• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Súvisiace informácie:

Odporúčaný študijný plán študijného programu slovenský jazyk a literatúra (3. stupeň, PhD.)

Garanti: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.
Vysvetlivky:
TPA typ predmetu (aktivity)   KR kredity   PR prednášky
ČŠP časti študijného programu   SJ skupina jednotiek
 
jednotky študijného programu (aktivity) TPA KR PR ČŠP SJ
metódy jazykovednej práce P 8   študijná 1
semiotika súčasnej slovenčiny P 7   študijná 1
metodológia a metodika literárnovedného výskumu P 7   študijná 1
literárny text ako objekt vedeckého výskumu P 8   študijná 1
spolu 30      
knižná kultúra PV 10   študijná 2
starosloviensko­‑cirkevnoslovanská kultúra PV 10   študijná 2
jazyk v kultúrnom a pragmatickom diskurze PV 10   študijná 2
korpusová lingvistika PV 10   študijná 2
jazykovedný a filozofický kontext propriálnej lexiky PV 10   študijná 2
dejiny slovenskej literatúry v európskom kontexte PV 10   študijná 2
intermediálne aspekty literárneho textu PV 10   študijná 2
súvislosti teórie a praxe literárneho vzdelávania PV 10   študijná 2
literatúra pre deti a mládež v literárnom systéme PV 10   študijná 2
štatistické spracovanie údajov PV 10   študijná 2
spolu min. 20      
komplementárne odbor. a osobn. rozvoj. predmety V     študijná 3
priama vyučovacia činnosť (len denní študenti)   á 2; max. 8/ar   pedagog. a odb.činnosti 4
podporná pedagogická činnosť mimo priamej vyučovacej činnosti   max. 4/ar   pedagog. a odb.činnosti 4
oponovanie záverečnej práce   á 2; max. 12/ar   pedagog. a odb.činnosti 4
vedenie záverečnej práce   á 3; max. 15/ar   pedagog. a odb.činnosti 4
spolu min. 20      
publikácie zaradené v kategóriách AAA, ABA, ACA   á 50   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách AAB, ABB, ACB, ADC, ADD, BDC, BDD   á 30   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách BAA,BAB, BCB, BCI, FAI   á 25   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách ABC, ACC, ADE, AEC, AFA, AFC   á 15   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách ABD, ACD, ADF, AED, AFB, AFD, EAI, EAJ   á 10   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách AFE, AFG, AFI, BBA, BCK, BDE, BEC   á 5   vedecká 5
publikácie zaradené v kategóriách AFF, AFH, AFJ, BBB, BDF, BED, EDI, EDJ   á 3   vedecká 5
spolu min. 30      
členstvo v organizačných výboroch konferencií   á 2   vedecká 6
citácie, ohlasy – domáce/zahraničné/SCI   á 3/5/10   vedecká 6
redakčná a edičná činnosť   á 5   vedecká 6
zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu   á 15   vedecká 6
člen riešiteľského tímu vedeckého projektu   á 8   vedecká 6
zodpovedný riešiteľ odborného projektu   á 10   vedecká 6
člen riešiteľského tímu odborného projektu   á 5   vedecká 6
publikovanie správ a informácií   á 2   vedecká 6
spolu min. 10      
projekt dizertačnej práce s obhajobou ŠS 10   vedecká 7
slovenský jazyk v kontexte slovenskej filológie ŠS 2   študijná 7
literárna veda v kontexte slovenskej filológie ŠS 2   študijná 7
voliteľný predmet zo slovenskej filológie ŠS 2   študijná 7
dizertačná práca s obhajobou ŠS 40   vedecká 7
spolu 56      
súčet kreditov za povinné predmety (1. skupina) 30
minimálny počet kreditov z PV predmetov, ktoré študent musí získať (2. skupina): 20
minimálny počet kreditov za pedagogické činnosti, ktoré študent musí získať (4. skupina): 20
minimálny počet kreditov za 1. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (5. skupina): 30
minimálny počet kreditov za 2. blok vedeckej časti, ktoré študent musí získať (6. skupina): 10
súčet kreditov za výstupy dizertácie (7. skupina): 56
minimálny počet kreditov z vedeckej, študijnej a pedagogickej časti programu, ktoré študent musí získať: 180*
  * V 2., 4., 5. a 6. skupine jednotiek študijného programu sa uvádza požadovaný minimálny počet kreditov. Súčet minimálneho počtu kreditov za všetkých 6 skupín je 166, z čoho vyplýva, že študent môže zvyšné kredity (min. 14) získať priebežne v 2., 4., 5., 6. skupine jednotiek študijného programu podľa vlastného výberu.