Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Jazyk a komunikácia


Zámer

Pohotová, funkčne primeraná a kultivovaná komunikácia ako prostriedok na verbálne vyjadrovanie, na kontakt a dorozumievanie s inými nositeľmi jazyka.

Všeobecné ciele

Vzdelávacia oblasť prepája jednotlivé jazykové roviny a vyúsťuje do tvorby konkrétneho textu (v ústnej a písomnej podobe) tým, že rozvíja a zdokonaľuje: 

· schopnosť spoznávať jazyk ako vnútorne štruktúrovaný a ucelený systém, ovládaním normy spisovného jazyka zvyšovať jazykovú kultúru vo verbálnych i neverbálnych prejavoch, 

· schopnosť čítať s porozumením, t. j. odhaľovať vzťahy významu a formy v rozličných textoch (literárnych i neliterárnych), 

· schopnosť funkčne využívať jazykové i mimojazykové prostriedky v rozličných komunikačných situáciách, hľadať a spracovať informácie pri príprave vlastných prejavov, 

· schopnosť vyjadriť svoj názor, kriticky myslieť, schopnosť tvoriť, analyzovať a upraviť jazykové prejavy, 

· schopnosť chápať kultúrnu a jazykovú odlišnosť, tolerovať a orientovať sa v multikultúrnom prostredí, usmerňovať žiakov k prosociálnemu správaniu, k uvedomovaniu si podstaty a významu ľudských hodnôt.

Štruktúra vzdelávacej oblasti

Vzdelávaciu oblasť rozdelíme na dva cykly: 

a) príma - kvarta 

b) kvinta - oktáva

V prvom cykle sa do popredia dostáva funkčné používanie jazyka v rozličných komunikačných situáciách.

Rozvíjajú sa základné jazykové zručnosti 

· čítanie (čítanie s porozumením a čitateľská gramotnosť žiakov), 

· počúvanie (schopnosť porozumieť počutému, viesť dialóg, vyjadriť svoj názor a pod. ), 

· písanie (dôsledné ovládanie pravopisných pravidiel, tvorenie jednoduchých textov v písomnej i ústnej podobe s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, tréning praktických zručností pre život a pod.), 

· hovorenie (reprodukovať text, vytvoriť krátke rečnícke prejavy, vyjadriť svoj postoj s uplatnením demokratizujúceho a humanizujúceho aspektu a pod.). 

Získané jazykové kompetencie prirodzene prechádzajú do získavania životných zručností: sebareflexie, sebahodnotenia, tvorivosti, aktívneho počúvania a spolupráce. 

Rozvojom tvorivých schopností sa podporí učebná motivácia, čo prispeje k zmierňovaniu stresogénnych faktorov a zlepší sa sociálna klíma v triede. 

Druhý cyklus sa zameriava na rozšírenie jazykovej kompetencie žiakov tak, aby im získané jazykové zručnosti zvýšili šance uplatniť sa na pracovnom trhu. V centre pozornosti oblasti ostáva komunikačný princíp, funkčné využívanie jazyka s oporou o elementárne poznanie jazykového systému. Žiak sa naučí formulovať svoje myšlienky, kreatívne pristupovať k riešeniu problémových situácií, správne používať gramatické tvary a pravopisné pravidlá. Rozvíja sa jeho kritické myslenie, ktoré bude môcť uplatniť v rôznych oblastiach života a práce. Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia čiastočne pracuje s prvkami učiva iných vzdelávacích oblastí a súčasných predmetov, najmä literatúra, dejepis, občianska náuka, estetická výchova, zemepis, umenie a pod.

Špecifické ciele oblasti 

· Cieľom je, aby sa žiaci vyjadrovali kultivovane a adekvátne komunikačnej situácii, aby sa formoval ich pozitívny vzťah k spisovnému jazyku ako základnému prostriedku dorozumievania medzi ľuďmi. 

· Cieľom je, aby žiaci čítali s porozumením, odhaľovali vzťahy významu a formy v rozličných textoch (literárnych i neliterárnych). 

· Cieľom je, aby žiaci vedeli tvoriť a upraviť vlastné jazykové prejavy s prihliadnutím na jazykovú variabilitu, vyjadriť v nich svoj názor a rozvíjať kritické myslenie. 

· Cieľom je, aby žiaci funkčne využívali jazykové i mimojazykové prostriedky v rozličných komunikačných situáciách. 

· Cieľom je, aby žiaci spoznali jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie i prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

· Cieľom je, aby žiaci spoznávali jazykovú a kultúrnu pestrosť a odlišnosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí, a tak sa v nich pestovalo etické a estetické cítenie.

Štruktúra oblasti 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

Všetky 4 kľúčové jazykové kompetencie sa rozvíjajú vo vyučovacom procese rovnomerne a veľmi často sa navzájom kombinujú. 

·  Čítanie 

·  Písanie 

·  Počúvanie 

·  Komunikácia (hovorenie) 

Ciele jednotlivých častí jazykových kompetencií 

Čítanie:

Poznať a rozlišovať texty (umelecký a vecný) po obsahovej i formálnej stránke. Zovšeobecniť určité momenty vecných a niektorých umeleckých textov. Vedieť vyjadriť svoj estetický zážitok z prečítaného i emocionálneho prežívania. 

Čítať s porozumením umelecké a vecné texty. Chápať podstatu textu, identifikovať kľúčové slová. Mať záujem v texte hľadať problém, pomenovať ho a riešiť - aplikovať získané teoretické poznatky a praktické zručnosti z čítania s porozumením na skutočné životné situácie. 

Schopnosť spracovať text - urobiť z neho konspekt, osnovu. Analyzovať text (rozpoznať myšlienky - hlavné od vedľajších; vedieť vyjadriť hlavnú myšlienku textu. 

Schopnosť pracovať s textom - analyzovať ho i zhodnotiť. Posúdiť text z hľadiska obsahového i formálneho, analyzovať ho, zdôvodniť svoje stanovisko. 

Schopnosť nezávisle myslieť a byť otvorený novým myšlienkam, čo vedie žiakov k tomu, že vedia zhodnotiť - posúdiť informačné zdroje, na základe ktorých bol text tvorený. 

Porovnávať konkrétny text s inými textami. 

Zhodnotiť text z hľadiska jazykovej kultúry. 

Analyzovať a dávať do súvisu gramatické javy, určiť ich funkciu v závislosti od kontextu. 

Zdokonaľovať sa v technike čítania a uvedomovať si dôležitosť efektívneho čítania ako základu sebavzdelávania - celoživotného učenia sa. 

Písanie: 

Ovládať jazykové normy. Primerane (vhodne) využívať jazykové prostriedky. V písaných prejavoch dodržiavať pravidlá pravopisu. 

Tvoriť písaný prejav (od určenia témy a získania informácií, cez osnovu, tvorbu konceptu až k čistopisu) s prihliadnutím na jazykovú variabilitu. Schopnosť tvorivo spracovať autentický zážitok. 

Analyzovať text z hľadiska obsahového i formálneho. Pri tvorbe i analýze textu využívať logické operácie a uplatňovať logickú nadväznosť slov a viet. 

Napísať ucelenú slohovú prácu podľa zákonitostí jednotlivých slohových postupov, slohových útvarov a štýlov. V reálnom živote schopnosť vytvoriť praktické písomnosti - žiadosť, objednávku, životopis, pozvánku, oznámenie a pod. 

Prispôsobiť písaný prejav komunikačnej situácii (stratégia a tón komunikácie). 

Poznať rozdiely medzi ústnym a písaným prejavom; medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy. 

Počúvanie: 

Schopnosť porozumieť počutému, t. j. zachytiť hlavnú myšlienku textu, prípadne kľúčové slová. 

Rozpoznať kontext komunikačnej situácie. 

Rozoznať cieľ komunikácie. 

Pochopiť a roztriediť vypočuté informácie. 

Byť schopný rozoznať jazykovú pestrosť a variabilitu v rámci sociálneho a regionálneho prostredia (slang, nárečie). 

Rozpoznať nesprávnosť použitých slov, resp. slovných spojení v ústnom jazykovom prejave v bežných situáciách i v rámci masmediálnej kultúry. 

Byť schopný identifikovať suprasegmentálne javy v komunikácii. 

Komunikácia (hovorenie): 

Schopnosť pohotovo sa zorientovať v danej komunikačnej situácii. 

Schopnosť presne reagovať na počutý text jasnou a zrozumiteľnou odpoveďou alebo otázkou. Osvojiť si pravidlá asertívneho správania, ktoré tvorí základ úspechu žiaka v komunikácii. 

Pri ústnom prejave používať vhodné jazykové a mimojazykové prostriedky.

 Schopnosť adekvátne komunikovať - plynulo a zrozumiteľne vyjadrovať svoje myšlienky a názory v súlade s cieľom prejavu v každodenných situáciách. 

Schopnosť vhodne začať, viesť a ukončiť komunikáciu na určitú tému. 

Tvoriť ústny prejav, pripraviť si a predniesť kratší prejav. 

Uplatňovať v prejavoch logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov a viet. 

Pristupovať kriticky k danej komunikačnej situácii. Vážiť si všetkých účastníkov komunikácie. 

Byť tolerantným a interkultúrnym, t. j. byť schopným rešpektovať iné názory, postoje, svetonázor a vo svojej budúcnosti uplatňovať humánne vzťahy k iným. 

Poznať jednotlivé jazykové roviny a vedieť ich správne využiť vo svojich ústnych prejavoch. 

Neustále si rozširovať aktívnu slovnú zásobu a zároveň efektívne využívať mimojazykové prostriedky.

Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu kľúčových kompetencií, t. j. sústavu poznávacích, rečových a jazykových zručností, ktoré v časovom úseku vymedzenom týmito vzdelávacími štandardmi, sú zaradené do obsahu vzdelávania príslušného ročníka. 

Do popredia sa dostávajú komunikačné spôsobilosti. Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí budú v čo najväčšom rozsahu pracovať s jazykovými komunikátmi. 

Výkonový vzdelávací štandard vymedzuje úroveň ovládania učebného obsahu na dvoch úrovniach: optimálnej (výborný) a minimálnej (dostatočný)

Zámer 

· Rozvíjať jazykové kompetencie žiaka. 

· Aktívna slovotvorba je priamo založená na princípe motivácie. 

· Primerane vyberať a používať motivačné pomenovania v konkrétnom prehovore. 

· Reprodukovať texty (doslovne, podrobne, stručne). 

· Tvoriť vlastné texty zodpovedajúce komunikačnému zámeru v ústnej aj písomnej podobe. 

· Tvoriť kultivované jazykové prejavy s dôrazom na odlišovanie štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných prostriedkov. 

· Plynulo a samostatne sa vyjadrovať v štandardných komunikačných situáciách, používať základné ortoepické pravidlá, vyjadrovať sa spisovne a uplatňovať prozodické vlastnosti jazyka. 

· Tvoriť zrozumiteľné texty podľa požiadaviek textovej syntaxe. 

· Efektívne používať vo svojich jazykových prejavoch slová z rôznych vrstiev slovnej zásoby. 

· Vyhľadávať v textoch slovné druhy a vetné členy, správne uplatňovať gramatické kategórie, tvoriť zmysluplné vety. 

· Poznať základné črty jazykových štýlov, slohových postupov a tvorivo ich uplatňovať v krátkych slohových útvaroch. 

· Porozumieť z obsahovej stránky súvislým i nesúvislým textom, schopnosť interpretovať text primeranými jazykovými prostriedkami. 

· Vyjadriť názor na subjektívnosť či objektívnosť spracovania témy. 

· Využívať jednoduché myšlienkové operácie. 

· Dodržiavať základné komunikačné pravidlá. 

· Poznať základné funkcie jazyka, vedieť ich používať v písaných i hovorených útvaroch. 

· Vyjadrovať sa prostredníctvom jazykových i mimojazykových prostriedkov. 

· Samostatne pracovať s odbornou literatúrou, získavať informácie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

1. Interaktívne využívanie nástrojov.

1.A  Schopnosť interaktívne využívať jazyk, symboly a texty.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii.      
1.1 Vedieť rozprávať adekvátne komunikačnej situácii (vhodná forma a obsah). · Vyjadrovať sa plynulo a samostatne v štandardných komunikačných situáciách.

· Používať základné ortoepické a ortografické pravidlá pri tvorbe ústnych a písomných prejavov.

· Správne artikulovať a spisovne vyslovovať. Ovládať pravidlo o rytmickom krátení a jeho výnimky. 

· Pri ústnych slohových útvaroch uplatňovať prozodické vlastnosti jazyka.

· Správne intonovať svoju reč v bežných komunikačných situáciách.

· Vysvetliť základné pravidlá jazykovej normy.

· Definovať prozodické vlastnosti jazyka.

· Správne vyslovovať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu.

· V ústnych jazykových prejavoch využívať pravidlo o rytmickom krátení.

· Autor, adresát, komunikačná situácia, dialóg.

· Jazyková norma, spoločenská norma.

· Základné pravidlá správnej výslovnosti.

· Spodobovanie spoluhlások, splývavá výslovnosť.

· Pravidlo o rytmickom krátení.

· Melódia vety, slovný prízvuk, vetný prízvuk, dôraz, tempo, intenzita hlasu.

· Ortoepia, ortografia, pravopis.

· Výslovnosť spoluhláskových skupín, dvojhlások, spoluhláskových skupín, cudzích slov.

Sloh a komunikácia

Jazyková kultúra

Zvuková rovina jazyka a pravopis

1.2 Vedieť sa adekvátne komunikačnej situácii vyjadrovať písomne. · Vytvoriť kompozične zrozumiteľný text.

· Vo vlastných jazykových prejavoch uplatňovať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe.

· Funkčne využívať vo vlastných jazykových prejavoch prvky kohéznosti (súdržnosti) textu.

· Rozlíšiť gramatický a lexikálny význam slova.

· Funkčne použiť vo svojich jazykových prejavoch slová z rôznych vrstiev slovnej zásoby.

· V procese obohacovania individuálnej slovnej zásoby využívať všetky spôsoby slovotvorby.

· Vytvoriť nadpis textu, rozčleniť text na odseky.

· Rozlíšiť v texte úvod, jadro, záver.

· Vysvetliť lexikálny význam slova.

· Charakterizovať synonymá, homonymá, antonymá.

· Rozoznať v texte jednovýznamové a viacvýznamové slová a viacslovné pomenovania.

· Ovládať tvorenie slov skladaním.

· Nadpis, kapitola, odsek.

· Úvod, jadro, záver.

· Súdržnosť textu, slovosled.

· Lexikálny význam slova.

· Jednovýznamové a viacvýznamové slová.

· Synonymá, homonymá, antonymá.

· Gramatický a vecný význam slova.

· Jednoslovné, viacslovné. pomenovania, nepriame pomenovania

· Systém SZ, slovotvorba.

Sloh a komunikácia

Lexikálna rovina jazyka

· Definovať frazeologické jednotky.

· Využívať frazeologické jednotky v komunikačnom kontexte i pri tvorbe písomných prejavov.

· Variovať ústne a písomné prejavy z hľadiska lexiky.

· Zhodnotiť text z lexikálneho hľadiska.

· Rozdeliť slovné druhy z 3 hľadísk - vecný význam, ohybnosť, vetnočlenská platnosť.

· Charakterizovať slovné druhy.

· Vyhľadať slovné druhy v rôznych textoch určiť neohybné slovné druhy vo vete.

· Tvoriť vlastný text s využitím ohybných a neohybných slovných druhov.

· Skloňovať ohybné slovné druhy podľa vzorov.

· Uviesť príklad na ľudový frazeologizmus.

· Vyhľadať frazeologickú jednotku v literárnom texte.

· Uviesť definície slovných druhov.

· Rozdeliť slovné druhy na ohybné a neohybné.

· Priradiť skloňovacie vzory k slovným druhom.

· Frazeologizmus, príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie.

· Tri hľadiská slovných druhov: vecný význam, ohybnosť, vetnočlenská platnosť.

· Slovný druh: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (väzba s pádom, vokalizácia), spojky, častice, citoslovcia.

· Skloňovacie vzory: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky.

Lexikálna rovina jazyka

Morfologická rovina jazyka

· Kategorizovať ohybné a neohybné slovné druhy.

· Charakterizovať slovné druhy. 

· Uviesť príklad na konkrétne, abstraktné,vlastné a všeobecné podstatné meno.

· Vyhľadať frazeologickú jednotku vliterárnom texte. 

· Vyhľadať akostné, vzťahové a privlastňovacie zámená v texte.

· Ovládať základné delenie zámen, číslovieka slovies.

· Využívať tykanie a vykanie v komunikačných situáciách.

· Triedenie substantív: konkrétne, abstraktné, vlastné, všeobecné.

· Triedenie adjektív: akostné, vzťahové, privlastňovacie.

· Triedenie zámen: osobné - základné, privlastňovacie, zvratné, opytovacie, ukazovacie, neurčité, vymedzovacie, vzťažné.

· Triedenie čísloviek: určité, neurčité, základné, radové, násobné, skupinové, druhové.

· Triedenie slovies: činnostné, stavové, pomocné (byť), slovesá - plnovýznamové, neplnovýznamové, jednoduchý a zložený slovesný tvar, neurčitok, slovesá - zvratné, nezvratné, tykanie, vykanie.

· Triedenie prísloviek: miesta, času, spôsobu, príčiny, stupňovanie prísloviek.

· Triedenie spojok: priraďovacie (zlučovacie, stupňovacie, vylučovacie, odporovacie), podraďovacie, interpunkcia spojok.

Morfologická rovina jazyka
· Určiť gramatické kategórie slovných druhov.

· Uplatňovať gramatické kategórie slovných druhov pri tvorbe zmysluplných viet. 

· Určiť gramatické kategórie ohybných slov v jednoduchej vete.

· Charakterizovať jednoduchú vetu.

· Ovládať interpunkciu jednoduchej vety.

· Vymenovať základné a rozvíjacie vetné členy.

· Identifikovať a určovať ich v texte.

· Vedieť tvoriť a určovať vety podľa obsahu a členitosti.

· Uviesť príklad na zvláštnosti vetnej stavby, napr. polovetné konštrukcie.

· Vyhľadať jednočlennú a dvojčlennú vetuv texte.

· Vytvoriť rôzne typy vie a určiť v nich hlavnévetné členy.

· Gramatické kategórie: menné - mužský, ženský, stredný rod,pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál,slovesné - osoba - 1.,2.,3.,číslo - jednotné, množné,čas - prítomný, minulý, budúci,rod - činný, trpný,spôsob - oznamovací, rozkazovací, podmieňovací,vid - dokonavý, nedokonavý.

· Historický prézent.

· Veta: jednoduchá - holá, rozvitá,súvetie.· Vetné členy: základné, rozvíjacie.

· Jednočlenná, dvojčlenná veta.

· Vety podľa: obsahu, zloženia, členitosti.

· Polovetná konštrukcia - s prechodníkom, príčastím, neurčitkom.

Morfologická rovina jazykaSyntaktická rovina jazykaZvuková rovina jazyka a pravopis
· Charakterizovať a určovať vetné sklady.

· Určiť vzťah medzi hlavnými a vedľajšími vetnými členmi syntagmy.

· Odlíšiť jednoduchú vetu od súvetia.

· Ovládať delenie jednoduchého súvetia na priraďovacie a podraďovacie.

· Určiť vety v jednoduchom priraďovacom a podraďovacom súvetí.

· Upraviť poradie viet v texte.

· Vytvoriť prisudzovací sklad. 

· Rozlíšiť v texte jednoduchú vetua priraďovacie a podraďovacie súvetie.

· Charakterizovať jazykové štýly.

· Zaradiť literárne a neliterárne texty k rozličným jazykovým štýlom.

· Charakterizovať slohové postupy.

· Vysvetliť uplatnenie slohových postupov v jazykových štýloch.

· Určiť funkčný jazykový štýl textu.

· Identifikovať v texte.

· Vetný sklad: prisudzovací, priraďovací, podraďovací (určovací)

· Spôsob spájania členov syntagmy: zhoda, väzba.

· Súvetie: priraďovacie, podraďovacie.

· Funkčný jazykový štýl: hovorový, umelecký, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky.

· Slohové postupy: informačný, rozprávací, opisný, výkladový.

Syntaktická rovina jazyka

Sloh a komunikácia

· Prakticky zvládnuť základné slohové útvary v požadovanom jazykovom štýle.

· Rozlišovať medzi písanými a hovorenými slohovými útvarmi.

· Vytvoriť jednoduché útvary - súkromný list,životopis, opis a charakteristika osoby, úvaha, prejav.

· Vypísať jednoduché tlačivá.

· Vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu.

· Vypísať tlačivá podľa vzoru.

· Uviesť odlišné znaky súkromného a úradného listu.

· Slohové útvary: oznámenie, správa, interview, súkromný list, životopis, štruktúrovaný životopis, rozprávanie, opis - obrázka, predmetu, osoby, opis statický - dynamický, opis pracovného postupu, charakteristika, výklad, úvaha, príležitostný prejav.

· Vzťah slohový útvar - žáner.

· Úradný list: objednávka, žiadosť, prihláška, dotazník.

Sloh a komunikácia
1.3 Vedieť aktívne počúvať. · Využívať v komunikačných situáciách zásady spoločenskej rétoriky.

· Pripraviť krátke útvary rečníckeho štýlu.Rozlišovať spisovnú a nespisovnú výslovnosť. 

· Na základe analýzy komunikačných situácií zlepšovať individuálne jazykové prejavy.

· Využívať mimojazykové výrazové prostriedky v bežných situáciách.

· V pripravenom prejave uplatniť prvkyneverbálnej komunikácie. Vymenovať základné zásady spoločenskej rétoriky.

· Vytvoriť jednoduchý príhovor. 

· Zásady spoločenskej rétoriky.

· Príhovor, slávnostný, príležitostný prejav.

· Ortografické, ortoepické pravidlá.

· Verbálna, neverbálna komunikácia.

Sloh a komunikácia

Zvuková rovina jazyka a pravopis

1.4 Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty (grafy, diagramy, tabuľky ap.). · Výrazne čítať, reprodukovať, predniesť text.

· Vyhľadať v literárnych i neliterárnych textoch kľúčové slová a hlavnú myšlienku.

· Na základe vlastných poznámok interpretovať text primeranými výrazovými prostriedkami.

· Vyhľadať kľúčové slová v texte.

· Reprodukovať jednoduché súvislé i nesúvislé texty.

· Text: obsah textu, forma textu, súvislé texty, umelecké texty, vecné texty.

· Hlavná myšlienka.

· Kľúčové slová.

Sloh a komunikácia
2. Vedieť funkčne využívať matematické poznatky a zručnosti. · Pracovať s nástrojmi logického myslenia pri čítaní a reprodukcii neliterárnych textov.

· Vyhľadať základné informácie v nesúvislýchtextoch.

· Druhy nesúvislých textov: grafy, tabuľky, diagramy.

· Algoritmy: vecný význam, ohybnosť (určovanie vzorov), vetnočlenská platnosť slovných druhov.

Sloh a komunikácia

Morfologická rovina jazyka

Syntaktická rovina jazyka

 1.B Interaktívne používať poznatky a informácie.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Vedieť vyhľadávať, zatrieďovať a využívať informácie. · Vyhľadať základné informácie v textoch jednotlivých štýlov.

· Zaznamenať získané informácie rôznym spôsobom.

· Pri tvorbe vlastných prejavov využívať systematicky zapísané informácie.

· Transformovať text do iného jazykového štýlu, do inej formy.

· Poznať rôzne spôsoby spracovania informácií.

· Spracovať text vo forme osnovy a konspektu.

· Vymenovať základné znaky administratívneho štýlu.

· Informácia.

· Spôsoby spracovania informácií.

· Kľúčové slová.

· Zdroje informácií.

· Nadpis, nápis.

· Titulok.

· Osnova.

· Konspekt.

· Koncept.

· Komunikačná situácia.

· "On forma", "ja forma" rozprávania.

· Písomnosti administratívneho štýlu s uplatnením slovenskej štátnej normy.

· Pozvánka.

· Vizitka.

Sloh a komunikácia
2. Kriticky myslieť, vedieť vyjadriť svoj názor.  · Rozlišovať medzi subjektívnym a objektívnym spracovaním témy slohového útvaru.Vyjadriť svoj názor na subjektívnosť a objektívnosť spracovania témy.

· Vyhľadať subjektívne a objektívne spracované texty.

· Spracovať text vo forme osnovy a konspektu.

· Vymenovať základné znaky administratívneho štýlu. 

· Hybridizácia slohového útvaru.

· Reklama.

· Reportáž . 

Sloh a komunikácia
3. Uplatňovať myšlienkové logické operácie.  · Uviesť príklady na jednoduché logické operácie.

· Využívať metódy logického myslenia pri tvorbe jazykových prejavov.

· Porovnať dva texty z hľadiska obsahu a formy. 

· Uviesť príklad na podporu svojich tvrdení. 

· Komparácia.

· Analógia.

· Dokazovanie tvrdenia pomocou príkladu. 

Sloh a komunikácia
4. Byť schopný riešiť problémy. · Zaujať stanovisko k problémovej situácii.

· Polemizovať o aktuálnych problémoch a hľadať spôsoby ich riešenia.

· Navrhnúť rôzne spôsoby riešenia konfliktnej situácie.

· Vyjadriť názor.

· Uviesť jednoduché riešenie problému.

· Kľúčové slová.

· Názor.

· Pokus o polemiku.

· Zásady riešenia konfliktných situácií.

· Vhodné formy riešenia.

Sloh a komunikácia

1.C  Schopnosť interaktívne využívať techniku.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Vedieť využívať informačno-komunikačné technológie a médiá. · Samostatne pracovať s odbornou a slovníkovou literatúrou. Korigovať vlastné texty s využitím jazykových príručiek a slovníkov.

· Uchovávať získané informácie pre ich opakované využitie. 

· Charakterizovať druhy slovníkov.

· Pri písaní vlastných textov používať slovníky a príručky.

· Výkladový slovník.

· Pravidlá slovenského pravopisu.

· Synonymický slovník.

· Frazeologický slovník.

· Slovník cudzích slov.

· Masmediálne informačné prostriedky.

· Reprodukcia textu.

Lexikálna rovina jazyka

Sloh a komunikácia

2. Byť schopný využívať vymoženosti techniky v každodennom živote. · Vie získať jednoduché informácie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a použiť ich v živote.

· Napísať sms a mejl.

· Sms.

· Internet.

· Mejly.

· Vzdelávacie portály.

· Power point prezentácie.

Sloh a komunikácia

 2. Interagovanie v heterogén-nych skupinách.

2.A  Schopnosť nadviazať dobrý vzťah s ostatnými.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Vedieť budovať vzťahy s druhými. · Používať pravidlá efektívnej komunikácie v súlade s princípmi asertivity.

· Viesť dialóg s ostatnými členmi skupiny.

· Efektívna komunikácia.

· Asertívna komunikácia. 

Sloh a komunikácia 
2. Rešpektovať kultúrnu rôznorodosť a odlišnosti. · Identifikovať vplyvy iných jazykov nanárodný jazyk.

· Poznať historické a sociálne faktoryovplyvňujúce jazyk.

· Vysvetliť pojmy úradný jazyk, cudzí jazyka jazyk národnostnej menšiny. Vyhľadať nárečové slová v texte.

· Národný jazyk.

· Cudzí jazyk.

· Nárečia.

· Úradný (štátny) jazyk.

· Jazyky národnostných menšín. 

Lexikálna rovina jazyka

Jazyková kultúra

3. Rešpektovať ľudské práva. · V polemikách a diskusiách rešpektovať ľudské práva.

· Diskutovať o spoločenských problémoch.

· Pokus o polemiku.

· Pokus o diskusiu.

Sloh a komunikácia 

2.B  Schopnosť spolupracovať, pracovať v tímoch.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Schopnosť podieľať sa na práci tímu. · V tímovej i bežnej komunikačnej situácii dodržiavať základné komunikačné pravidlá.

· Pracovať v tíme.

· Primerane komunikovať s rozličnými osobami.

· Práca v kolektíve.

· Princípy dialógu.

· Efektívna komunikácia.

· Asertívna komunikácia.

· Dramatizácia textu.

Sloh a komunikácia 
2. Zaujímať sa aktívne o veci verejné a zodpovedne konať. · Vyhľadávať aktuálne spoločenské témy a diskutovať o nich.

· Pracovať v tíme.

· Primerane komunikovať s rozličnými osobami.

· Úvahy a pokusy o diskusné príspevky na aktuálne témy. Sloh a komunikácia 

2.C  Schopnosť zvládať a riešiť konflikty.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Schopnosť analyzovať problém s cieľom prijateľného riešenia.  · Pri analýze textu vyhľadať základný konflikt a vyjadriť svoj názor na spôsob jeho riešenia.

· Vysvetliť sféru pôsobenia jednotlivých slohotvorných činiteľov pri tvorbe a hodnotení jednotlivých žánrov.

· Posúdiť text z pohľadu pôsobenia štýlotvorných činiteľov. 

· Analýza textu.

· Interpretácia textu.

· Štýlotvorné činitele: téma, autor, situácia, funkcia, adresát.

· Jazykové, mimojazykové prostriedky.

Sloh a komunikácia 
2. Vedieť kooperatívne riešiť konflikty a vyjednávať. · Zhodnotiť situáciu a vyjadriť názor.

· Uplatniť právo nesúhlasu v bežnej i simulovanej situácii vhodnou formou.

· Vyjadriť svoj postoj v simulovanej situácii.

· Vyjadrenie svojho názoru.

· Vyjadrenie nesúhlasu vhodnou formou.

· Simulovanie situácií.

Sloh a komunikácia 

3. Autonómne správanie.

3.A  Schopnosť nadviazať dobrý vzťah s ostatnými.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Schopnosť učiť sa učiť.  · Samostatne sa učiť a zaujímať sa o podnety na učenie z rôznych zdrojov, poznať svoj učebný typ.

· Využívať svoje vedomosti na zlepšenie vzťahov s ostatnými.

· Využívať rôzne spôsoby učenia.

· Opakovanie pri učení.

· Denník.

· Základné učebné typy.

· Dezinformácia.

Sloh a komunikácia
2. Schopnosť uplatňovať rôzne stratégie učenia a efektívne si osvojovať poznatky. · Poznať základné funkcie jazyka. Používať jazyk na vyjadrenie svojich postojov a pocitov v písaných i hovorených útvaroch.

· Rozlišovať medzi písanými a hovorenými slohovými útvarmi.

· Chápať jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človeka, prostriedok vyjadrovania citov a pocitov, ako znakový systém.

· Informovať o vývine jazyka a zaradiť ho skupiny slovanských jazykov.

· Poznať funkcie jazyka Zaradiť slovenčinu do skupiny slovanských jazykov.

· Stručne uviesť snahy o úpravu pravopisnejnormy. Definovať jazyk, reč a písmo.

· Spoločné a rozdielne znaky textu.

· Jazyk ako znakový systém.

· Komunikatívna funkcia jazyka.

· Expresívna funkcia jazyka.

· Indoeurópsky prajazyk, indoeurópske jazyky.

· Praslovančina, staroslovienčina.

· Rozdelenie slovanských jazykov.

· Norma, kodifikácia spisovnej slovenčiny.

· Úpravy spisovnej normy: A. Bernolák - kultúrna západoslovenčina, Ľ. Štúr - stredoslovenské nárečie, štúrovčina, M. Hattala - reforma štúrovskej podoby, 90.roky 20. storočia, kodifikačné príručky.

· Kultúra hovoreného slova.

· Reč.

Sloh a komunikácia

Lexikálna rovina jazyka

Jazyková kultúra

 3.B  Schopnosť utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Schopnosť sebaregulovať sa a cieľavedome riadiť vlastný život.  · Vytvoriť jednoduchý plán svojej činnosti a kontrolovať ho.

· Klásť zvedavé otázky pri plánovaní svojej činnosti.

· Pri tvorbe slohových útvarov postupovať podľa etáp slohotvorného procesu.

· Postupovať podľa vopred pripraveného plánu. 

· Plánovanie činnosti.

· Kontrola plnenia plánu.

· Životné plány.

· Projektovanie vlastnej budúcnosti. 

Sloh a komunikácia 
2. Schopnosť byť zvedavý. · Požiadať o vysvetlenie niečoho.

· Vedieť počúvať iných a vedieť vypočuté informácie ďalej využiť.

· V dialógu využívať rôzne druhy otázok.

· V ústnych prejavoch využívať melódiu reči.

· Druhy otázok: opytovacie a želacie vety.

· Melódia opytovacích a želacích viet.

Zvuková rovina jazyka a pravopis

 3.C  Schopnosť brániť sa a presadzo-vať svoje práva, záujmy, obmedzenia a potreby.

Špecifické ciele vzdelávacej oblasti Oblastné kompetencie
výkonový štandard
optimálna úroveň (výborný)
minimálna úroveň (dostatočný)
Obsahový štandard
Pojmy Tematické celky
1. Schopnosť pochopiť svoje záujmy, obmedzenia a potreby. · Uplatňovať etapy slohotvornej činnosti pri tvorbe vlastných textov.

· Vyjadriť, prezentovať svoju predstavu, svoj nápad, svoju mienku. Opísať svoje skúsenosti.

· Viesť dialóg o spôsoboch riešenia problému.

· Pripraviť jednoduchú prezentáciu.

· Slohotvorný proces.

· Prezentácia prejavu.

Sloh a komunikácia
2. Schopnosť správať sa asertívne. · Preberať iniciatívu počas rozhovoru - najmä pre nás nepríjemného.

· Adekvátne reagovať na iný slovný podnet - príjemný i menej príjemný.

· Pozná činitele, vplývajúce na bezbariérový rozhovor.

· Efektívna komunikácia.

· Asertívna komunikácia.

Sloh a komunikácia

Autorky: Jana Tomášková, Iveta Šurinová

Odborná garantka: Katarína HincováRámcový vzdelávací plán pre oblasť Jazyk a komunikácia

© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.