácie.
· SAMOSTATNE SPRACOVÁVAŤ INFORMÁCIE.
· Akceptovať relatívnosť kultúrnych hodnôt.
· Uvedomovať si strety kultúr.
· Utvárať si vlastné názory na kultúru a kultúrne postoje.
· Formulovať vlastné kultúrne záujmy.
· SAMOSTATNE HODNOTIŤ INÉ KULTÚRY.
· ROZOZNÁVAŤ VÝRAZNEJŠIE KULTÚRNE STEREOTYPY.
· PREJAVOVAŤ EMPATIU K INÝM KULTÚRAM.
· Médium (verejnoprávne, súkromné, elektronické, tlačové), masové médium, masová kultúra, globalizácia, manipulácia, reklama, propaganda, agitácia, idol, ideál.
· Informácia, dáta, databáza, internet, internetové vyhľadávače, knižnica, katalóg, bibliografia.
· Norma, hodnota, význam, tolerancia - intolerancia, kultúrny konflikt, stereotyp, predsudok, multikulturalizmus, globalizácia.
· Dialóg, konfrontácia, polemika.
· Základné fakty o fungovaní médií, reklamy a masovej kultúry.
· Rôzne informačné zdroje a práca s nimi.
· Súčasné strety kultúr a kultúrne dialógy.
· Charakteristiky kultúrneho konfliktu.
· Politické, právne, ekonomické, geografické a mocenské súvislosti vybraného kultúrneho konfliktu.

 3.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
Výkonový štandard (Žiak/žiačka dokáže...)
Obsahový štandard(Žiak/žiačka sa naučil/a...)
Pojmy Témy
 · Žiak sa učí rozumieť súčasným procesom v kultúre, zaujímať k nim vlastné stanoviská. · Diskutovať o obsahoch médií.
· Formulovať vlastné názory na kultúrne artefakty.
· PRACOVAŤ S NÁSTROJMI NA ANALÝZU A INTERPRETÁCIU UMELECKÝCH DIEL.
· ZDÔVODNIŤ SVOJE ROZHODNUTIE, ŽE PREDMET JE UMELECKÝM DIELOM, BRAKOM ALEBO GÝČOM.
· Vnímať časové a priestorové kontexty súčasnej kultúry.
· Kultúra, tvorba, kultúrne inštitúcie.
· Masová kultúra.
· Umenie, umelec, umelecké dielo, umelecká tvorba, umelecké inštitúcie, mecenáš, zberateľ, trh s umením, marketing, umelecká avantgarda, postmoderna, masové médium.
· Euro-atlantický kultúrny okruh.
· Znak, symbol, hodnota, význam, vybrané pojmy poetiky (podľa učiteľovho výberu kultúrnych artefaktov).
· Podrobnejšie informácie o kultúrnych procesoch v 20.-21. storočí.
· Fungovanie masových médií v súčasnej kultúre.
· Trh s kultúrnymi produktmi.


Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Kultúra

© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.