Dnes je: | Meniny má: | Zobrazená krát  

Rámcový vzdelávací plán - Cudzie jazyky

Zámer vzdelávacej oblasti a ciele oblasti

    Vzdelávacia oblasť Cudzie jazyky rozvíja cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu.> Nadväzuje na ovládanie materinského jazyka a zvyšuje zručnosti žiaka používať jazyk ako nástroj abstraktného, logického a tvorivého myslenia a osvojovania si komunikačných zručností. Rozširuje kompetencie komunikovať s rôznymi národmi, a zároveň uvedomovať si, tolerovať a uplatňovať komunikáciu a konanie v kultúrach iných národov.
  Formulácie cieľov a očakávaných výstupov vychádzajú zo stupnice referenčných úrovní definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom, t. j. naučiť žiakov:
  • chápať cudzí jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako dominantný prostriedok komunikácie medzi národmi i ako prostriedok profesionálnej realizácie,
  • využiť cudzojazyčné texty ako pramene pre neho potrebných informácií, zvládnuť formu záznamu takto získaných informácií, interpretovať a hodnotiť texty, a ústne prezentovať výsledky svojej práce.
  • viesť komunikáciu na primeranej jazykovej úrovni so zreteľom na cieľ prejavu a adresáta,
  • vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho, argumentovať a navrhnúť riešenie,
  • poznať v hlbších súvislostiach kultúru vlastnej krajiny prostredníctvom iných kultúr a civilizácií,
  • osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie krajiny, jazyk, ktorej sa učí,
  • chápať odlišnosti v kultúre rôznych krajín a vedieť sa zorientovať v multikultúrnom prostredí.

Štruktúra vzdelávacej oblasti

    Vzdelávacie oblasť Cudzie jazyky sa venuje problematike osvojenia si cudzieho jazyka na základe komunikačných kompetencií: lingvistických, sociolingvistických, pragmatických a strategických kompetencií.
    Do vzdelávacej oblasti Cudzie jazyky vstupuje úplne alebo sčasti obsah týchto súčasných predmetov: materinský jazyk, dejepis, zemepis, biológia a spoločensko-vedné predmety.

    Vzdelávacie oblasť postupuje v dvoch štvorročných cykloch:
    Prima až kvarta: cyklus je zacielený na zorientovaní sa v jazyku, osvojení si stratégií a techník učenia sa cudzieho jazyka, aby bol žiak schopný rozumieť vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú a komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach.
    Kvinta až oktáva: cyklus sa zameriava na osvojenie si jazyka, aby bol žiak schopný komunikovať plynule a spontánne na známe témy a témy z oblasti jeho profesijného záujmu, rozumel podstatným informáciám s konkrétnou i abstraktnou problematikou, vrátane odbornej diskusie, vedel zdôvodniť a vysvetliť svoje názory a postoje.
    V obidvoch cykloch sa zameriava na to, aby žiaci chápali učenie sa cudzieho jazyka ako celoživotný proces a získali také stratégie, aby ho boli schopní učiť sa samostatne.

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD V OBLASTI CUDZIE JAZYKY PRE 8-ROČNÉ GYMNÁZIÁ

Referenčná úroveň jazykovej kompetencie A1 (prima-sekunda)

Cieľový štandard Obsahový štandard Výkonový štandard
Kľúčové kompetencie Špecifické ciele oblasti cudzí jazyk
I. Interaktívne používať jazyk a symboly Referenčná úroveň jazykovej kompetencie A1 -používateľ základného jazyka (prima-sekunda)   Žiak:
I.A Interaktívne používať jazyk a symboly

I.B Interaktívne používať poznatky a informácie

I.C Interaktívne využívať techniku

 

a) Žiak využíva v komunikatívnych situáciách vedomosti o zvukovej stránke reči daného jazyka, dodržiava pravidlá ortografie a ortoepie produktívne osvojených lexikálnych jednotiek a rozlišuje základné vzťahy medzi hovorným a písaným jazykom Zvuková výstavba slova- samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, samohláskové skupiny, spoluhláskové skupiny, výslovnosť samohláskových skupín, dvojhlások, spoluhláskových skupín a cudzích slov,hlásky a ich výslovnosť s odlišnou zvukovou kvalitou ako v slovenčine ako i hlásky nevyskytujúce sa v zvukovom systéme materinského jazyka, splývavá výslovnosť, zvuková stránka vety- intonácia- slovný prízvuk, dôraz, melódia vety, pauza, tempo reči, ortografia, ortoepia Ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami , dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje
b) Žiak prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet,ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru slovesá- osoba, číslo, časovanie foriem indikatívu, základné zvratné, nepravidelné a modálne slovesá

podstatné mená- rod, člen, číslo

prídavné mená- základný tvar, plurál adjektív 

zámená- základné osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, zvratné

číslovky, príslovky, predložky, častice, citoslovcia - základné tvary

základná syntaktická štruktúra oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet, vyjadrenie záporu a základných časových, priestorových, množstevných a kvalitatívnych údajov

Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava základné pravidlá a požiadavky morfológie a syntaxe daného cudzieho jazyka
c) Žiak dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  Jednoduchý slovosled a vetosled, základné konetory Dodržiava v texte prvky kohéznosti (súdržnosti) a využívať ich vo vlastných jazykových prejavoch, dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov 
d) Žiak používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov, týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu a dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. Má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie Jednovýznamové slová, základné tvary lexikálnych jednotiek, 500/600 lexikálnych jednotiek aktívne - 500/600 receptívne, lexikálne minimum: - podstatné mená: meno, priezvisko, adresa, rodina, otec, mama, dcéra, syn, dievča, chlapec, strýko, teta, priateľ, priateľka, dom, byt, izba, obývačka, kuchyňa, skriňa, posteľ, stôl, stolička, tvár, ruka, ústa, oči, vlasy, uši, nos, zuby, auto, autobus, vlak, loď, lietadlo, škola, trieda, lavica, žiak, prestávka, rozvrh, zvonenie, zviera, pes, mačka, strom, kvet, tráva, počasie, jar, leto, jeseň, zima, slnko, dážď, sneh, voľný čas, šport, hudba, kino, jedlo, raňajky, obed, večera, mäso, saláma, syr, maslo, chlieb, jablko, banán, voda, mlieko, čaj, káva, jazyk, cudzí jazyk, gramatika, slovná zásoba, narodeniny, oslava, kalendár, kabát, sukňa, nohavice, tričko, košeľa, blúzka, čiapka, topánky - prídavné mená: mladý, starý, príbuzný, nový, nízky, vysoký, tučný, chudý, silný, slabý, zaujímavý, nervózny, inteligentný, dobrý, priateľský, chladný, teplý, čerstvý, zábavný, slobodný, turistický, hudobný, sladký, slaný, slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, český, tesný, voľný, moderný - slovesá: byť, žiť, umývať sa, česať sa, bývať, upratovať, vyrastať, cítiť, vidieť, písať, čítať, učiť sa, hovoriť, poznať, počítať, pršať, svietiť slnko, snežiť, zabávať sa, športovať, počúvať hudbu, spievať, snívať, spať, jesť, piť, variť, oslavovať, blahoželať, telefonovať, obliecť sa, prezliecť sa, kúpiť Dodržiava vo vlastných jazykových prejavoch základné pravidlá a požiadavky sémantiky a lexiky
e) Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Upútanie pozornosti, zoznamovanie, iniciácia-udržanie a ukončenie jednoduchého dialógu, , kladenie jednoduchých otázok a poskytovanie základných informácií o sebe, okolí a veciach, ktoré vlastí, dohovorenie schôdzky a spoločného programu, návšteva - v rodine, u priateľov, návšteva u lekára, výber liekov z lekárne, nakupovanie bežných druhov tovaru, vstupeniek, a cestovných lístkov, cestovanie v dopravných prostriedkoch, vyjadrenie svojho názoru, vôle, pocitov, očakávania, záľub a vkusu jednoduchými vetami s použitím jednoduchých slovies v prítomnom čase, blahoželenie k rôznym životným udalostiam, ospravedlnenie sa, pochopenie a formulovanie hlavných príkazov a zákazov, písanie kratšieho listu , alebo pohľadnice, podanie dopisu, vyplnenie formulára so základnými osobnými údajmi, telefonovanie- ovládanie jednoduchých odpovedí v prípade potreby, jednoduchá reprodukcia textu na základe jednoduchých otázok, jednoduché rozprávanie o tom, čo sa udialo v minulosti Dokáže riešiť komunikatívne situácie v cudzojazyčnom kontexte s prihliadnutím na dodržiavanie spoločenskej normy danej krajiny, dokáže predstaviť seba aj iných, kladie a odpovedá na otázky o osobných údajoch ako napr. kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní.
f) Žiak zvládne komunikačné zručnosti - čítanie s porozumením, počúvanie, hovorenie a písanie. (Jednotlivé jazykové zručnosti sa navzájom prelínajú a dopĺňajú) Osobné údaje, rodina - vzťahy v rodine, môj byt/dom - základné zariadenie, ľudské telo, dopravné prostriedky, škola, trieda - zariadenie, vyučovacie predmety, zvieratá, fauna, počasie, záľuby, stravovanie a stravovacie návyky, rodinné sviatky, oblečenie

Čítanie s porozumením: porozumenie známych mien, názvov, slov a veľmi jednoduchým vetám, napríklad naoznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, vyhľadávanie neznámych slov a základných fráz, porozumenie krátkych jednoduchých správ, napr. na pohľadnici alebo v krátkom liste, porozumenie krátkych jednoduchých opisov a informačných materiálov pri vizuálnej podpore, porozumie krátkemu jednoduchému popisu cesty

Počúvanie: sledovanie pomalej, zreteľne artikulovanej reči s pauzami, rozoznávanie známych slov a najzákladnejších slovných spojení týkajúcich sa seba samého, svojej rodiny a bezprostredného okolia, porozumenie pokynov oznámených dôslednou výslovnosťou, porozumenie krátkych a jednoduchých orientačných pokynov a popisu cesty

Hovorenie: vytvorenie jednoduchých, väčšinou izolovaných fráz o ľuďoch a miestach, ktoré pozná a kde žije, opis seba a činností, predstavovanie, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má, dialóg

Písanie: - písanie jednoduchých izolovaných fráz a viet o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, písanie jednoduchých slovných spojení a viet so spojovacími výrazmi "a", "alebo", "pretože", krátky osobný list alebo pohľadnica, jednoduchý registračný formulár s osobnými údajmi - meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón, e-mail,

Komunikatívne jedná v štandardných situáciách bežného života, ktoré sú primerané jeho veku 

Žiak dosiahne v produktívnych jazykových zručnostiach (hovorenie, písanie) a receptívnych zručnostiach (počúvanie, čítanie) referenčnú úroveň A1.

g) Žiak využíva informačno-komunikačné technológie a médiá a je schopný využívať vymoženosti techniky v každodennom živote Slovníky, elektronické slovníky, cudzojazyčné web stránky Dokáže samostatne vyhľadať základné cudzojazyčné slová v slovníku v tlačenej alebo elektronickej podobe
II. Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými Referenčná úroveň jazykovej kompetencie A1   Žiak:
II.A Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými h) Chápať cudzí jazyk ako prostriedok komunikácie a uvedomovať si svoju individuálnu identitu ako aj svojho jazykového spoločenstva Základné zemepisné údaje SR a danej krajiny, ktorej jazyk sa žiak učí, najvýznamnejšia historická pamiatka, predstaviteľ umenia a literatúry, predstaviteľ súčasného politického života Ovláda reálie vlastnej krajiny a krajiny cieľového jazyka, dokáže užívať cudzí jazyk k pochopeniu skutočností presahujúcich skúsenostnú oblasť sprostredkovanú materinským jazykom
i) Rešpektovať a tolerovať interkultúrnu rôznorodosť a odlišnosti a rešpektovať ľudské práva V rámci tematických okruhov rodina, škola, domov, voľný čas, cestovanie, obliekanie, Slovensko a.i. Dokáže komunikovať a kriticky sa postaviť k problémom, prijať v primeranom rámci spoluzodpovednosť
II.B Kooperovať, pracovať v tímoch j) Vedieť budovať vzťahy s druhými Práca v kolektíve , v dvojiciach, v menších či väčších skupinkách, dialóg, komunikačná situácia, hranie krátkych situačných rolí, piesne, básničky, riekanky  Dokáže sa pýtať , zisťovať nové informácie, dokáže počúvať iných, dokáže vypočuté informácie ďalej využiť
II.C Zvládať a vyriešiť konflikty k) Vedieť primerane vyjadriť a prezentovať svoju predstavu, vedieť jednoducho sformulovať riešenie problému Jednoduché vyjadrenie svojho názoru, súhlasu alebo nesúhlasu Dokáže veku primerane analyzovať vlastné a cudzie jazykové prejavy, vyjednávať a riešiť konflikty
III. Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty I Referenčná ú roveň jazykovej kompetencie A1    Žiak:
II.A Konať v rámci širšieho obrazu/ kontextu  l) Je schopný pochopiť základné vzťahy v spoločnosti  Poznatky o spoločnosti, histórii, ekonomike, politike, prírode environmentalistike. Dokáže veľmi jednoduchými vetami vyjadriť základné informácie z rôznych oblastí ľudského poznania
III.B Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty  m) Byť pripravený učiť sa učiť a ďalej sa autonómne vzdelávať  Opakovanie učiva, písanie poznámok, založenie vlastného slovníčka, projektovanie vlastnej budúcnosti, prehlbovanie učiva , sebahodnotenie  Ovláda základné techniky učenia sa a samoštúdia
III.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby n) Byť schopný pochopiť svoje záujmy, obmedzenia a potreby Pripravenie, realizovanie a prezentovanie vlastnej tvorivej činnosti (samostatne alebo v skupine) ako napr.:krátka scénka, jednoduchý dialóg Dokáže sa zodpovedne rozhodovať, konať a znášať dôsledky

Referenčná úroveň jazykovej kompetencie A2 (tercia-kvarta)

Cieľový štandard Obsahový štandard Výkonový štandard
Kľúčové kompetencie Špecifické ciele oblasti cudzí jazyk
I. Interaktívne používanie nástrojov  Referenčná úroveň jazykovej kompetencie A2- používateľ základného jazyka- tercia-kvarta   Žiak:
I.A Interaktívne používať jazyk a symboly

I.B Interaktívne používať poznatky a informácie

I.C Interaktívne využívať techniku

 

a) Žiak využíva v komunikatívnych situáciách vedomosti o zvukovej stránke reči daného jazyka, dodržiava pravidlá ortografie a ortoepie produktívne osvojených lexikálnych jednotiek a rozlišuje základné vzťahy medzi hovorným a písaným jazykom. Ovláda zákonitosti, ktoré vyplývajú z písanej formy jazyka, najmä interpunkcie pre frázovanie a intonáciu. Upevňovanie správnej výslovnosti, imitácia výslovnosti lexikálnych jednotiek a krátkych viet v prirodzenom tempe reči. Upevňovanie znalosti pravopisu prebratej slovnej zásoby daného jazyka ako aj osvojovanie si pravidiel o písaní slov cudzieho pôvodu. Ovláda zvukovú stránku cudzieho jazyka do tej miery ,že jeho výslovnosť je dostatočne jasná na to, aby mu bolo možné rozumieť aj napriek cudziemu prízvuku. Pozná interpunkciu a pravidla jej používania. 
b)Žiak správne používa niektoré gramatické štruktúry , ale systematicky sa dopúšťa základných gramatických chýb, no napriek tomu, je mu rozumieť, čo chcel vyjadriť. -vyjadrenie prítomnosti, minulosti a budúcnosti

-používanie modálnych slovies

-používanie prítomného pasíva

-základne spojky a spojovacie výrazy, účelové a porovnávacie spojky a výrazy

-jednoduché vety, obsahovo jednoduché zložené vety

-priama reč

 

Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava základné pravidlá a požiadavky morfológie a syntaxe a štylistiky daného cudzieho jazyka a usiluje sa reagovať gramaticky správne v bežných každodenných situáciách.
c) Žiak sa dokáže dorozumieť pomocou krátkych formulácií, aj keď pauzy, opakované snahy začať komunikovať a preformulovania sú dosť zjavné. Jednoduché spojovacie výrazy. Dokáže používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých viet .je schopný vyrozprávať príbeh alebo vymenovať určíte myšlienky. V písomnej produkcii dokáže napísať sériu jednoduchých fráz a viet spojených jednoduchými spojkami a spojovacími výrazmi.
d) Žiak ovláda dostatočnú slovnú zásobu na vyjadrenie základných komunikačných potrieb. Dokáže sa vyjadrovať jednoduchou i písomnou formou ku každodenným alebo jemu známym situáciám. Domov, domácnosť, rodina, vzťahy medzi ľuďmi, záľuby, dovolenka, prázdniny, telo človeka, štýl obliekania, denný režim a obvykle činnosti, jedlo a pitie, bežné služby, cestovanie, ubytovanie, škola a jej vybavenie, typy škôl, bežné profesie, základne nástroje a zariadenia, pracovné prostredie, verejné inštitúcie, príroda, životné prostredie, kultúra, história, počasie a klíma. Dodržiava vo vlastných jazykových prejavoch základné pravidlá a požiadavky sémantiky a lexiky a vie riešiť komunikatívne situácie v cudzojazyčnom kontexte.
e) Žiak dokáže vyhľadávať, zatrieďovať a využívať cudzojazyčné informácie, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu .   Dokáže sa pomerne ľahko zapojiť do interakcie v situáciách, ktoré majú prehľadnú štruktúru za predpokladu, že druha strana mu v prípade potreby pomôže. Dokáže sa zúčastniť na krátkych rozhovoroch v obvyklých kontextoch na témy, ktoré ho zaujímajú.
f) Žiak si prehlbuje osvojovanie komunikačných zručnosti - čítanie s porozumením, počúvanie, hovorenie a písanie. (Jednotlivé jazykové zručnosti sa navzájom prelínajú a dopĺňajú) Čítanie s porozumením: porozumenie krátkych jednoduchých textov na známe témy konkrétneho typu, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka. Porozumenie obsahu základných typov štandardných listov, mailov a formulárov. Porozumenie obsahu obvyklých značení a nadpisov na orientačných a informačných tabuliach a návodov k bežným prístrojom.

Počúvanie: Porozumenie podstatným informáciám počúvaného prejavu na bežné témy, pokiaľ sú prednesene pomaly a zreteľné. Porozumenie interakcie medzi rodenými hovoriacimi - schopnosť identifikovať tému diskusie, keď prebieha pomaly a jasne.

Hovorenie: vytvorenie jednoduchého opisu alebo charakteristiky ľudí, každodenných skutočností zo svojho prostredia ,udalosti a činnosti. Nadviazanie spoločenského kontaktu vo forme pozdravu a rozlúčky, poďakovania. Formulácia pozvania, návrhov a reakcii na ne. Jednoducho formulovaná prezentácia, reprodukcia krátkeho textu.

Písanie: kratší písomný prejav ako napr.: osobný list, pozdrav, odkaz, želanie, pozvanie, opis základných čŕt objektu alebo udalosti. Jasná štrukturácia krátkych písomných oznamov.

Žiak dosiahne v produktívnych jazykových zručnostiach (hovorenie, písanie) a receptívnych zručnostiach (počúvanie, čítanie) referenčnú úroveň A2 .
g) Žiak využíva informačno-komunikačné technológie a médiá a je schopný využívať vymoženosti techniky v každodennom živote Slovníky prekladové bežné i elektronické, cudzojazyčné web stránky, sms a pod. Dokáže samostatne vyhľadať základné cudzojazyčné slová v slovníku v tlačenej alebo elektronickej podobe, uchováva získané informácie pre ich ďalšie využitie.
II. Integrovať sa v heterogénnych skupinách  Referenčná ú roveň jazykovej kompetencie A2- používateľ základného jazyka    Žiak:
II.A Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými  h) Žiak dokáže viesť komunikáciu a zapojiť sa do interakcie v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu názorov a informácií o známych témach a činnostiach  Prehlbovanie interkultúrnych poznatkov o svojej krajine ako aj o krajine cieľového jazyka.Začať rozhovor, vedieť sa predstaviť a predstaviť iných, ujať sa slova, zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/niečím vedieť, vyjadriť čo sa mu páči, vedieť sa radovať s iným človekom, prejaviť účasť i s človekom v prípade jeho problémov pozvať niekoho, ospravedlniť sa a reagovať na pozvania, ospravedlnenia atd. Možnosti nadviazania kontaktu s nositeľmi cieľového jazyka. Podať základne informácie cudzincovi v danom jazyku a začať s ním rozhovor. Je vybavený vnímavosťou vzájomných súvislostí medzi svojou a cieľovou krajinou. osvojuje si funkciu kultúrneho sprostredkovateľa medzi vlastnou cudzou kultúrou.
II.B Kooperovať, pracovať v tímoch  i) Vedieť budovať vzťahy s druhými a participovať na spoločnej činnosti. Práca vo dvojiciach a v pracovných skupinkách, zbližovanie svojich stanovísk, formulovanie spoločných výpovedí. Dokáže vymieňať si informácie a názorys nositeľmi cieľového jazyka a vzájomne si sprostredkúvať svoje myšlienky a pocity.
II.C Zvládať a vyriešiť konflikty j) Má schopnosť analyzovať problém s cieľom prijateľného riešenia. Zisťovanie nových informácií, žiadosť o vysvetlenie, poskytnutie vysvetlenia, argumentácia, dialóg, diskusia. Vie analyzovať problém a má schopnosť ho riešiť.
III. Konať v rámci širšieho obrazu/ kontextu   Referenčná ú roveň jazykovej kompetencie A2- používateľ základného jazyka    Žiak:
III A Konať v rámci širšieho obrazu/ kontextu k) Zaujíma sa o veci verejné, má úctu k prírode, rozvíja vzťah k ľuďom i k životnému prostrediu.  Poznatky o spoločnosti, histórii, ekonomike, politike, prírode environmentalistike.   Dokáže, hoci iba jednoduchými vetami komunikovať o základných problémoch ľudstva.
III.B Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty  l) Má schopnosť sebaregulácie a cieľavedomého riadenia vlastného života a stanoviť si vlastné ciele.  Formulácia svojich plánov blízkych a vzdialených. Vyjadriť očakávania a reagovať na nereagovať na niečo, čo sa ma stať v budúcnosti. Dokáže vytvoriť si vlastné stratégie apostupy pri dosahovaní týchto cieľov v súlade s osobnými vlastnosťami a možnosťami.
III.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby m) Má schopnosť uvedomovať si svoje vlastné potreby, vedieť primerane vyjadriť a prezentovať svoju predstavu, svoj nápad. Vyjadrovanie svojho názoru, súhlasu, nesúhlasu, protestu, adresovať niekomu svoj názor. Dokáže sformulovať svoje názory a podložiť ich argumentáciou.

Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B1 (kvinta-sexta)

Cieľový štandard Obsahový štandard Výkonový štandard
Kľúčové kompetencie Špecifické ciele oblasti cudzí jazyk
I. Interaktívne používať jazyk a symboly Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B1 - samostatný používateľ-kvinta-sexta   Žiak:
I.A Interaktívne používať jazyk a symboly

I.B Interaktívne používať poznatky a informácie

I.C Interaktívne využívať techniku

 

a) Žiak vyslovuje zreteľne a zrozumiteľne, nepresnosti vo výslovnosti a prízvuk materinského jazyka nenarušujú komunikáciu. Uplatňuje základné pravidlá pravopisu. Prípadné nedostatky v interpunkcii sú spôsobené vplyvom materinského jazyka. Viazaná výslovnosť, slovný prízvuk hlavný i vedľajší, prízvuk a jeho rozlišovacia funkcia, redukované samohlásky, vetný prízvuk a rytmizácia vety.

Pravidlá interpunkcie: apostrof, písanie čiarky, body, úvodzoviek, pomlčiek veľkých písmen 

Vyslovuje artikulačne zrozumiteľne, i keď je cudzí prízvuk niekedy evidentný, objavujú sa príležitostne prípady nesprávnej výslovnosti. Pravopis, interpunkcia a usporiadanie textu sú dostatočne presné na to, aby ich bolo možné sledovať.
b) Žiak ovláda jazyk v dostatočnom rozsahu a ovláda gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka. Pomerne správne používa repertoár často používaných gramatických prostriedkov slovesá- neurčité slovesné tvary, dynamické a statické slovesá, slovesá s predložkovými väzbami, slovesné časy: prítomné, minulé, predprítomné, predminulé, rôzne formy vyjadrenia budúcich dejov, jednoduché formy činného a trpného rodu

podstatné mená- nepravidelnosti používania jednotného a množného čísla, pravidlá používania členov

prídavné mená vo funkcii príčastí činných a trpných

zámená- neurčité, vzťažné

číslovky - desatinné, počtové výrazy, 

príslovky - postavenie vo vete, 

predložky - jednoduché i zložené, 

spojky - priraďovacie, odporovacie, stupňovacie 

syntaktická štruktúra jednoduchých viet a súvetí (podraďovacie: vzťažné, časové, podmienkové, účelové, príčinné a prípustkové)

Komunikuje primerane správne v známych kontextoch.
c) Žiak používa jazyk v dostatočnom rozsahu, na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou precíznosti.  Pravidlá slovosledu a vetosledu, jednoduché i zložené spájacie výrazy. Dokáže spojiť sériu kratších jednotlivých bodov do prepojeného a lineárneho sledu určitých bodov.
d) Žiak má dostatočnú slovnú zásobu, aby sa dokázal vyjadriť k známym témam a situáciám. I napriek chybám pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok na neznáme témy, má dostatočnú slovnú zásobu, aby sa vyjadroval i pomocou opisov.  Lexikálne jednotky zodpovedajúce formálnemu a neformálnemu prejavu, 2 000 lexikálnych jednotiek aktívne - 1 000 receptívne.

Homonymá, homofónny, homografy, antonymá, synonymické rady, ustálené slovné spojenia. 

Tvorenie slov: odvodzovaním, skladaním, konverziou, skracovaním, preberaním z iných jazykov.

Ovláda dostatočnú slovnú zásobu, aby sa bez problémov dokázal vyjadriť k témam každodenného života. Receptívne ovláda lexikálne jednotky, aby bol schopný porozumieť textom obsahujúcim i neznáme výrazy na základe kontextu alebo situácie. 
e) Žiak komunikuje o známych a menej bežných záležitostiach vzťahujúcich sa na jeho záujmy a odbornú oblasť s istou dávkou sebadôvery.  Začatie, udržiavanie a uzatvorenie jednoduchej priamej konverzácie.

Zopakovanie časti toho, čo povedal niekto iný (reprodukcia). 

Získavanie, odovzdávanie, overovania a potvrdzovanie informácií, riešenie menej bežných situácií, vysvetlenie príčiny a podstaty problému, vyjadrenie myšlienok na abstraktnejšie témy. 

Dokáže riešiť komunikatívne situácie v cudzojazyčnom kontexte s prihliadnutím na dodržiavanie spoločenskej normy danej krajiny, dokáže vysvetľovať, diskutovať, porovnávať a zvažovať alternatívy.
f) Žiak zvládne komunikačné zručnosti - čítanie s porozumením, počúvanie, hovorenie a písanie. (Jednotlivé jazykové zručnosti sa navzájom prelínajú a dopĺňajú) Čítanie s porozumením: faktografické témy na oblasť záujmu, udalosti, pocity, želania v osobných listoch, vyhľadanie potrebných informácií, pochopenie dôležitých informácií, pochopenie hlavných záverov v argumentačných textoch, porozumenie myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy, porozumieť pokynom pre istú časť zariadenia napísaných jednoduchým jazykom

Počúvanie: porozumenie jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o každodenných témach, všeobecným informáciám i detailom pri zreteľnej artikulácii, porozumenie hlavným myšlienkam na známe témy v spisovnom jazyku, porozumenie prednáškam na známu tému, porozumenie jednoduchých technických informácií, orientačným pokynom, porozumenie zmyslu spravodajstva

Hovorenie: formulovanie jednoduchých súvislých prejavov na základe lineárneho sledu myšlienok, priamočiare rozprávanie, opísanie zážitkov, vyrozprávanie zápletky opísanie snov, ambícií, opísanie udalostí reálnych i vymyslených, rozvinutie argumentácie, krátke oznámenia, jednoduché formulovanie pripravenej prednášky, bezprostredná komunikácia na známe témy

Písanie: - písanie jednoducho členených súvislých textov na známe témy v lineárnom slede, opis udalostí zážitkov, pocitov, jednoduchý referát, krátka správa s bežnými faktografickými informáciami. 

Žiak dosiahne v produktívnych jazykových zručnostiach (hovorenie, písanie) a receptívnych zručnostiach (počúvanie, čítanie) referenčnú úroveň B1.
g) Žiak využíva informačno-komunikačné technológie a médiá a je využíva vymoženosti techniky pri štúdiu cudzieho jazyka Slovníky - veľké dvojjazyčné, výkladové pre mierne pokročilých, elektronické slovníky, cudzojazyčné web stránky na vyhľadávanie a spracovanie informácií, Dokáže samostatne pracovať so všetkými médiami a využíva všetky dostupné informačné komunikačné technológie v školskom i mimoškolskom prostredí.
II. Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými   Referenčná ú roveň jazykovej kompetencie B1   Žiak:
II.A Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými h) Chápať cudzí jazyk ako prostriedok komunikácie a uvedomovať si svoju individuálnu identitu ako aj svojho jazykového spoločenstva Zemepisné, hospodárske, spoločensko-ekonomické a kultúrne reálie vlastnej i cieľovej krajiny Uplatňuje vedomosti týkajúce sa zemepisných, hospodárskych, spoločensko-ekonomických a kultúrnych reálií vlastnej i cieľovej krajiny pri používaní cudzieho jazyka. 
 i) Rešpektovať a tolerovať interkultúrnu rôznorodosť a odlišnosti a rešpektovať ľudské práva  Verbálne a neverbálne prostriedky vzhľadom na sociokultúrny úzus cieľovej krajiny Vie správne reagovať v rôznych spoločenských situáciách, dodržiava konvencie slušnosti a uvedomuje si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami vlastnej a cieľovej krajiny.
II.B Kooperovať, pracovať v tímoch  j) Vedieť budovať vzťahy s druhými Aktívny prístup i osobná zodpovednosť pri práci v kolektíve , v dvojici, v menších či väčších skupinkách, vo vedení dialógu a rôznych komunikačných situáciách, hranie rôznych reálnych situačných rolí,  Dokáže iniciatívne zisťovať nové informácie, spracovať získané informácie s ohľadom na prijímateľa a uvedomovať si svoju nezastupiteľnú rolu v tíme.
II.C Zvládať a vyriešiť konflikty k) Vedieť vyjadriť a prezentovať svoju predstavu, obhájiť si ju, sformulovať riešenie problému a akceptovať názory iných Vyjadrenie svojho názoru, súhlasu alebo nesúhlasu s uvedomovaním si rozdielov registra (veľmi formálny, formálny, neformálny, rodinný, intímny). Dokáže veku primerane analyzovať vlastné a cudzie jazykové prejavy, vyjednávať a riešiť konflikty
III. Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty   Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B1    Žiak:
III.A Konať v rámci širšieho obrazu/kontextu l) zaujíma sa o veci verejné, chráni dedičstvo krajín a prírodu, aktívne rozvíja vzťah k ľuďom a prírode  Vedomosti o spoločnosti, histórii, ekonomike, politike, environmentalistike. Aktívne komunikuje o problémoch ľudí, spoločenských komunít a vzťahu ľudí k prírode na primeranej úrovni, čím napomáha k ich riešeniu 
III.B Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty  m) Osvojiť si základné stratégie učenia sa a uvedomovať si svoje silné i slabé stránky učenia sa  Opakovanie učiva, písanie poznámok, tvorenie podporných materiálov identifikácia potrieb, stanovenie cieľov, monitorovanie, plánovanie Ovláda základné techniky učenia sa a samoštúdia
III.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby n) Byť schopný pochopiť svoje záujmy, obmedzenia a potreby Techniky prezentácie vlastnej tvorivej činnosti (samostatne alebo v skupine), jednotlivé fázy prípravy na prezentáciu a samotnej prezentácie Dokáže sa zodpovedne rozhodovať, konať a znášať dôsledky

Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B2 (septima - oktáva)

Cieľový štandard Obsahový štandard Výkonový štandard
Kľúčové kompetencie Špecifické ciele oblasti cudzí jazyk
I. Interaktívne používať jazyk a symboly Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B2 - samostatný používateľ- septima-oktáva   Žiak:
I.A Interaktívne používať jazyk a symboly

I.B Interaktívne používať poznatky a informácie

I.C Interaktívne využívať techniku

a) Žiak vyslovuje zreteľne s intonáciou cieľového jazyka a v prirodzenom tempe. Uplatňuje pravopis a interpunkciu s malými nedostatkami pod vplyvom materinského jazyka. Prirodzená intonácia vo vetách, v krátkych prídavných otázkach, varianty výslovnosti cieľového jazyka, znaky medzinárodného fonetického prepisu Používa jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu vzhľadom na kontext a situáciu. Pravopis a interpunkcia sú pomerne presné, obsahujú isté znaky vplyvu materinského jazyka, text sa riadi štandardným usporiadaním a členením do odsekov.
b) Žiak ovláda jazyk v dostatočnom rozsahu, používa niektoré zložité typy podraďovacích súvetí. slovesá- neurčité slovesné tvary zložené, verbonominálne väzby, slovesá vyjadrujúce zmenu stavu, výnimky z pravidiel, všetky potrebné slovesné časy, zložené formy činného a trpného rodu, zvláštnosti trpného rodu, podmieňovací spôsob, konjuktív, slovesné väzby

podstatné mená- nepravidelnosti používania jednotného a množného čísla, pravidlá používania členov

prídavné mená vo funkcii príčastí činných a trpných

zámená- neurčité, vzťažné

číslovky - desatinné, počtové výrazy,

príslovky - postavenie vo vete,

predložky - blízke významom

spojky - priraďovacie, odporovacie, stupňovacie

syntaktická štruktúra jednoduchých viet a súvetí (podraďovacie: vzťažné, časové, podmienkové, účelové, príčinné a prípustkové)

Dokáže sa vyjadriť jasne bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu, isté nedostatky vovetnej stavbe sú prípustne, ak sú zriedkavé a žiak si ich často dokáže opraviť
c) Žiak ovláda slovnú zásobu v dostatočnom rozsahu na to, aby vyjadril svoje názory a argumentoval bez nápadného hľadania slov.Má dobrú slovnú zásobu nielen pre všeobecné témy , ale i témy spojené s jeho odbornosťou. Pravidlá slovosledu a vetosledu, jednoduché i zložené spájacie výrazy Dodržiava v texte prvky kohéznosti (súdržnosti) a využívať ich vo vlastných jazykových prejavoch, dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnychspojovacích výrazov
d) Žiak používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov, týkajúcich sa osobných údajov apotrieb konkrétneho typu a dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. Má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie Jednovýznamové slová, základné tvary lexikálnych jednotiek, 500/600 lexikálnych jednotiek aktívne - 500/600 receptívne, lexikálne minimum: - podstatné mená: meno, priezvisko, adresa, rodina, otec, mama, dcéra, syn, dievča, chlapec, strýko, teta, priateľ, priateľka, dom, byt, izba, obývačka, kuchyňa, skriňa, posteľ, stôl, stolička, tvár, ruka, ústa, oči, vlasy, uši, nos, zuby, auto, autobus, vlak, loď, lietadlo, škola, trieda, lavica, žiak, prestávka, rozvrh, zvonenie, zviera, pes, mačka, strom, kvet, tráva, počasie, jar, leto, jeseň, zima, Dodržiava vo vlastných jazykových prejavoch základné pravidlá a požiadavky sémantiky a lexiky
e) Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Upútanie pozornosti, zoznamovanie, iniciácia-udržanie a ukončenie jednoduchého dialógu, , kladenie jednoduchých otázok a poskytovanie základných informácií o sebe, okolí a veciach, ktoré vlastí, dohovorenie schôdzky a spoločného programu, návšteva - v rodine, u priateľov, návšteva u lekára, výber liekov z lekárne, nakupovanie bežných druhov tovaru, vstupeniek, a cestovných lístkov, cestovanie v dopravných prostriedkoch, vyjadrenie svojho názoru, vôle, pocitov, očakávania, záľub a vkusu jednoduchými vetami s použitím jednoduchých slovies v prítomnom Dokáže riešiť komunikatívne situácie v cudzojazyčnom kontexte s prihliadnutím na dodržiavanie spoločenskej normy danej krajiny, dokáže predstaviť seba aj iných, kladie a odpovedá na otázky o osobných údajoch ako napr. kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní.
f) Žiak zvládne komunikačné zručnosti - čítanie s porozumením, počúvanie, hovorenie a písanie. (Jednotlivé jazykové zručnosti sa navzájom prelínajú a dopĺňajú) Čítanie s porozumením: rôzne techniky čítania, samostatné čítanie, dlhé zložité texty, články správy s aktuálnymi problémami, odborné texty, zložité návody v odbore

Počúvanie: živá alebo vysielaná spisovná reč na známe a neznáme témy, s prípustným hlukom, ktorý nebráni porozumeniu

Hovorenie: jasný a systematický rozvinutý opis, prezentácia, argumentácia, názor s uvedením výhod a nevýhod rozličných prístupov, oznámenia

Písanie: jasný podrobný text s prvkami argumentácie, opis skutočných a vymyslených udalostí, recenzia na film alebo knihu alebo hru, referát alebo správa s prvkami argumentácie

Komunikatívne jedná v štandardných situáciách bežného života, ktoré sú primerané jeho veku

Žiak dosiahne v produktívnych jazykových zručnostiach (hovorenie, písanie) a receptívnych zručnostiach (počúvanie, čítanie) referenčnú úroveň B2.

Dokáže pochopiť hlavné myšlienky na konkrétne i abstraktné témy, podané v spisovnom jazyku vrátane odborných diskusií vo svojom odbore, dokáže sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu na dostatočne známu tému, alebo prezentáciu so zreteľnými explicitnými prostriedkam

Dokáže rozvíjať myšlienky, vie uviesť podrobnosti, plynulé a spontánne odpovede na otázky poslucháčov

Dokáže zaujať stanovisko a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných možností

g) Žiak bez zaváhania samostatne a aktívne využíva všetky dostupné informačno-komunikačné technológie a médiá pre zdokonalenie sa v cudzom jazyku Všetky typy slovníkov určených pre pokročilú úroveň, cudzojazyčné web stránky, aktívna komunikácia prostredníctvom cieľového jazyka, tvorba projektov v rámci medzinárodných tímov Dokáže samostatne vyhľadať akékoľvek cudzojazyčné slová v slovníku v tlačenej alebo elektronickej podobe a poradiť si so vzniknutými problémami prostredníctvom vyhľadávačov
II. Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými Referenčná ú roveň jazykovej kompetencie B2   Žiak:
II.A Nadviazať dobrý vzťah s ostatnými h) Chápať cudzí jazyk ako prostriedok komunikácie a uvedomovať si svoju individuálnu identitu ako aj svojho jazykového spoločenstva Zemepisné, hospodárske, spoločensko-ekonomické a kultúrne reálie vlastnej i cieľovej krajiny a ich porovnanie Uplatňuje a porovnáva vedomosti týkajúce sa zemepisných, hospodárskych, spoločensko-ekonomických a kultúrnych reálií vlastnej i cieľovej krajiny pri používaní cudzieho jazyka.
i) Rešpektovať a tolerovať multikultúrnu rôznorodosť a odlišnosti a rešpektovať ľudské práva Konvencie slušnosti, multikultúrna komunikáciavýrazy ľudovej múdrosti, prirodzené správanie vzhľadom na vlastnú kultúru Vie správne reagovať v rôznych spoločenských situáciách, dodržiava konvencie slušnosti a uvedomuje si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami rôznych kultúr.
II.B Kooperovať, pracovať v tímoch j) Vedieť budovať vzťahy s druhými Aktívny prístup i osobná zodpovednosť pri práci v kolektíve, v dvojici, v menších či väčších skupinkách, vo vedení dialógu a rôznych komunikačných situáciách, hranie rôznych reálnych situačných rolí, rešpektovanie názorov iných členov kolektívu Dokáže iniciatívne zisťovať nové informácie, spracovať získané informácie s ohľadom na prijímateľa a uplatňovať svoju nezastupiteľnú rolu v tíme.
II.C Zvládať a vyriešiť konflikty k) Vedieť vyjadriť a prezentovať svoju predstavu, obhájiť si ju, sformulovať riešenie problému a akceptovať názory iných  Vyjadrenie svojho názoru, súhlasu alebo nesúhlasu s uvedomovaním si rozdielov registra (veľmi formálny, formálny, neformálny, rodinný, intímny) primerane na situáciu a partnera komunikácie. Dokáže veku primerane analyzovať vlastné a cudzie jazykové prejavy, vyjednávať a riešiť konflikty.
III. Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty  Referenčná úroveň jazykovej kompetencie B2   Žiak:
III.A Konať v rámci širšieho obrazu/kontextu l) Zaujímať sa uvedomelo o veci verejné, chráni dedičstvo krajín a prírodu, aktívne rozvíja vzťah k ľuďom a prírode Nové vedomosti o spoločnosti, histórii, ekonomike, politike, environmentalistike. Prostredníctvom cudzieho jazyka uvedomelo získava nové vedomosti oo problémoch ľudí, spoločenských komunít a vzťahu ľudí k prírode na primeranej úrovni, a aktívne napomáha k ich riešeniu
III.B Utvárať a riadiť životné plány a osobné projekty m) Aktívne aplikovať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku Metódy opakovania učiva, zintenzívnenia štúdia, tvorba vlastných materiálov na upevnenie učiva, identifikácia potrieb a prípadných nedostatkov, stanovenie cieľov, monitorovanie, plánovanie, systém zlepšenia. Uplatňuje stratégie učenia sa a uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie
III.C Brániť a presadzovať práva, záujmy, obmedzenia a potreby n) Byť schopný pochopiť svoje záujmy, obmedzenia a potreby, pochopiť nevyhnutnosť ustúpiť v prípade vyššieho záujmu Techniky prezentácie vlastnej tvorivej činnosti (samostatne alebo v skupine), jednotlivé fázy prípravy na prezentáciu a samotnej prezentácie, techniky vyjednávania, dohodnutia sa, tvorba projektov, obhajoba projektov Dokáže sa zodpovedne rozhodovať, konať a znášať dôsledky


Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Cudzie jazyky - prima a sekunda
Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Cudzie jazyky - tercia a kvarta
Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Cudzie jazyky - kvinta a sexta
Rámcový vzdelávací plán pre oblasť Cudzie jazyky - septima a oktáva

© 2006, všetky práva vyhradené, by makiki.