Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Jedinec-osobnosť

Zámer a ciele vzdelávacej oblasti

    Zámerom VO je rozvíjať osobnosť žiaka a pomôcť žiakovi zorientovať a sebaidentifikovať sa v sociálnych, kultúrnych, sexuálnych, rodovocitlivých i kultúrno-prírodných vzťahoch, ktorých je každý človek nevyhnutnou súčasťou.
    Ciele VO: rozvoj osobných kompetencií žiaka pomocou troch kľúčových kategórií: intrapersonálne (žiak - osobnosť), interpersonálne (žiak - spoločnosť a jednotlivci), integrálne (žiak - svet).

Štruktúra vzdelávacej oblasti

Obsahová náplň

Ja - osobnosť:
 • sebaidentifikovať sa v hodnotovej, náboženskej, sexuálnej a kultúrnej oblasti,
 • viesť žiakov, aby pomocou svojich individuálnych schopností cieľavedome budovali a rozvíjali svoju osobnosť s vlastnými názormi a postojmi,
 • rozvíjať svoje pracovné návyky, schopnosti a zručnosti,
 • naučiť sa prirodzene cítiť zodpovednosť k sebe a zodpovednosť za svoje konanie.

Ja - spoločnosť:
 • zlepšovať a rozvinúť svoje komunikačné zručnosti a schopnosti porozumenia vo vzťahu k iným - na základe svojej autenticity,
 • prijať a presadzovať hodnotu tolerancie k opačnému pohlaviu, k inej rase, náboženstvu, kultúre, či názorom v každodennom živote,
 • naučiť sa obhajovať svoj vlastný názor a nenásilne presadzovať svoju osobnú skúsenosť, poznanie, presvedčenie a vieru,
 • chápať a rešpektovať slobodu iných.

Ja - svet:
 • uspokojivo zvládať životné podmienky a zmeny súčasného sveta,
 • prehĺbiť svoju orientáciu vo svete na lokálnej aj globálnej úrovni,
 • porozumieť vzťahom kultúra - príroda a človek - príroda, rešpektovať hodnotu prírody a života.
 • byť kritický voči prijímaným informáciám a vedieť samostatne identifikovať spoločenské stereotypy (rodové, protikultúrne, protiprírodné,, a pod.) a mať snahu ich kriticky hodnotiť
Do VO vstupuje úplne alebo sčasti obsah týchto predmetov: etická výchova, občianska výchova, náuka o spoločnosti, náboženská výchova, rodinná a sexuálna výchova, enviromentálna výchova, dejepis, estetika, literatúra. Dôsledkom vzniku VO je zbližovanie a prirodzená integrácia spomínaných predmetov podľa niekoľkých prierezových tém a to buď v úplnom, alebo čiastočnom rozsahu.

VO postupuje v dvoch štvorročných cykloch:
 • prima až kvarta: sebaidentifikácia osobnosti žiaka, vo vzťahu k lokálnemu životnému a personálnemu okoliu žiaka (od žiaka k rodine a k okoliu),
 • kvinta až oktáva: sebaidentifikácia osobnosti žiaka od vzťahov osobných po globálne
  (od žiaka k partnerovi a k svetu).

Obsah VO pri procese identifikácie sa žiaka smeruje od známeho k neznámemu, od osobného ku globálnemu, od blízkeho k vzdialenejšiemu. VO v obidvoch cykloch využíva hlavne zážitkové učenie, ktoré je najvhodnejšou metódou pre vytváranie a osvojovanie si postojov.

   Poznámka: Okrem profilových predmetov je dôležité VO Jedinec zharmonizovať s ostatnými vzdelávacími oblasťami, aby nedošlo k nesúladu medzi hodnotami tejto vzdelávacej oblasti a praxou v oblastiach ostatných.I. Interaktívne využívanie nástrojov

a) Schopnosť interaktívne využívať jazyk, symboly a texty

  Výkonový štandard  Obsahový štandard Tematický celok
1.Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii Rozlíšiť slušnú a neslušnú komunikáciu.

Charakterizovať pojmy
Vyjadriť porozumenie
Trénovať aktívne počúvanie
Trénovanie dekódovanie informácií

Vyjadriť a pomenovať minimálne 2 chyby v komunikácii

Vyjadriť min.2 dôsledky chýb vyplývajúcich z komunikácie pre jednotlivca

Odlíšiť názor, emócie a fakty v komunikácii

Vyjadriť vlastný názor a city

Trénovať primerané reakcie v rozličných situáciách

Komunikácia
Nevhodná komunikácia
Slušná komunikácia
Neslušná komunikácia
Etiketa v komunikácii

komunikačný šum
aktívne počúvanie
kódovanie
dekódovanie
komunikačný kanál

Chyby v komunikácii (min.2)

Dôsledky chýb v komunikácii (min.2)

Názor
Emócie
Individuálne prežívanie

bežné, výnimočné, nebezpečné situácie v komunikácii,

Komunikácia

Komunikácia v rôznych situáciách

2.Vedieť sa adekvátne komunikačnej situácii vyjadrovať písomne Rozlíšiť kedy je potrebné použiť formálnu komunikáciu
Vymenovať spoň 2 situácie, keď je potrebné použiť formálnu komunikáciu

Vyjadriť písomne problém,
Napísať formálny (oficiálny) list

Napísať životopis

Nájsť kompetentnú štátnu inštitúciu a zodpovedného pracovníka

Adresovať formálny list, ktorým môže vyriešiť svoj problém.

Formálna komunikácia

 

formálny list,
žiadosť
žiadosť o informácie,
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
štrukturovaný životopis

sťažnosť
komunikácia so štátom
kompetencie

Formálna komunikácia
3.Vedieť aktívne počúvať počúvať a korigovať svoj názor Nacvičiť vecné argumentovanie
Rozumieť rozdielu medzi názorom, postojom a argumentom
Charakterizovať parafrázu
Nacvičiť parafrázu

Vymenovať spoň 2 pravidlá debaty
Charakterizovať debatu a diskusiu
Rozumieť rozdielu medzi

Názor
Postoj
Argument
Aktívne počúvanie

Parafráza

Reflexia

debata
diskusia
pravidlá debaty a diskusie

Čo hovoria ostatní

 

Môj názor

4.Vedieť čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty(grafy, diagramy, tabuľky Priradiť symboly (znaky) k informáciám

Nájsť aspoň symbol (znak) z občianskeho života, z politického života, z každodenného života a vyjadriť obsah ich odkazu

Z výrobku vyjadriť význam aspoň 2 spotrebých symbolov

Poznať a vyjadriť význam aspoň 2 enviromentálnych symbolov symbolov na výrobkoch

Vymenuj aspoň 2 dôvody označovania výrobkov enviromentálnymi symbolmi

Charakterizovať pojmy

Rozumieť rozdielu medzi zákonom a ústavným zákonom.

Vyhľadať v zákone požadovanú informáciu (o rodine zo zákona o rodine, o trestnej zodpovednosti mladistvých z trestného zákona, o právach človeka zo Všeobecenej deklarácie ľudských práv, práva detí z Dohovoru o právach dieťaťa)

Vymenovať aspoň 3 ľudské práva
Vymenovať aspoň 3 práva dieťaťa
Vyhľadať aspoň 3 príklady porušenia ľudských práv a 3 práv dieťaťa

Nájsť a vyjadriť podstatu z vybraného paragrafu zákona, alebo školského poriadku

Pomenovať aspoň 2 vlastnosti legislatívneho textu
Vytvoriť vlastný zákon - pravidlá, v ktorom text bude jednoznačný

Skratka informácie - symbol (znak)

Znaky a symboly z občianskeho, politického kultúrneho i každodenného života

Štátne znaky a symboly
Najznámejšie štátne a medzinárodné skratky

Spotrebné symboly a ich význam

Enviromentálne hodnotenie výrobkov

Dôvody označovania výrobkov enviromentálnymi symbolmi

Legislatíva
Školský poriadok,
Ústava SR,
zákony týkajúce sa žiaka (občiansky zákonník, trestný zákonník, zákon o rodine)

Všeobecná deklarácia ľudských práv
Dohovor o právach dieťaťa

Význam zákonov
Interpretácia zákona

Vlastnosti legislatívneho textu

Aký symbol ma reprezentuje?

 

 

 

 

 

Čo reprezentujú ostatné symboly?

b) Interaktívne používať poznatky a informácie

1.Vedieť vyhľadávať, zatrieďovať a využívať informácie z informačných databáz i svoje vlastné poznatky Vyhľadať informácie o vzniku světa v elektronických i tradičných databázach.

Systematizovať informácie o rôznych teóriách do schémy.

Vybrať a určiť z informácií o vzniku podstatu.

Nájsť podobnosti a súvislosti medzi teóriami.

Zhodnotiť príbuznosť predstáv o vzniku a príbuznosť prívržrncov jednotlivých teórií.

Vymenovať 5 hlavných hodnôt kresťanstva. Vymenovať 5 princípov kresťanstva. Aplikovať princípy kresťanstva v príkladovej situácii.

Vymenovať 3 hlavné hodnoty islamu. Vymenovať 3 princípy islamu. Aplikovať princípy islamu v príkladovej situácii.

Vymenovať 3 hlavné hodnoty vybraného náboženstva.. Vymenovať 3 princípy vybraného náboženstva. Aplikovať princípy vybraného náboženstva v príkladovej situácii

Charakterizovať euroamerickú civilizáciu

Zhodnotiť riziká euroamerickej civilizácie. Pomenovať aspoň 2 riziká.

Charakterizovať spoločenské usporiadanie v euroamerickej civilizácii.
Charakterizovať životný štýl.

Pomenovať piliere islamskej civilizácie
Charakterizovať spoločenské usporiadanie v islamskej civilizácii.
Charakterizovať životný štýl v islamskej civilizácii.

Pomenovať piliere vybranej východnej civilizácie.
Charakterizovať spoločenské usporiadanie vybranej východnej civilizácie.
Charakterizovať životný štýl vybranej východnej civilizácie.

Vyjadriť aspoň 5 vlastných nemateriálnych hodnôt.

 

Evolučná teória vzniku sveta
Teória stvorenia sveta (kresťanská)
Zmiešané teórie

Evolučná teória o vzniku človeka
Náboženská (kresťanská) teória o vzniku človeka
Zmiešaná teória o vzniku človeka

Náuka a princípy kresťanstva
Kresťanské sviatky a tradície
Hodnoty kresťanstva

Náuka a princípy islamu
Islamské sviatky a tradície
Hodnoty islamu

Náuka a princípy voliteľného neteistického náboženstva
Hodnoty vybraného náboženstva

Euroamerická civilizácia
Piliere civilizácie
Náboženstvo
Rodina

Spoločenské usporiadanie

Životný štýl

Dôsledky modernity
Riziková spoločnosť
Konzumný životný štýl
Alternatívny životný štýl
Environmentálna kríza

Islamská civilizácia
Piliere civilizácie
Spoločenské usporiadanie
Životný štýl

Voliteľná východná civilizácia
Piliere civilizácie
Spoločenské usporiadanie
Životný štýl

Nemateriálne a materiálne hodnoty

Náboženské predstavy o vzniku sveta a človeka

 

Náboženstvá a hodnoty
Náboženstvá a morálne kódexy

 

Spoločenské systémy
Civilizácia
Kultúra 

 

Kultúrne civilizácie

 

Vlastné hodnoty

2.Kriticky myslieť, vedieť vyjadriť svoj názor Vymenovať aspoň 3 funkcie náboženstva

Vymedziť dobro zlo podľa Desatora a šaríje
Stanoviť dobro a zlo podľa seba

Aktívne používať osvojené informácie k budovaniu a vyjadreniu vlastného názoru, vedieť si overiť hodnotu ponúkaných informácií, k novým informáciám zaujať vlastný postoj, ústne a písomne ho vyjadriť.

Funkcia náboženstva

Mravné poriadky - stanovovanie dobra a zla
Náboženské mravné pravidlá - desatoro, šáríja,

Vplyv náboženstiev na spoločenské pravidlá - zákony
Význam náboženstva- mravné normy
Význam náboženstva - spoločenské tradície
Význam náboženstva - ovplyvňovanie kultúry
Náboženstvo a rodina
Náboženstvo a regulácia sexuálneho správania

Náboženstvá - význam náboženstva pre spoločnosť
3. Uplatňovať myšlienkové logické operácie Vyhľadať a náchádzať príčiny rôznych spoločenských javov a udalostí, predpokladať i ďalší vývoj na základe základných myšlienkových operácií. Zovšeobecnenie
Podstata

Hodnotové podobnosti medzi kresťanstvom, islamom a vybraným neteistickým náboženstvom

Hodnotové rozdiely medzi kresťanstvom, islamom a vybraným neteistickým náboženstvom

Ekonomické hľadisko zachovania biodiverzity
Etické hľadisko zachovania biodiverzity
Vedecké hľadisko zachovania biodiverzity

Náboženstvá - podobnosti a rozdiely
4. Byť schopný riešiť problémy Analyzovať a identifikovať príčiny vybraného aktuálneho násilného konfliktu.

Pomenovať aspoň dôsledky násilného konfliktu.

Navrhnúť iné spôsoby riešenia konflilktu.

Nájsť aspoň 2 historické príklady násilného riešenia náboženstiev a ideológií.

Nájsť aspoň 3 možné problémy vlastnej budúcnosti.
Navrhnúť riešenie týchto problémov.

Natrénovať reklamáciu kúpeného produktu.

Pomenovať možnosti riešenia vybraného občianskeho problému.
Charakterizovať postup riešenia občianskeho problému.

 

Násilný konflikt
Dôvody násilného riešenia problémov

Kresťanské misie
Križiacke výpravy
Šírenie islamu

Móda východných náboženstiev
Vplyv východných náboženstiev a vznik tzv.nových náboženstiev
Synkretizmus
Ekumenizmus
Sekty, sektárstvo a jeho prevencia

Problémy zákazníka

Problémy občana

Náboženstvá - problémy šírenia náboženstva
riziká sektárskeho vplyvu

 

 

 

Problémy zákazníka

Problémy občana

c) Interaktívne používať technológiu

1.Vedieť zodpovedne narábať s modernými technológiami Nájsť relevantné informácie o vybranej významnej osobnosti. 
Spracovať informácie do powerpointovej prezentácie.

Použiť prezentačnú technológiu na prezentácii.

Charakterizovať pojmy.
Pomenovať aspoň 2 problémy, ktoré prinášajú moderné technológie.
Charakterizovať spôsob efektívnej ochrany osobných údajov.

1 Osobnosť (voliteľná) ako vzor zo slovenských ia 1 zo svetových dejín 

 

Plagiátorstvo 
Spam
Počítačové vírusy
Ciele počítačových vírusov
Ochrana osobných údajov

Hľadanie vzorov zo slovenských i svetových dejín

 

Problémy moderných technológií

Poukázať rozdiely v prírodnom a umelom prostredí, charakterizovať, 

Pomenovať priradiť, vytvoriť reklamu

Prirodzené prírodné prostredie 
Umelé prostredie 
Technika 

Príklady využitia techniky, pri ochrane prírody a krajiny na Slovensku 
Príklady využitia techniky pri záchrane zvierat a rastlín na Slovensku (Reklama ochrany)

Technika a príroda

 

Praktické využitie techniky pri ochrane životného prostredia

Rozlišovať spotrebné technológie na základe viacerých parametrov.

Pomenovať a charakterizovať vlastnosti výhodných a nevýhodných technológií.

Rozumieť výhodnosti používania šetrnejších technológií

Charakterizovať jednotlivé spôsoby výroby energie.

Pomenovať výhodu a nevýhodu pre kažý spôsob výroby energie.

Šetrenie energie v domácnosti
Energeticky výhodný spotrebič
Energeticky nevýhodný spotrebič
Kvalitný spotrebič
Energetická trieda
Enviromentálne parametre
Dlhodobá návratnosť

Zdroje a výroba energie - tepelné elektrárne, jadrové elektrárne, veterné, vodné elektrárne, biopalivo, solárne panely

Lepšie využívanie energie

Energia a jej využitie

Charakterizovať hodnoverný a nehodnoverný zdroj informácií.

Overiť si zdroj informácie alternatívnym prameňom

Charakterizovať manipuláciu.
Nájsť príklad manipulácie v novinách (na internete).
Vyjadriť vlastný názor

Charakterizovať propagandu.
Vymyslieť propagandu na vybranú myšlienku.

Vyhodnotiť pravdivosť informácie.
Rozlíšiť pravdu, polopravdu a klamstvo.

Popísať účelovosť informácie

Prezentovať fakty vybranej udalosti
Oddeliť názory, postoje, emócie a fakty.

Charakterizovať korektnosť a nekorektnosť

Hodnoverný zdroj
Nehodnoverný zdroj

Overovanie
Alternatívny zdroj

Manipulácia
Mediálna manipulácia
Zneužitie informácií

Propaganda

Pravda
Polopravda
Klamstvo, lož

Účelovosť

Vecnosť
Fakty

Korektnosť
Nekorektnosť

Overovanie pravdivosti informácií
Žiak dokáže žiadané informácie vyhľadávať v internetových databázach, dokáže ich technicky spracovať a vie využiť technológiu i na prezentáciu svojej témy spolužiakom - vie pracovať s internetom, MS Office, vie upravovať i kopírovať obrázky, skenovať, vie používať videoprojektovú technológiu, používa fotoaparát,diktafón, i nové funkcie telefónov, pozná význam nových technológií.Rozoznávať riziká (závislosť) vyplývajúce z nadmerného používania informačných technológií (internet, chat, telefonovanie, esemeskovanie, hranie hier, pozeranie TV, počúvanie mp3)

II. Interagovanie v heterogénnych skupinách

 a) Nadviazať dobrý vzťah s inými

1.Vedieť budovať vzťahy s druhými Rozumieť rozdielu medzi pojmami osoba, osobnosť, charakter, temperament.

Vymenovať aspoň 5 dobrých a 5 zlých vlastností druhého človeka
Vymenovať aspoň 5 dobrých a 5 zlých vlastností samého seba.

Charakterizovať pojem.
Analyzovať, ktoré osoby, ktoré som onálepkoval.

Vedieť popísať vlastnú individualitu.

Charakterizovať pojem.
Vymenovať aspoň 3 príznaky stresu.
Vymenovať aspoň 3 príčiny stresu.

Prejaviť empatiu k citom prežívaniu iných, 
Popísať svoju momentálnu náladu

Charakterizovať pojem.
Identifikovať náladové správanie

Definovať priateľstvo
Pomenovať aspoň 2 príčiny vytvárania priateľstiev.
Poznať rozdiel medzi

Osoba
osobnosť
charakter
temperament

Dobré vlastnosti osobnosti
Zlé vlastnosti osobnosti

onálepkovanie

individualita 

stres 
Príznaky stresu

Príčiny stresu

empatia,
nálada,

náladovosť

priateľstvo
nezištná pomoc
darovanie
delenie sa
utváranie priateľstiev,

Vzťahy individualít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré vzťahy a utváranie priateľstiev

2. Rešpektovať kultúrnu rôznorodosť a odlišnostiRešpektovať osobnosti rôznej rasy aich kultúrne tradície Vymenovať a charakterizovať národnostné menšiny na Slovensku.

Vymenovať a charakterizovať aspoň 2 náboženské menšiny na Slovensku.

Pomenovať aspoň 3 spoločné kultúrne hodnoty národnostných a náboženských menšín s majoritou a 3 rozdielne hodnoty.

Vymenovať aspoň 2 argumenty na ochranu menšín (argumentovať z pohľadu menšín)

Charakterizovať nerovnocenné zaobchádzanie.

Vymenovať a opísať jednotlivé rasy človeka.

Popísať znaky každej rasy.
Pomenovať príčiny odlišností medzi rasami.

Majorita
Národnostné a náboženské menšiny

 

Kultúrne hodnoty
Právo na odlišnosť

 

Rovnocennosť
Osobnosť

Rasa
Farba pleti
Znaky rasy
Pôvodné miesto života rasy.
Vplyvy podnebia na rasu.
Temperament rasy

Všetci sme rovnakí a predsa každý iný
3. Rešpektovať ľudské práva Vymenovať a interpretovať aspoň 5 ľudských práv. 

Charakterizovať a zdôvodniť. 

Charakterizovať oblasť platnosti ľudských práv 

Pomenovať životné ťažkosti z pohľadu starých ľudí, fyzicky a duševne postihnutých 

Natrénovať úctivé ( a neúctivé) správanie 

Charakterizovať pojmy úcta, rešpekt, empatia 

Zdôvodniť význam vytvorenia deklarácie o právach detí 

Vymenovať , rozumieť a interpretovať aspoň 5 práv detí. 

Popísať stav, keď je dieťa týrané 
Charakterizovať zneužitie dieťaťa 
Uviesť príklad na týranie i zneužitie dieťaťa 

Zhodnotiť a popísať psychické následky na dieťati týrania a zneužitia 

Charakterizovať zmysel výchovy 
Charakterizovať zlú a dobrú výchovu 
Popísať aspoň 2 prejavy zlej výchovy

Pomenovať riešenie náhradnej starostlivosti o deti s nezvládnutou výchovou

Zhodnotiť a pomenovať ciele reedukačných domov

Pomenovať problémy náhradnej výchovy

Určiť príčiny problémov náhradnej výchovy

Vymenovať riešenia náhradnej výchovy
Rozumieť rozdielom

Ľudské práva 
Základné ľudské práva a slobody 
Nositeľ práv 

Prirodzené práva 
Právo na slobodu 
Právo na rovnosť 
Právo na život 

Zodpovednosť 

Všeobecne platný právny status ľudských práv 

Diskriminácia
Sociálna nerovnosť 
Chudoba 
Rodová rozdielnosť žien a mužov 
Právna rovnosť žien a mužov 

Staroba 
Úcta ku starobe 
Rešpekt 
Postihnutie 
Druhy postihnutia 
Tolerancia 

Deklarácia práv dieťaťa 
Právo na meno 
Právo na výživu 
Právo na vzdelávanie 
Právo na ochranu 
Právo na detstvo 

Týrané dieťa 
Zneužívané dieťa 
Detská pornografia 
Sexuálne zneužívanie detí 

Psychické následky zneužívania a týrania detí 

Výchova 

Zlá výchova 

Reedukačné domovy pre zneužívané deti

Náhradná výchova

Detské domovy
Pestúnska starostlivosť
Adopcia

Ľudské práva 

 

 

 

Život človeka je plný zdolávania prekážok

 

 

 

Práva dieťaťa

 

 

Násilie a jeho formy

 

 

Zabráňme násiliu na deťoch

 

 

Náhradná výchova

4. Rešpektovať opačné pohlavie Charakterizovať právo na rovnosť. 
Zdôvodniť potrebu formulácie práva na rovnosť (diskriminácia, necitlivá dominancia) 

Charakterizovať pojem 
Vymenovať aspoň 3 príklady diskriminácie na základe pohlavia 

Charakterizovať domáce násilie 

Pomenovať pocity žien, na korých je páchané domáce násilie 

Charakterizovať pojmy 

Rozumieť odlišnostiam medzi sexizmom, rodovým stereotypom, rodovo necitlivým prístupom, rodovo necitilivým používaním jazyka prístupu. 

Uviesť príklad na sexizmus, rodový stereotyp, rodovo necitlivý jazyk, prístup vo svojom okolí. 

Pomenovať riešenie spomenutých problémov 

Vymenovať aspoň 2 prirodzené práva mužov a žien (prirodzené práva človeka) 

Vymenovať aspoň 2 občianske práva žien, o ktoré museli bojovať 

Charakterizovať pojem 

Zdôvodniť vznik feminizmu 

Vymenovať aspoň 2 pozitívne dôsledky vzniku feminizmu 

Charakterizovať osobnosť muža a ženy 

Pomenovať apoň 2 odlišnosti medzi mužom a ženou v v psychike, prejave emócií 

Pomenovať špecifické fyzické znaky ženy a muža

Identifikovať vhodné a nevhodné správanie voči opačnému pohlaviu.

Vedieť vymenovať, popísať život a zhodnotiť význam aspoň 1 významnej slovenskej ženy a 1 ženy svetového významu.

Právo na rovnosť 

Diskriminácia na základe pohlavia 

Domáce násilie 

sexizmus 
rodové stereotypy 
rodovo necitlivý jazyk 
rodovo necitlivý prístup 

Prirodzené požiadavky žien 
Právo pracovať 

Občianske požiadavky žien 
Občianstvo 
Volebné právo 

Feminizmus 
Boj za práva žien 
História feminizmu 
Vplyv feminizmu

Osobnosť ženy
Osobnosť muža

Psychické, emočné a fyzické znaky ženy a muža
Psychické a citové násilie
Prirodzené fyzické a psychické rozdiely medzi mužom a ženou

Nevhodné správanie sa voči opačnému pohlaviu

Dejinné postavenie žien v spoločnosti

Významné ženy v svetovej a slovenskej histórii

Základným vzťahom ľudí je spolupráca, nie dominancia 

 

 

Rozdielnosť pohlaví 

 

 

 

 

 

Postavenie žien v minulosti a v súčasnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rešpektovať každého člena rodiny chápať a vážiť si funkciu rodiny ako základnú bunku spoločnosti Vymenovať aspoň 3 funkcie rodiny

Charakterizovať úplnú a neúplnú rodinu
Pomenovať aspoň 2 dôsledky neúplnej rodiny na jedinca

Zhodnotiť význam rodiny pre jedinca

Identifikovať vlastné podoby v správaní sa podľa iného člena rodiny

Pomenovať vlastné vzťahy a pravidlá v rodine
Pomenovať a zhodnotiť vlastnú zodpovednosť v rodine

Identifikovať korene nezhôd vo svojej rodine

Identifikovať a charakterizovať rozdielne životné hodnoty jednotlivých generácií v rodine

Vysvetliť príčinu rozdielnej výchovy v rodinách

Funkcia rodiny
Zloženie rodiny

Sobáš.
Očakávania žien a mužov.
Výchova
Spolupráca rodiny a školy

Úplná rodina
Neúplná rodina

Vplyv rodiny na jedinca
Rodinné prostredie

Vzory správania sa

Rodinná teritorialita.
Spokojnosť v rodine.
Hospodárenie v rodine
Pravidlá v rodine
Rozdelenie domácich prác

Dôvody nezhôd v rodine
Riešenie konfliktov v rodine

Medzigeneračné rozdiely

Individuálne rozdiely rodičov

V rodine by malo byť dobre všetkým, nielen niektorým

b) Kooperovať, pracovať v tímoch

1.Schopnosť podieľať sa na práci tímu a akceptovať všetkých členov skupiny Vymenovať a charakterizovať aspoň 4 formy spolupráce v skupine

Identifikovať vlastné slabiny spolupráce

Rozumieť rozdielom medzi jednotlivými formami

Parafrázovať výrok člena skupiny

Vymenovať apoň 3 pravidlá zebezpečujúce dobrú spoluprácu

Pomenovať časť svoj zodpovednosti v skupine

Rozumieť pojmu
Vymenovať aspoň 3 príklady vlastných rol v živote

Charakterizovať sabotáž
Uviesť príklad sabotáže 

Rozumieť pojmu

Pomenovať strategickú výhodu vlastnej skupiny na základe rôznorodých členov

Zhodnotiť význam súdržnosti skupiny

Charakterizovať a porovnať prácu a výsledky súdržnej a nesúdržnej skupiny

Pomenovať pocity zo spolupráce iného člena skupiny

Vyjadriť vlastná názor jako dosiahnuž cieľ skupiny

Identifikovať vlastnú zodpovednosť v najbližšom okolí (škola, obec)

Vyhľadať problém na stanovenie a uplatnenie vlastnej zodpovednosti v svojom okolí

Vyhľadať v slovenských dejinách udalosti , ktorá bola výsledkom skupiny aktívnych ľudí

Analyzovať výslednú udalosť a priradiť zásluhy jednotlivcom 

Pretransformovať udalosť do podoby udalosti bez prispeni jedného člena skupiny (keby nebol Štúr..)

Porovnať výsledky historickej a domyslenej udalosti 

Zhodnotiť význam jednotlivcov v historickej udalosti

Charakterizovať cieľ politických strán

Pomenovať formu spolupráce v politických stranách

Tím
spolupráca
formy spolupráce - rozhodnutie väčšiny
dominancia
vodcovstvo v skupine
partnerstvo
kompromis

 

pravidlá pre dobrú spoluprácu

 

spoluzodpovednosť

 

rola

 

sabotáž 

 

indivíduum

 

rôznorodosť - odlišnosť (skupiny)

 

Súdržnosť skupiny

Empatia 

 

Asertivita

spoluzodpovednosť za svoje okolie

 

Politický program, (príklad - sformovanie slovenského politického programu 1848-49, vznik ČSR, apod.)

 

politické strany

 

aktivizmus

Spolupráca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politická a občianska spolupráca

 

 

 

 

 

 

2. Zaujímať sa aktívne o veci verejné a zodpovedne konať Rozlišovať súkromnú a verejnú sféru.
Zaradiť problém k správnemu verejnému úradu. 

Poznať a pomenovať občianske kompetencie.

Charakterizovať
Nájsť osobu z okolia, ktorá je občiansky alebo politicky aktívna
Pomenovať aspoň 3 potenciálne oblasti vlastného aktivizmu

Rozumieť zmyslu občianskeho aktivizmu, rozumiet zmyslu tretieho sektoru

Nájsť občianske združenie (na internete), ktoré sa zaoberá problémami, ktoré ma trápia

Charakterizovať vlastnú časť spoluzodpovednosti za věci verejné.
Rozumieť obojstrannosti vzťahu občana jednotlivca a občianskej spoločnosti. 

Pomenovať a zhodnotiť výhodu z aktívneho občianstva pre spoločnosť i konkrétneho jednotlivca

Vedieť nájsť informácie o riešenom probléme. 

Charakterizovať pojem

Identifikovať hodnotu rozmanitosti pre život na Zemi

Zhodnotiť význam ochranu prírodnej rozmanitosti

Pomenovať viaceré hľadiská na zachovanie rozmanitosti 

Pomenovať spôsoby zachovania rozmanitosti spoločnosťou

Charakterizovať

Vyhodnotiť získané informácie z hľadiska kritéria efektivity a prínosu pre jednotlivca.

Vymenovať aspoň 3 situácie vhodné pre aktivizáciu občanov a ochrancov prírody

Pomenovať a charakterizovať problémy ohrozujúce jednotlivcov, spoločnosť i prírodu

Nájsť z novín a na internete príklady riešení uvedených problémov
Pomenovať riešenia 

Vyhodnotiť mieru splnenia - nesplnenia riešenia minimálne jedného z problémov

Vyjadriť spokojnosť - nespokojnosť s riešením problému.

Verejné
Súkromné
Právo na pravdivé informácie
Miestny úrad
Obecný úrad

 

občianstvo

 

aktivizmus

 

občiansky aktivizmus
Tretí sektor

 

Občianske združenie

 

Zodpovednosť za veci verejné.

 

Prírodná rozmanitosť

Hľadiská zachovania rozmanitosti života - ekonomické, etické, vedecké.

 

Recyklovanie
Separácia odpadu
Klčovanie lesov
Šetrenie papierom 
Bezpečná skládka
Neplytvať

Spoločne chrániť prírodu životným štýlom

Využívanie aktivizmu na ochranu vlastného života a hodnôt

Nebezpečná skládka
Divoká skládka
Nebezpečný odpad
Plytvanie
Zamorené prostredie
Znečisťovanie vzduchu a vody továrňami
Zastavovanie zelených plôch

Starostlivosť o veci verejné

Aktívne občianstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hľadiská zachovania rozmanitosti života - ekonomické, etické, vedecké, environmentálne, biologické

 

 

 

 

Recyklovanie

 

 

 

 

c) Zvládať a vyriešiť konflikty

1.Žiak sa učí nájsť príčinu konfliktu a nájsť riešenie Rozumieť, že spoločnosť sa skladá z mnohých jednotlivcov

Identifikovať vlastné predstavy o ideálnom usporiadaní spoločnosti (aby vyhovovala mne i všetkým)

Pomenovať odlišnosti v predstavách o ideálnom usporiadaní spoločnosti

Jedinečnosť jedinca
Spoločnosť jednotlivcov

Predstavy jednotlivca o ideálnom usporiadaní spoločnosti

Konflikt pod kontrolou štátu
2.Žiak sa učí riešiť konflikty nenásilným spôsobom. Pomenovať riešenia konfliktov predstáv jednotlivcov 

Rozumieť nutnosti kompromisov pre utvorenie a usporiadania spoločnosti

Násilné riešenia
Nenásilné riešenie

Usporiadaná spoločnosť

Násilná diskriminácia
3.Žiak sa učí vyhýbať násilným konfliktom. Charakterizovať usporiadanie slovenskej spoločnosti

Nájsť v dejinách aspoň 4 príklady usporiadania společnosti 

Charakterizovať

Vyhodnotiť najvýhodnejšie usporiadanie a pomenovať argumenty

Pomenovať nástroje demokracie 

Charakterizovať pojmy

Zhodnotiť vplyv nedemokratických režimov na život človeka 

Pomenovať aspoň 5 negatívnych následkov vojny pre jednotlivca

Rozumieť rozdielom medzi vojnou, revolúcou a povstaním

Vymenovať aspoň 1 príklad na revolúciu, 1 na povstanie zo slovenských dejín

Charakterizovať pojmy 

Pomenovať aspoň 3 následky fyzického útoku

Odlíšiť fyzické a psychické následky fyzického útoku

Charakterizovať

Určiť nepríspustné správanie voči spolužiakovi

Pomenovať a popísať aspoň 2 psychické následky šikanovania

Pomenovať spôsoby sebaobrany pre šikanou

Vytvoriť chartu proti šikanovaniu, vytvoriť žiacke hliadky proti šikanovaniu, nájsť schránku dôvery,

Identifikovať aspoň 2 situácie smerujúce k fyzickému konfliktu

Určiť najlepšiu stratégiu vyhnutia sa fyzickému útoku

Charakterizovať 

Uviesť príklady z vlastnej skúsenosti

Zhodnotiť význam zásahu okolia do náhodného fyzického konfliktu

Charakterizovať 

Určiť úlohu svedka

Zhodnotiť význam svedka

Porovnať dôsledky zasiahnutia a nezasiahnutia do násilia

Opísať postup ohlasovania násilia

spôsob usporiadania spoločnosti a štátu
SR

Absolutizmus
Tyrania
konštitučná monarchia
kráľ
parlament
republika
prezident
demokracia

 

demokratické nástroje pre zmenu
voľby
polícia
armáda
súdy

antisemitizmus,
fašizmus, 
nacionalizmus, 

 

diskriminácia, vysťahovalectvo,

vojna, 
vplyv vojny na život, vojnové zločiny

Nevyhnutná zmena
revolúcia
povstanie

Sebaovládanie
Slovný útok
Fyzický útok

 

Fyzické a psychické následky fyzického útoku

Šikanovanie
prevencia šikanovania

Psychické následky šikanovania

Sebaobrana

Spôsob vyhnutia sa fyzickému konfliktu 

 

Zmierenie
Ospravedlnenie
Satisfakcia

 

Zodpovednosť okolia za ignorovanie násilia

Povinnosť oznámenia a pomoci 

svedok.

Vyhnutie sa konfliktom
Riešenie konfliktov
Kompromis

 III. Autonómne konanie

a) Konať v rámci veľkého obrazu/kontextu

1.Schopnosť sebaidentifikácie sa v prostredí Charakterizovať pojmy
Určiť svoju identitu  
rodová, identita
sexuálna identita
kultúrna identita
náboženská identita
historická identita
mravná identita
občianska identita
Moje hodnotové pozície
2. Schopnosť rozlíšiť viaceré úrovne svojho životného okolia. Vymenovať aspoň 3 problémy školy a 3 problémy obce (okolia)(environmentálneho, kultúrneho, spoločenského a politického charakteru) 

Navrhnúť riešenie vybraných problémov

Určiť konkrétny postup vyriešenia vybraných problémov

Interpretovať vybraný lokálny problém v globálnom kontexte a vyjadriť svoj postoj.

Určiť dôsledky vlastného konania pre okolitý svet 

Uvedomiť si svoje konanie v kontexte s okolitým svetom i vlastnou hodnotovou hierarchiou.

Charakterizovať pojmy

Vymenovať spoň 3 občianske práva
Vymenovať aspoň 3 občianske povinnosti

Zaradiť seba a SR do svetových štruktúr

Pomenovať výhody členstva SR v EÚ

Charakterizovať

Opísať vlastný životný štýl
Pomenovať vlastný životný štýl
Zaradiť vlastný životný štýl 
Zhodnotiť vlastný životný štýl
Určiť aspoň 3 dôsledky vlastného živorného štýlu pre okolie, pre prírodu a pre svet

Identifikovať hlavné hodnoty môjho okolia
Identifikovať hlavné hodnoty civilizácie

Charakterizovať planetárne vedomie
Aplikovať planetárne vedomie na riešení teoretického problému

Problémy školy
Návrh riešenia
Problémy obce
Návrh riešenia
Problémy regiónu
Návrh riešenia
Vlasť

 

 

 

Štát
Občianstvo
Občan
Občianske dokumenty

Občianske práva
Občianske povinnosti

SR

Svetoobčianstvo

Životný štýl
Konzumný životný štýl

Hodnotový rebríček okolia
Hodnotový rebríček civilizácie
Môj hodnotový rebríček

Vlastná zodpovednosť
Vzor pre iných

planetárne vedomie
prekonanie antropocentrizmu

Moje hodnotové pozície

 

 

 

Problémy okolia

 

 

 

Aktívne Občianstvo

 

 

 

Životný štýl a vplyv na svet život vo všetkých jeho formách

 

 

b) Brániť a presadzovať svoje práva a záujmy

1.Schopnosť pochopiť svoje záujmy, obmedzenia a potreby Pomenovať hodnoty svojej rodiny

Pomenovať hodnoty svojho náboženstva, civilizácie, okolia

Identifikovať vlastné hodnoty
Zostaviť rebríček vlastných hodnôt

Stanoviť vlastnú zodpovednosť vyplývajúcu z môjho rebríčka

Nájsť podobný hodnotoý rebríček ako svoj
Zdôvodnenie svojich hodnôt
Predstavenie ostatným

Poznať pôvod a výnam mravných a niektorých dôležitých právnych noriem

Sformulovať a vysloviť svoj názor i postoj

Hodnoty mojej rodiny
Hodnoty môjho náboženstva
Hodnoty mojej civilizácie
Hodnoty môjho okolia

Osobný hodnotový rebríček
Moje osobné preferencie

Identifikácia podobných hodnotových rebríčkov
Demonštrácia vlastných hodnôt

Mravné normy
Právne normy, práva spotrebiteľa, 

Moje hodnoty
2.Schopnosť pochopiť svoje obmedzenia Rozumieť obmedzeniu absolútnej slobody
Definovať hranice osobnej slobody
Uviesť príklad pomýlenej slobody

Chápať spravodlivosť ako prirodzené obmedzenie slobody

Definovať trestnú zodpovednosť vo vzťahzu k maloletým

Vymenovať a charakterizovať prirodzené práva vzchádzajúce zo slobody
Vedieť charakterizovať jednotlivé enviromentálne práva

Charakterizovať
Pomenovať aspoň 2 negatívne dôsledky znečisťovania

Pomenovať hlavných činiteľov znečiťovania
Definovať nevyhnutné obmedzenia (alternatívy) znečisťovania automobilmi, továrňami, skládkami apod.

Pomenovať aspoň 2 dôsledky znečistenia vody, vzduchu, pôdy

Charakterizovať
Poznať príčinu
Pomenovať dôsledky
Nájsť ponúkané riešenia
Zhodnotiť úspešnosť realizovaných riešení

Charakterizovať 
Definovať želateľné správanie ľudí, seba

Charakterizovať
Popísať a dokázať následky
Pomenovať možnosti riešenia
Vyjadriť svoj názor na správne riešenie vybraného problému 

Rozumieť súvislosti medzi zdravím obyvateľstva a zdravím ich ŽP,.

Charakterizovať
Popísať a dokázať následky
Pomenovať možnosti riešenia
Vyjadriť svoj názor na správne riešenie vybraného problému

Charakterizovať

Rozumieť rozdielu medzi materiálnymi a nemateriálnymi hodnotami. 

Popísať súvis medzi ekologickou krízou a konzumným spôsobom života, 

Charakterizovať
Uviesť aspoň 3 príklady dobrovoľnej skromnosti v praxi
Porovnať so svojím spôsobom života

Porovnať kvalitu vybraných výrobkov a zhodnotiť ich hodnotu

Popísať ekologickú zopdovednosť jednotlivca.

Vymenovať chránené územia v okolí a pomenovať príčinu

Vedieť vyhľadať a vedieť opísať aktuálny stav 

Zhodnotiť stav chránených živočíchov, vôd a pôdy v okolí

Poznať a charakterizovať spôsob ochrany objektov v okolí

osobná sloboda
absolútna sloboda
pomýlená sloboda
sloboda obmedzená slobodou druhých

spravodlivosť

trestná zodpovednosť,

Právo na život
Právo na zdravé životné prostredie
Právo na život pre budúce generácie

Znečistenie

Znečisťovanie továrňami
Znečisťovanie automobilovou dopravou
Znečistenie pôdy

Znečistenie vody
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie pôdy

Toxický odpad
Skleníkové plyny
Globálne otepľovanie
Prírodné katastrofy
Odlesňovanie
Ničenie tropických pralesov
Nenávratné vyhýňanie živočíchov a rastlín

Spracovanie odpadu
Bioodpad
Recyklácia
Separovanie

Populačná explózia
Ekologickí imigranti
Drahá automobilová preprava
Poškodzujúca letecká doprava
Alternatívne spôsoby cestovania Konzumná kultúra
Nadspotreba a umelé potreby
ekologická kríza
klimatické zmeny
ekosystémy
ekologická stopa

Chudoba krajín tretieho sveta
Obchod so ženami 
Detská prostitúcia
Bohatstvo severu 
Vyčerpatenosť zdrojov
Nedostatok pitnej vody
Ľudia bez domova
Nespravodlivý obchod
Fair trade
Kolonializmus a neokolonializmus
Postdemokratické štádium

Konzumná kultúra
Konzum
Materializmus
Povrchnosť 
Komercia
Strata relevancie
Ekologické limity

Dobrovoľná skromnosť
Kritéria kvality

Zodpovednosť jednotlivca

chránené územia a objekty v okolí, 

stav chránených živočíchov v okolí,
ochrana a stav vôd v okolí,
ochrana a stav pôdy a ovzdušia v okolí,

Sloboda jednotlivca

 

 

 

Práva a obmedzenia jednotlivca

 

 

 

Kde končí moja osobná sloboda?

 

 

 

Právo na zdravé životné prostredie

 

 

 

Globálne ekologické problémy

 

 

 

Ekologické limity 

 

 

 

Súvisiace globálne problémy

 

 

 

Potreba chrániť svoje životné okolie.

 

3.chopnosť správať sa asertívne  Natrénovať odmietnutie akejkoľvek drogy.

Charakterizovať správanie cloveka pod vplyvom alkoholu a iných drog, pomenovať dôsledky straty zábran, uvoľnenhoé správania. 

Asertivita
Odmietnutie

Zdravotná škodlivosť alkoholu a drog
Prevencia drogových závislostí a gamblerstva 

Chráňme si vlastné zdravie.
4.Vedieť si vážiť seba samého - pestovať zdravé sebavedomie Charakterizovať

Rozlišovať ľahké a ťažké drogy

Rozumieť súvislosti medzi ľahkými a ťažkými drogami

Pomenovať aspoň 2 dôvody pre začínanie s drogami

Zhodnotiť negatívne následky 

Pomenovať aspoň 3 následky užívania drog

Minimálne 2 negatívne vplyvy alkoholu a drog na fyzický stav človeka
Minimálne 2 negatívne vplyvy na duševný stav človeka

Rozumieť súvislosti medzi drogami a psychickými chorobami

Charakterizovať duševné zdravie, Zhodnotiť význam duševného zdravia 
Vymenovať a charakterizovať aspoň 2 psychické choroby
Minimálne 2 príčiny narušenia duševného zdravia

Popísať efektívnu prevenciu pred psychickými chorobami

Charakterizovať 
Zhodnotiť význam zdravia pre život

Charakterizovať
Zhodnotiť krásu ako vnútornú krásu človeka
Uvedomovať si svoju hodnotu i hodnotu iných
Pomenovať aspoň 2 dôsledky trvania na mýte krásy,
Pomenovať aspoň 2 dôsledky pocitov menejcennosti
Poukázať aspoň 2 konkrétne príklady mýtu krásy v médiách

Charakterizovať anorexiu a bulímiu. 
Poznať postup, ako pomôcť.

Charakterizovať znevažovanie iných
Popísať city znevažovaných,

Droga
Ľahké drogy
Ťažké drogy
Tabak
Marihuana
Hašiš
Alkohol
Heroín
Pervitín
Kokaín
Extáza

Návykovosť
Drogová závislosť
Gamblerstvo

Následky závislosti
Spúšťač psychických chorôb
Halucinácie

 

 

Duševné zdravie

Poruchy duševného zdravia
Poruchy správania

Psychohygiena jedinca

zdravie
zdravá výživa

Krása 
Mýtus krásy 
Pocit menejcennosti

 

 

Anorexia
Bulímia

Znevažovanie

Samopoškodzovanie 

 

 

 

 

Chráňme si vlastné zdravie

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota a krása človeka

 

 

 

 

 

 

 c)  Utvárať a riadiť životné plány a projekty

1. Schopnosť sebaregulovať sa a cieľavedome riadiť vlastný život Charakterizovať
Opísať životný štýl vedúci k zachovaniu zdravia človeka

Charakterizovať
Zhodnotiť význam vnútorného života pre človeka
Reflektovať aktuálnu intenzitu vlastného duševného života

Charakterizovať
Rozlíšiť osobnosť, charakter, povahu
Posúdiť charakter významnej historickej osobnosti
Identifikovať aspoň 5 svojich pozitívnych vlastností a 5 negatívnych
Posúdiť a zhodnotiť svoju povahu
Porovnať aktuálny stav s ideálom, ktorý mám

Charakterizovať
Vytvoriť svoj pozitívny sebaobraz

Rozlíšiť prejavy zdravého a nezdravého sebavedomia

Zhodnotiť výšku vlastného sebavedomia

Vymenovať aspoň 2 prínosy kritiky pre vlastný rozvoj
Zhodnotiť význam konštruktívnej kritiky a sebakritiky

Priradiť aspoň 2 vzorce vlastného správania k úsiliu o samostatnosť

Zdôvodniť vlastné úsilie o samostastnosť

Mať predstavu o nadobúdaní vlastnej samostatnosti

Priradiť k jednotlivým štádiám vlastnej samostatnosti konkrétnu vlastnú zodpovednosť a definovať ju.

Identifikovať príčiny svojho strachu, obáv.

Opísať vznik ľudského života

Popísať spôsob života v jednotlivých štádiách života

Identifikovať hlavné priority ľudí v rôznych životných štádiách

Vymenovať špecifiká jednotlivých pohlaví

Rozlíšiť ženské a mužské fyzické prejavy pohlavných znakov

Charakterizovať

Pomenovať cieľ ľudskej sexuality

Pomenovať iné funkcie sexuality

Charakterizovať
Zhodnotiť význam 

Charakterizovať

Rozumieť interrupcii jako zabráneniu života 

Popísať aspoň 2 negatívne dôsledky na psychiku ženy

Popísať aspoň 1 negatívny dôsledok na psychiku ženy 

Poznať aspoň 2 názory na interrupciu

Popísať situáciu keď má interrupcia morálne opodstatnenie

Pomenovať jednotlivé sexuálne orientácie
Charakterizovať

Definovať

Rozumieť predčasnému pohlavnému životu ako nesúlad pohlavnej a psychosociálnej zrelosti

Poznať aspoň 2 dôsledky odtrhnutia sexu od osobného vzťahu

Pomenovať aspoň 2 príčiny nakazenia sa pohlavnou chorobou 

Vymenovať aspoň 3 pohlavné choroby a popísať ich prejavy

vedieť základné informácie o prevencii AIDS
Vymenovať aspoň 2 spôsoby ochrany pred pohlavnými chorobami (antikoncepcia a sexuálna zdržanlivosť)

Charakterizovať
Uviesť príklad

Poznať legislastívne normy týkajúce sa sexuality mladých 

Vymenovať aspoň 2 dôsledky vplyvu návykových látok na sexuálne správanie

Charakterizovať

Pomenovať znaky násilného sexuálneho správania

Opísať aspoň 1 spôsob obrany a 1 prevencie pre sexuálnym násilím

Charakterizovať

Poznať ako reagovať a pomôcť zneužívanému

Pomenovať aspoň 10 vlastností, aké by mal mať môj partner

Pomenovať aspoň 3 veci, ktoré by môjmu potenciálnemu partnerovi na mne určite vadili

Pomenovať aspoň 3 kritériá pre výber partnera

Rozumieť partnerstvu jako dlhodobému vzťahu

Charakterizovať partnerstvo jako rovnocenný vzťah

Pomenovať aspoň 2 príklady na nerovnocennosť v partnerstve

Popísať aspoň 2 negatívne dôsledky nerovnocenného vzťahu . 

Zhodnotiť ktoré talenty je možné vyzužiť pre budúce zamestanie

Vymenovať aspoň 3 typy práce, ktoré nemám rád

Rozlišovať medzi povolaním a zamestnaním

Odlíšiť podnikanie od zamestania

Plánovať (vyrobiť plán) splnenia svojho kariérneho sna

Zhodnotiť efektivitu využitia voľného času pre sebaprospešné činnosti a rozvoj

fyzická a duševná hygiena
Zdravý životný štýl
normálnosť
zvláštnosť

vnútorný duševný život

 

osobnosť človeka, 
charakter
povaha
pozitívne vlastnosti
negatívne vlastnosti

 

Sebavedomie
Nezdravé sebavedomie

 

Úsilie o samostatnosť

 

 

vznik ľudského života

Prenatálne štádium
Postnatálne štádium

puberta, dospievanie,
vzťahy medzi dievčatamia chlapcami,
priateľstvo a láska 
Detstvo
Puberta
Dospelosť
Stredný vek
Staroba

pohlavie
anatómia pohlavných orgánov 

menštruácia,
polúcia
erekcia
ejakulácia

sexualita

Rozmnožovanie

hedonistická funkcia ľudskej sexuality (uspokojovanie)

Plánované rodičovstvo

Interrupcia

 

Nevyhnutná interrupcia

 

sexuálna orientácia 
Heterosexulita
homosexualita
Bisexualita

sexuálna identita a integrita,
sexuálne revolúcie v euroatlantickej kultúre

sexuálny styk

Predčasný pohlavný život
Pohlavná zrelosť
Psychosociálna zrelosť

odtrhnutie sexu od osobného vzťahu,
sexuálny pud a eros

pohlavné choroby

Promiskuita 
Nechránený sex

prevencia AIDS

sexuálna zdržanlivosť
antikoncepcia

Mechanická antikoncepcia
Chemická antikoncepcia

normy o sexualite

kultúrne normy a vzory sexuálneho správania, 
zodpovedné rozhodovanie
morálka a sexualita,
erotika v reklame,
masmediálna erotika a jej vplyv na mládež
sexuálne úchylky,

vplyv návykových látok na sexuálne správanie

Sexuálne násilie

 

sexuálne zneužívanie

prostitúcia, detská prostitúcia
pornografia, riziká internetovej pornografie a prostitúcie 
sexuálne úchylky,
pedofília

výber partnera,
kritériá výberu partnera

 

 

fázy rodinného cyklu
manželstvo
rodičovstvo

materstvo a otcovstvo
prítomnosť otca pri pôrode

Talent 

zamestnanie
povolanie

podnikanie

Kariéra
Ambicióznosť

voľný čas,

Ako zostať zdravý

 

 

 

 

Moja osobnosť

 

 

 

 

 

 

 

Štádiá ľudského života

 

 

 

 

Ľudské telo

 

 

 

 

Sexuálny život

Láska medzi ženou a mužom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuálne násilie

 

 

 

 

 

 

 

 

Výber životného partnera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím chcem byť

2. Schopnosť byť zvedavý Vymenovať aspoň 3 svoje talenty

Vymenovať aspoň 3 oblasti, v ktorých som šikovný

Vymenovať aspoň 3 záľuby

Vymenovať aspoň 3 oblasti, v ktorých nie nadaný

Vymenovať aspoň 5 zručnosti, ktoré ovládam

Vymenovať aspoň 5 zručností, v ktorých sa chcem alebo potrebujem zlepšiť

Poznať dobré vlastnosti, ktoré na mne našli iní

Zhodnotiť reflexiu môjho charakteru od druhých
Zlepšovať moje zlé stránky (po reflexii od seba i druhých) 

Pomenovať aspoň 5 oblasti, v ktorých mám potenciál

Vymenovať aspoň 2 oblasti, ktoré je potrebné sledovať v médiách, lebo ovplyvňujú môj život

Vymenovať aspoň 2 plánované zmeny v mojej obci v najbližšom roku

Vymenovať aspoň 2 plánované zmeny v mojom okolí v najbližšom roku

Vyjadriť vlastný názor na tieto zmenu

Vyjadriť dôsledky udalosti pre môj život

Vyjadriť súhlas - nesúhlas s vybranými plánovanými udalosťami

Vymenovať aspoň 2 plánované udalosti v SR a vo svete

Zhodnotiť, ako ovplyvnia môj život

Charakterizovať

Pomenovať svoje slabé zdravotné stránky

Zhodnotiť svoju kondíciu

Poznať dedičné riziká z rodiny

Pomenovať aspoň 3 dôsledky nezdravého životného štýlu 

Pomenovať aspoň 2 nástroje pre udržanie si zdravia (pomenovať prevenciu pred ochorením) 
pozná normy zdravej výživy

Pohyb a zdravie.Tanec.
Šport ako forma trávenia voľného času

Talent

 

 

 

Zručnosti

 

Povaha

Charakter

 

Potenciál

Budúcnosť môjho okolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie

 

Zdravý životný štýl

 

pohyb a šport

Odievanie a móda

Prevencia chorôb

Moja budúcnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako zostať zdravý?.© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.