TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2015 Katedra školskej pedagogiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 11. 2015.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijná poradkyňa a gestorka magis­ter­ských študijných programov
  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: štvrtok 10:30 – 11:30
Zuzana Petrová, doc. PhDr., PhD. absolvovala odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte (2001), kde následne obhájila dizertačnú prácu vo vednom odbore pedagogika (2005). Vedecko­‑pedagogický titul docent v odbore pedagogika získala v roku 2015. Témou habilitačnej práce boli Reflexie Vygotského teórie v súčasnom pedagogickom diskurze. Krátky čas pracovala ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a ako VŠ učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej Fakulte. Od roku 2006 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity ako odborná asistentka, kde vyučuje predmety didaktika materskej školy, psychodidaktika a didaktika čítania a písania. Odborne sa zameriava na témy dotýkajúce sa (rodného) jazyka, genézy individuálneho a sociálneho poznania predovšetkým vo vzťahu k inštitucionálnej edukácii.

Výber z publikačnej činnosti

  • Petrová, Z., Valášková, M. 2007. Jazyková a literárna gramotnosť v MŠ: Teoretické súvislosti a možnosti jej rozvíjania. Bratislava : Renesans pre PdF TU a ŠPÚ, 2007. 152 s.
  • Petrová, Z. 2008. Vygotského škola v pedagogike. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. 150 s.
  • Petrová, Z., Pupala, B. 2008. K súčasným pedagogickým diskusiám o zóne najbližšieho vývinu. Pedagogika, LVIII, č. 2, s. 117­‑130.
  • Petrová, Z. 2011. Interiorizačné a participačné aspekty pedagogickej komunikácie v prístupoch inšpirovaných Vygotského teóriou. In Studia Paedagogica, 16(1), 161­‑174.
  • Petrová, Z. 2012. Vygotského koncepty a tézy v počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti. In Pedagogika, LXVII, č. 1­‑2, 2012, s. 22­‑33.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.