• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Radoslav Raffaj, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

1998 – 2002: Obchodná akadémia Zlaté Moravce

Akademický titul: 2002 – 2007: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
2007 – 2010: (PhD.) interné doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor pedagogika

Kvalifikačné práce

 • diplomová práca: Peripetie hľadania. Analýza estetických a filozofických premien autorského postoja Mila Urbana. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. 61 s.
 • dizertačná práca: Potencialita kánonu v školskom literárnom vzdelávaní. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. 104 s.

Priebeh pracovných pomerov

 • od škol. roka 2008/2009: Súkromné gymnázium Zlaté Moravce
 • od akad. roka 2010 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU; vyučovacie predmety: teória literatúry, slovenská literatúra obdobia realizmu, slovenská medzivojnová literatúra, literárna historiografia a literárna kritika

Výber z publikačnej činnosti

Recenzie

 • Raffaj, R.: Tradičné v nekonvenčnom. Niekoľko slov k Irvingovi. In Liter – revue trnavského literárneho klubu, 2008, č. 8, s. 21. ISSN 1337­‑6381.
 • Raffaj, R.: Karel Krejčí: Sociologie literatury. In Slovenská literatúra, roč. 56, 2009, č. 1. ISSN 0037­‑6973.

Štúdie

 • Raffaj, R.: Sociálne a národné aspekty česko­‑slovenských vzťahov v tvorbe Mila Urbana. In Zrkadlenie/Zrcadlení – česko­‑slovenská revue, roč. 5, 2008, č. 2, s. 60–68.
 • Raffaj, R.: Spracovanie náboženskej a cirkevnej lexikálnej zásoby vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka. In Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Ed. E. Krasnovská. Bratislava : Veda, 2009. ISBN 978­‑80­‑8082­‑263­‑7, s. 81–107.

Referáty na domácich a zahraničných konferenciách

 • Raffaj, R.: Sociálne a národné aspekty česko­‑slovenských vzťahov v tvorbe Mila Urbana. Konferencia: Obraz dějin v české a slovenské literatuře. Ústav pre českú literatúru, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity (Praha 9. 4. 2008). Príspevok bol ocenený čestným uznaním ÚČL ČAV.
 • Raffaj, R.: Druhá tvár románu Hmly na úsvite. Konferencia: Na kus reči. Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava 22. 4. 2008).
 • Raffaj, R.: Individuálna a spoločenská línia násilia v Mňačkovom románe Smrť sa volá Engelchen. Konferencia: Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Slezská univerzita, Univerzita Mateja Bela (Opava 22. 10. 2008).
 • Raffaj, R.: Kánon a jeho reflexia v školskom literárnom vzdelávaní. Konferencia: Na kus reči. Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava 28. – 29. 5. 2009).
 • Raffaj, R.: Potencialita a limity kánonu národnej literatúry v školskom vzdelávaní. Konferencia: Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Katolícka univerzita (Ružomberok 8. – 9. 9. 2009).

Výber z účasti na riešení projektov

 • od r. 2009 spoluriešiteľ kolektívnej grantovej úlohy Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.