Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: materská dovolenka
  Miestnosť: 614
  Klapka: 553
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD. (1976) v rokoch 1994 – 1999 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1996 – 2002 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odd. maľby). V rokoch 1999 – 2003 bola internou doktorandkou Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, kde od roku 2012 pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka. Absolvovala niekoľko zahraničných štipendijných pobytov (Exeter, Innsbruck, Budapešť, Los Angeles, Norimberg). Od roku 2004 prednáša dejiny umenia na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, aktuálne tiež externe prednáša v Semináři dějin umění Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity Brno.
  Jej vlastný vedecký výskum je primárne sústreďovaný na obdobie medzi rokmi 1550 – 1800, ktoré v stredoeurópskom prostredí zodpovedá neskorej renesancii a baroku, a to jednak v globálnom, jednak v lokálnom kontexte. Výsledky svojho výskumu priebežne publikuje nielen v domácich a zahraničných vedeckých a odborných periodikách či zborníkoch, ale aj ako monografické práce – Pictorissa Cremniciensis. Bratislava 2004; Medzi zemou a nebom. Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava 2009 (v spolupráci s J. Medveckým a D. Slivkom); Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. Bratislava 2013; Zlatníctvo stredoslovenských banských miest v ranom novoveku. Majstrovský objekt – životná investícia – elitná reprezentácia. Bratislava 2016; či súčasť vedeckých monografií – Rusina, I. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava 2009; Chmelinová, K. (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí. [Výst. kat.] Bratislava, Slovenská národná galéria. Bratislava 2010. Na niekoľkých projektoch presahujúcich rámec domovských inštitúcií sa podieľala aj ako editorka a spolueditorka (napr. internetový projekt www.arslexicon.sk venovaný výtvarnému umeniu na Slovensku).
  V rámci pedagogického pôsobenia pripravuje predovšetkým prednášky zamerané na dejiny staršieho výtvarného umenia (predmety dejiny umenia staroveku, stredoveku a raného novoveku), jeho teoretické ukotvenie a interdisciplinárne presahy (predmet estetika a teória výtvarného umenia) či možnosti jeho kontextualizácie (predmet analýza a interpretácia výtvarného umenia). Vďaka skúsenostiam zo zahraničných pobytov, najmä na University of Califonia Los Angeles, vedie prakticky zameraný predmet kritické písanie v anglickom jazyku s cieľom vytvoriť komunikačné zručnosti absolventa pri práci v múzeách a galériách v anglickom jazyku.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici, 1990 – 1994

Akademický titul: Mgr., veda o výtvarnom umení, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1994 – 1999
Mgr. art., voľné umenie – maľba, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 1996 – 2002
PhD., teória a dejiny výtvarných umení, Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1999 – 2003

Stáže a študijné pobyty

 • 2000 Great Britain, University of Plymouth, Exeter School of Art and Design (4 mesiace).
 • 2001 Österreich, Leopold­‑Franzens­‑Universität Innsbruck, Institut für Kunstgeschichte (3 mesiace).
 • 2004 Magyarország, Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest (1 mesiac).
 • 2006 Magyarország, Magyar Tudományos Akadémia, Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest (1 mesiac).
 • 2007 United States, University of California Los Angeles, Department of History, Los Angeles (6 mesiacov, Fulbright Awards for Research and Lecturing in the U. S.).
 • 2011 Bundesrepublik Deutschland, Friedrich­‑Alexander­‑Universität Erlangen/Nürnberg, Institut für Kunstgeschichte / Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (2 mesiace, DAAD Forschungs­‑ und Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler).

Priebeh pracovných pomerov

 • Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, vedecký pracovník, 2003 – 2012
 • Katedra pedagogiky výtvarných umení, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, odborný asistent, 2004 – súčasnosť
 • Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odborný asistent, 2005, 2011
 • Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno, externý pedagóg, 2012 – 2013
 • Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, samostatný vedecký pracovník, 2012 – súčasnosť

Oblasti pedagogickej činnosti

 • Dejiny umenia od praveku po záver 19. storočia,
 • estetika a teória výtvarného umenia,
 • analýza a interpretácia výtvarného umenia,
 • psychológia a sociológia umenia,
 • kritické písanie v anglickom jazyku.

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  Stredoeurópske výtvarné umenie raného novoveku.

Výber z publikačnej činnosti

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Balážová, Barbara: Pictorissa Cremniciensis. Bratislava : vydané vlastným nákladom autorky, 2004, 167 s., 5 il., res. ang. ISBN 80­‑89142­‑01­‑X. ikonaSummary (English). 543,27 kB (530,54 KiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara – Medvecký, Jozef – Slivka, Dušan: Medzi zemou a nebom. Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava : Societas historiae artium, 2009, 180 s., 113 il., res. ang. ISBN 978­‑80­‑970304­‑0­‑7. ikonaContents (Slovak). Summary (English). 3,09 MB (2,94 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. Bratislava : Societas historiae artium, 2013, 148 s., 58 il., res. nem. ISBN 978­‑80­‑970304­‑2­‑1. ikonaContents (Slovak). Summary (German). 379,63 kB (370,74 KiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Zlatníctvo stredoslovenských banských miest v ranom novoveku. Majstrovský objekt – životná investícia – elitná reprezentácia. Bratislava : Societas historiae artium, 2016, 365 s. 130 il. ISBN 978­‑80­‑970304­‑5­‑2. ikonaContents (Slovak). Introduction (Slovak). 561,01 kB (547,86 KiB), 21. 5. 2017

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

 • Balážová, Barbara: Industriálna, urbánna a sakrálna krajina. In Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí. [Kat. výst. Slovenská národná galéria 16. december 2011 – 13. marec 2011] Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 8–57. ISBN 978­‑80­‑8059­‑154­‑0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • Balážová, Barbara: Topografia industriálnej, urbánnej a sakrálnej krajiny stredoslovenských banských miest raného novoveku. In Hrubá, Michaela – Ottová, Michaela – Royt, Jan (eds.): Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko­‑saského Krušnohoří na prahu raného novověku. Praha : ViaGaudium, s. r. o.; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016, s. 335–348. ISBN 978­‑80­‑906673­‑0­‑3 (ViaGaudium, s. r. o.), ISBN 978­‑80­‑7308­‑699­‑2 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), ISBN 978­‑80­‑7561­‑032­‑4 (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 • Balážová, Barbara: Stredoslovenské banské mestá po roku 1526 – príbeh umenia renesancie alebo reformácie? In Rusina, Ivan (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava : Slovenská národná galéria, Slovart, 2009, s. 49–60. ISBN 978­‑80­‑8085­‑940­‑4.
 • Balážová, Barbara: Mešťania banských miest a „Kunst“ v ich domácnostiach. In Rusina, Ivan (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava : Slovenská národná galéria, Slovart, 2009, s. 199–209. ISBN 978­‑80­‑8085­‑940­‑4.
 • Matejková, Adriana – Balážová, Barbara – Šimkovic, Michal – Vošková, Katarína – Ďurian, Karol: 1550 – 1650: Kostol sv. Kataríny v protestantskej ére. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – klenot neskorej gotiky na Slovensku. Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice ’91, 2017, s. 149–178. ISBN 978­‑80­‑970219­‑8­‑6. ikonaText (Slovak). 6,68 MB (6,37 MiB), 21. 5. 2017
 • Čičo, Martin – Šimkovic, Michal – Vošková, Katarína – Balážová, Barbara – Čelková, Mária – Gembický, Juraj: 1650 – 1800 : Kostol sv. Kataríny v období baroka. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – klenot neskorej gotiky na Slovensku. Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice ’91, 2017, s. 179–260. ISBN 978­‑80­‑970219­‑8­‑6. ikonaText (Slovak). 8,39 MB (8,01 MiB), 21. 5. 2017

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 • Balážová, Barbara: Písomné a obrazové pramene k banskoštiavnickej rodine Reutter ako východisko pre konštrukciu kultúrneho sveta meštianskych elít stredoslovenských banských miest v závere 16. a prvej polovici 17. storočia. In Historický časopis 64, 2016, č. 2, s. 249–266. ISSN 0018­‑2575. [Web of Science, CCC]

ADEA Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch impaktovaných

 • Balážová, Barbara: Az alsó­‑magyarországi bányavárosok művészetéhez: Joseph Andreas Wenzl von Sternbach mecenatúrája. In Művészettörténeti Értesítő, 55, 2006, Nr. 1, s. 125–144. HU ISSN 0027­‑5247.
 • Balážová, Barbara: Gothic in the Age of Baroque. On the Ideological and Formal Reception of Gothic Art in the First Half of the 18th Century in Slovakia. In Acta Historiae Artium, 48, 2007, s. 281–286. HU ISSN 0001­‑5830.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

 • Balážová, Barbara: Oltár Nanebovzatia Panny Márie bývalého farského kostola v Kremnici. In ARS, 31, 1998, Nr. 1–3, s. 180–201. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 3,41 MB (3,25 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Michal Räsner verzus Dionýz Staneti. In ARS, 34, 2001, Nr. 1, s. 46–74. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 3,66 MB (3,49 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Interiérová výzdoba bývalého kremnického farského kostola v období reformácie (archívny materiál). In ARS, 34, 2001, Nr. 1, s. 75–81. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 954,61 kB (932,24 KiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Stĺp Najsvätejšej Trojice v Kremnici (1765 – 1772). Jeden z posledných morových stĺpov v bývalých habsburských krajinách. In ARS, 35, 2002, Nr. 1–3, s. 135–184. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 7,81 MB (7,45 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Gotika v baroku. K ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia na Slovensku. In ARS, 38, 2005, Nr. 2, s. 174–180. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 1,20 MB (1,14 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara, Zabudnutý mecén barokového umenia stredoslovenských banských miest Jozef Andrej Wenzl barón von Sternbach. In ARS, 39, 2006, Nr. 2, s. 173–184. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (Slovak). Summary (English). 2,29 MB (2,18 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Výtvarné pamiatky na Rubigallovcov z Banskej Štiavnice. In Pamiatky a múzeá, 59, 2010, č. 3, s. 9–12. ISSN 1335­‑4353.
 • Balážová, Barbara – Medvecký, Jozef: Sunt, ut erunt horae… Zum spätbarocken Umbau und zur malerischen Ausschmückung der Koháry­‑Schlösser in Ebenthal und St. Anton (Svätý Anton). In ARS, 43, 2010, Nr. 2, s. 213–240. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (German). Summary (Slovak). 5,22 MB (4,98 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Pamiatky na Reutterovcov z Banskej Štiavnice. In Pamiatky a múzeá, 60, 2011, č. 2, s. 8–13. ISSN 1335­‑4353. ikonaText (Slovak). 7,81 MB (7,45 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: »Hic Jason novus incola Jasovianae Phoebus adoreae« – einige Bemerkungen zum ikonographischen Programm der Bibliothek von Jasov. In ARS, 47, 2014, Nr. 1, s. 70–83. ISSN 0044­‑9008. ikonaText (German). Summary (Slovak). 2,16 MB (2,06 MiB), 24. 6. 2015

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

 • Balážová, Barbara: Omšový kalich Spoločnosti Ježišovej vo Vindšachte. In Slavíček, Lubomír – Suchánek, Pavel – Šeferisová Loudová, Michaela (eds.): Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Věnováno Jiřímu Kroupovi k životnímu jubileu. Brno : Barrister & Principal, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 178–191, 357–358. ISBN 978­‑80­‑87474­‑26­‑6. ikonaText (Slovak). 2,62 MB (2,50 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. In Volrábová, Alena (ed.): Ars linearis IV. Praha : Národní galerie v Praze, 2014, s. 42–51 a nem. „Ulrich Reutter und seine Welt um 1600“ na s. 131–135. ISBN 978­‑80­‑7035­‑553­‑4. ikonaText (Slovak). 7,01 MB (6,68 MiB), 24. 6. 2015 ikonaText (German). 3,95 MB (3,76 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Príbeh (ako) z Hollywoodu. In Ars linearis V. Edit. Alena Volrábová. Praha : Národní galerie v Praze, 2015, s. 70–79 a angl. „A Hollywood(­‑style) story“ s. 155–158. ISBN 978­‑80­‑7035­‑587­‑9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

 • Balážová, Barbara: Linguarum Hungaricae, Germanicae et Slavonicae gnarus. K otázke „národnosti“ meštianskeho umelca raného novoveku. In Sedová, Tatiana (ed.): Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14. – 16. 3. 2005. Bratislava : Veda, 2006, s. 146–150. ISBN 80­‑224­‑0907­‑3. ikonaText (Slovak). 1,54 MB (1,46 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Renesančná medaila a medailérstvo na Slovensku v 16. storočí. In Rusina, Ivan (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava : Slovenská národná galéria, Slovart, 2009, s. 332–336. ISBN 978­‑80­‑8085­‑940­‑4.
 • Balážová, Barbara: 6. Hans Saphoy: Krstiteľnica – testamentárny odkaz Krištofa Füssla. 1561. [s. 657–658]; Výtvarné pamiatky Rubigallovcov. [s. 752–754]; 143. Viedenská dielňa (?): Epitaf Hieronyma Salia von Hirschberg. 1555. [s. 786]; 148. Christoph Murmann (?): Epitaf Georga Fleischa von Lerchenberg a Wolfganga Fleischa von Lerchenberg. 1618. [s. 789–790]; 164. Portrét staviteľa. Tretia tretina 16. storočia. [s. 802]; 201. Klaňanie pastierov. 1592 – 1593. [s. 838]; 238. – 239. David Brentel a ďalší autori: Stammbuch Ulricha Reuttera. Fortuna a múzy. 1594; Mladík na rázcestí. 1589. [s. 878–879]; 271. Lukáš Richter: Vianočná medaila s výjavom Prvého hriechu na averze a Klaňaním pastierov na reverze. 1565. [s. 912]; 272. Lukáš Richter: Portrétna medaila Georga Giengera von Rotteneck na averze a jeho manželky Magdalény na reverze. 1568; Lukáš Richter: Portrétna medaila Jacoba Giengera von Grünbichl na averze a jeho manželky Barbary na reverze. 1568. [s. 912–913]; 273. Krištof Füssl (atribuované): Morová medaila s Ukrižovaním na averze a Vztýčením Medeného hada na reverze. 1538. [s. 913–914]; 274. Krištof Füssl (atribuované): Výročná medaila bitky pri Moháči s dvojportrétom Ľudovíta Jagelovského a Márie Habsburskej na averze a bojovou scénou na reverze. Po 1531. [s. 914]; In Rusina, Ivan (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava : Slovenská národná galéria, Slovart, 2009. ISBN 978­‑80­‑8085­‑940­‑4.
 • Balážová, Barbara: Renesančná knižnica kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla. In Rusina, Ivan (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia. Bratislava : Slovenská národná galéria, Slovart, 2009, s. 978–982. ISBN 978­‑80­‑8085­‑940­‑4.
 • Balážová, Barbara: Domus Dei et Domus Sapientiae – poznámky k nástenným maľbám Johanna Lucasa Krackera (1719 – 1779) v Jasove. In Štrbák, Ambróz (ed.): Jasovskí premonštráti v premenách času. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vienala, 2012, s. 57–71. ISBN 978­‑80­‑8126­‑068­‑1.
 • Balážová, Barbara: Camera obscura a jej úloha v konštruovaní obrazu (odrazu) sveta raného novoveku. In Hojstričová, Jana (ed.): Renesancia fotografie 19. storočia. Výskum/vzdelávanie/experiment. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2014, s. 37–54. ISBN 978­‑80­‑89259­‑84­‑7. ikonaText (Slovak). 9,55 MB (9,11 MiB), 24. 6. 2015

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Balážová, Barbara: Michal Räsner a Dionýz Staneti – kremnickí sochári neskorého baroka. In Konušová, Bohuslava (ed.): Kremnické múzeum – Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Kremnica : Národná banka Slovenska, 2000, s. 136–143. ISBN 80­‑8043­‑058­‑6.
 • Balážová, Barbara: Jozef Gode – kremnický mestský sochár? Neznáma kapitola zo života sochára Jozefa Godeho (1743 – 1806). In Galéria – Ročenka SNG 2001, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001, s. 101–105. ISBN 8059­‑064­‑8. ikonaText (Slovak). Summary (German). 1,81 MB (1,72 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Maulbertsch alebo Leicher? K dvom barokovým oltárnym výzdobám františkánskeho kostola v Kremnici. In Galéria – Ročenka SNG 2002, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2002, s. 51–85. ISBN 80­‑8059­‑079­‑6. ikonaText (Slovak). Summary (English). 8,08 MB (7,70 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Svätec I. – Uhorský kráľ (Sv. Ladislav?); Svätec II. – Uhorský kráľ (Sv. Štefan?). [s. 44–45]; Sochárska výzdoba bývalého farského kostola Blahoslavenej Panny Márie v Kremnici. [s. 48–50]; Sv. Hieronym. [s. 51]; Sv. Gregor Veľký. [s. 52]; Stojaci anjel so zopätými rukami. [s. 53]; Stojaci plačúci anjel. [s. 54]; Stojaci anjel I.; Stojaci anjel II. [s. 55]; Sediaci anjel I.; Sediaci anjel II.; Sediaci anjel III.; Sediaci anjel IV.; Sediaci anjel V.; Sediaci anjel VI. [s. 56–58]; Letiaci anjel. [s. 59]; Kľačiaci anjel. [s. 60]; Sediaca ženská dekoratívna figúra. [s. 61]; Svätica I. (Sv. Klára?); Svätica II. (Sv. Alžbeta Durínska?). [s. 62–63]; Putto I.; Putto II.; Putto III.; Putto IV.; Putto V.; Putto na obláčiku. [s. 64–66]; Anjelska hlavička s krídelkami I.; Anjelska hlavička s krídelkami II. [s. 67]; Sv. Florián. [s. 68]; Kristus Spasiteľ; Panna Mária – Immaculata. [s. 69]; Prenosný oltárik s Ukrižovaním. [s. 70–71]; Svätec – Kňaz. [s. 76]; Kľačiaci anjel na konzole I.; Kľačiaci anjel na konzole II. [s. 90]; Archanjel Michal bojujúci s diablom. [s. 91]; Sv. Juraj bojujúci s drakom. [s. 91]; Svätec I. – Pápež; Svätec II. – Biskup. [s. 92]; Betlehem. [s. 96]; Klaňanie pastierov. [s. 99–100]; Posledný súd. [s. 107]; Mystické zasnúbenie sv. Kataríny. [s. 110–111]; Sv. Didacus. [s. 114]; Sv. Ján z Kríža. [s. 123]; Ukrižovanie. [s. 127–128]; Utešovanie Krista. [s. 132]; Madona s klinčekmi. [s. 133]; Anonymné kláštorné práce tzv. Kvety trpezlivosti. [s. 159–160]; Relikviár s obrazom Bolestnej Panny Márie; Relikviár s obrazom Bolestného Krista; Relikviár s obrazom Zvestovania Panne Márii; Relikviár s obrazom modliaceho sa Krista. [s. 160–162]; In Balážová, Barbara – Kolláriková, Janka (eds.): Zbierka umenia 15. – 18. storočia Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí Kremnica [Katalóg zbierky]. Kremnica : Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2006. ISBN 80­‑8043­‑110­‑8.
 • Balážová, Barbara – Chmelinová, Katarína: Barokový oltár. Tradícia – Priestor – Tvorca – Zázrak. In Galéria­‑Ročenka SNG 2006, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007, s. 137–142. ISBN 978­‑80­‑8059­‑124­‑3.
 • Balážová, Barbara, Súčasný stav umeleckohistorického bádania. In Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2011, s. 27–30. ISBN 978­‑80­‑8557­‑946­‑8.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Balážová, Barbara: Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und seine Altarbilder für die Franziskaner in Kremnica. In Hindelang, Eduard – Slavíček, Lubomír (eds.): Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30­‑jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Brno : Museum Langenargen am Bodensee, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění, 2007, s. 121–135. ISBN 978­‑3­‑00­‑022656­‑4, ISBN 978­‑80­‑210­‑4394­‑7. ikonaText (German). 7,92 MB (7,55 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Mural Paintings in the Cathedral of Nitra: Tradition of the Reconstruction or Reconstruction of the Tradition? In Mádl, Martin – Šeferisová Loudová, Michaela – Wörgotter, Zora (eds.): Baroque Ceiling Painting in Central Europe/Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the International Conference Brno – Prague 27th of September – 1st of October, 2005. Praha : Artefactum, 2007, s. 39–45. ISBN 80­‑86890­‑14­‑7. ikonaText (English). 3,73 MB (3,56 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Zwei Tiroler in den slowakischen Bergstädten. Joseph Andreas Wenzel Freiherr von Sternbach (1694 – 1734) und Michael Anton Räsner (um 1669 – 1746). In Ingenhaeff, Wolfgang – Bair, Johann (eds.): Bergbau und Kunst. Teil 1: Bildende Künste. Architektur, Grafik, Malerei, Glasmalerei etc. 9. Internationaler Montanhistoricher Kongress Sterzing/Schwaz/Hall in Tirol 2010. Tagungsband. Hall in Tirol – Wien : Berenkamp Verlag, 2011, s. 13–44. ISBN 9783850932790. ikonaText (German). 8,84 MB (8,43 MiB), 24. 6. 2015
 • Balážová, Barbara: Ulrich Reutter und seine Welt um 1600. In Ingenhaeff, Wolfgang – Bair, Johann (eds.): Bergbau und Kunst: Teil II: Darstellende Künste (Musik, Theater, Film, Literatur, Brauchtum etc.). 10. Internationaler Montanhistoricher Kongress Hall in Tirol/Schwaz/Sterzing 2011. Tagungsband. Hall in Tirol – Wien : Berenkamp Verlag, 2012, s. 13–22. ISBN 978­‑3850933025. ikonaText (German). 3,99 MB (3,80 MiB), 24. 6. 2015

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Balážová, Barbara: Katedrálny chrám sv. Emeráma v Nitre. Tradícia rekonštrukcie alebo rekonštrukcia tradície? In Gojdič, Ivan – Zvedelová, Kristína (eds.): Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 26. – 27. októbra 2005. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006, s. 82–88. ISBN 80­‑8082­‑084­‑8.
 • Balážová, Barbara, „Ein großes auf Holz gemaltes Bild der Geburt Christi für ungefährt 10 Gulden“. In Balážová, Barbara (ed.): Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20. – 22. April 2005 in Bratislava. Bratislava : Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 17–25. ISBN 978­‑80­‑968682­‑9­‑2. ikonaText (German). 2,95 MB (2,81 MiB), 24. 6. 2015

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Balážová, Barbara: Gothic in the Age of Baroque : On the Ideological and Formal Reception of the Gothic Art in the 18th Century. In Chronica – The Journal of the Medieval Association of the Pacific, 2007, Nr. 66, s. 23. ISSN 0009­‑5931.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

 • Balážová, Barbara – Chmelinová, Katarína: Katalóg vystavených diel. In Chmelinová, Katarína (ed.): Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí. [Kat. výst. Slovenská národná galéria 16. december 2011 – 13. marec 2011] Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 153–177. ISBN 978­‑80­‑8059­‑154­‑0.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • Obhajoby dizertácií. Barbara Balážová: Barokové sochárstvo v Kremnici. Vybrané štúdie k dejinám slovenského barokového sochárstva a maliarstva v 18. storočí. Bratislava 2003. Stanovisko Mgr. Barbary Balážovej k oponentským posudkom. In ARS, 2003, Nr. 3, s. 246–249. ISSN 0044­‑9008.

CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí

 • For rent. Výstavný bulletin. Kurátor výstavy a text v bulletine: Barbara Balážová. Novi Sad, 2004, nepaginované.

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma

 • Vo fókuse. [Kat. výst.] Kurátor výstavy a text v katalógu: Barbara Balážová. Bratislava, 2003, 33 s.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

 • Balážová, Barbara: Barokové sochárstvo v Kremnici. Vybrané štúdie k dejinám slovenského barokového sochárstva a maliarstva v 18. storočí. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV (rukopis dizertačnej práce), 2003, 303 s.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atď.)

 • Balážová, Barbara – Kolláriková Janka (eds.): Zbierka umenia 15. – 18. storočia Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí Kremnica [Katalóg zbierky]. Kremnica : Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2006, 168 s., 181 far. a 3 čb il., res. nem., ang. ISBN 80­‑8043­‑110­‑8.
 • ARS – Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied (zostavila Barbara Balážová) 39, 2006, č. 2, 137 s. ISSN 0044­‑9008.
 • Balážová, Barbara (ed.): Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20. – 22. April 2005 in Bratislava. Bratislava : Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, 368 s. ISBN 978­‑80­‑968682­‑9­‑2.
 • ARS – Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied (zostavila Barbara Balážová) 43, 2010, č. 2, 182 s. ISSN 0044­‑9008.
 • ARS – Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied (zostavila Barbara Balážová) 47, 2014, č. 1, 106 s. ISSN 0044­‑9008.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

 • Balážová, Barbara: Gotizujúce štýly. In Encyclopaedia Beliana. Piaty zväzok. Galb–Hir. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 245. ISBN 978­‑80­‑224­‑0982­‑7.

Výber z účasti na riešení projektov

 • 1999 – 2001 participácia na VEGA­‑grante č. 2/6015/21 – Umenie na Slovensku: jeho historické funkcie, vedúci projektu: PhDr. Ivan Gerát, PhD.
 • 2002 – 2004 participácia na VEGA­‑grante č. 2/2015/24 – Umenie ako historická pamäť: motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení, vedúci projektu: PhDr. Ivan Gerát, PhD.
 • 2005 – 2007 participácia na APVT­‑grante č. APVT­‑51­‑017504 – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku (zástupca vedúceho projektu), vedúci projektu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.
 • 2005 – 2007 VEGA­‑grant č. 2/0135/11 – Gotika v baroku: k ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia, vedúci projektu.
 • 2008 – 2010 VEGA­‑grant č. 2/0063/08 – Stredoeurópsky barokový impresionista. K dielu Franza Antona Maulbertscha na Slovensku, vedúci projektu.
 • 2011 – 2014 VEGA­‑grant č. 2/0135/11 – Baroková nástenná maľba a jej miesto v monastickej kultúre 18. storočia, vedúci projektu.
 • 2015 – 2018 participácia na VEGA­‑grante č. 2/0132/15 Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi, vedúci projektu: PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Ceny

 • 2003 – 3. miesto v súťaži Mladý vedec roka organizovanou Slovenskou akadémiou vied.
 • 2005 – 2. miesto v súťaži Mladý vedec roka organizovanou Slovenskou akadémiou vied.
 • 2006 Cena Martina Benku.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

Členstvo v profesionálnych združeniach

 • od 1999 Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska.
 • od 2003 International Council of Museums – ICOM.
 • od 2006 The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe.

Prezentácie na vedeckých podujatiach

 • Balážová, Barbara: Transformovaná funkcia morových stĺpov v stredoslovenských banských mestách (Kremnica, Banská Štiavnica) v 18. storočí. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Historická Olomouc XIV: Umění a mor. Reflexe moru v umění 16. – 18. století“ organizovanej Katedrou dějin umění Filozofickej fakulty Palackého Univerzity v Olomouci v dňoch 13. – 14. 11. 2002.
 • Balážová, Barbara: Gothic in the Age of Baroque. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Kunstgeschichte am Scheidewege – Art History at the Crossroads“ organizovanej Mũvészettörténeti Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia v Budapešti v dňoch 1. – 3. 10. 2004.
 • Balážová, Barbara: Linguarum Hungaricae, Germanicae et Slavonicae gnarus. K otázke „národnosti“ meštianskeho umelca raného novoveku. Príspevok na medzinárodnom „Stretnutí mladých českých a slovenských vedeckých pracovníkov v Třešti“ organizovanom Slovenskou akadémiou vied a Akademií věd České republiky v dňoch 14. – 16. 3. 2005
 • Balážová, Barbara: „1 groszes Bild auf Holz gemahlen Heil. Geburt Christi fl. 10“. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Barokové umenie. Generácie – Interpretácie – Konfrontácie / Barockkunst. Generationen – Interpretationen – Konfrontationen“ organizovanou Katedrou dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 20. – 22. 4. 2005.
 • Balážová, Barbara: Muralpaintings in the Cathedral of Nitra. Tradition of the Reconstruction or Reconstruction of the Tradition? Príspevok na medzinárodnej konferencii „Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa / Baroque Wall Painting in Central Europe“ organizovanej Moravskou galériou v Brne, Ústavom dejín umenia Akadémie vied Českej republiky a Seminárom dejín umenia Masarykovej univerzity v Brne v Prahe a Brne v dňoch 27. 9. – 1. 10. 2005.
 • Balážová, Barbara: Katedrálny chrám sv. Emeráma v Nitre. Tradícia rekonštrukcie alebo rekonštrukcia tradície? Príspevok na konferencii „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach“ organizovanej Trnavskou univerzitou v Trnave v dňoch 26. – 27. 10. 2005.
 • Balážová, Barbara: „1. Abgetragener Weyser Mantl“ On the position of women inside of the Baroque artistic workshops. Príspevok na medzinárodnej konferencii „The Role of the Artist in Art and in the History of Art. Methodological Problems of Writing Monographs on Artists“ organizovanej Művészettörténeti Kutató Intézet Magyar Tudományos Akadémie v Budapešti v dňoch 8. – 10. 12. 2005.
 • Balážová, Barbara: Baroque Art versus Mining Industry? On the Relationship between English Mechanic Isaac Potter and his Patron in the 18th Century. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Inventing each other“ organizovanej Historickým ústavom SAV v Topoľčiankach v dňoch 21. – 23. 9. 2006.
 • Balážová, Barbara: Franz Anton Maulbertsch in der Slowakei und seine Altarbilder für die Franziskaner aus Kremnica. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Maulbertsch in Langenargen“ organizovanej Museum Langenargen am Bodensee v Langenargen v dňoch 28. 9. – 1. 10. 2006.
 • Balážová, Barbara: Gothic in the Age of Baroque. On the Ideological and Formal Reception of Gothic Art in the Eighteenth Century. Príspevok na medzinárodnej konferencii organizovanej Medieval Association of the Pacific and Center for the Medieval and Renaissance Studies, University of California, v Los Angeles v dňoch 2. – 3. 3. 2007.
 • Balážová, Barbara – Pomfyová, Bibiana: Arslexicon – Lexicon der bildenden Kunst in der Slowakei. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Digitale Quellensammlungen: Erstellung – Archivierung – Präsentation – Nutzung“ organizovanej v Bratislave v dňoch 6. – 8. 7. 2009.
 • Balážová, Barbara: An Industrial, Urban and Sacral Country. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Pusztuló emlékek Közép­‑Európában“ organizovanej Teleki László Alapítvány v Balatonfüred v dňoch 23. – 25. 4. 2010
 • Balážová, Barbara: Premonštrátsky kláštor v Jasove – poznámky k nástenným maľbám v kontexte života premonštrátskej komunity. Príspevok na medzinárodnej konferencii k výročiu 800 rokov založenia kláštora v Zábrdoviciach a Nové Říši organizovanej Kláštorom premonštrátov v Nové Říši dňa 23. 9. 2010.
 • Balážová, Barbara: Der vergessene Mäzen der Barockkunst der mittelslowakischen Bergstädte Joseph Andreas Wenzl Freiherr von Sternbach. Príspevok na medzinárodnej konferencii „9. Internationaler montanhistorischer Kongress“ organizovanej Institut für Römisches Recht und Rechtsgeschichte, Universität Innsbruck a mestami Schwaz, Sterzing a Hall v dňoch 27. 9. – 2. 10. 2010.
 • Balážová, Barbara: Ulrich Reutter und seine Welt um 1600. Príspevok na medzinárodnej konferencii „10. Internationaler montanhistorischer Kongress“ organizovanej Institut für Römisches Recht und Rechtsgeschichte, Universität Innsbruck a mestami Schwaz, Sterzing a Hall v dňoch 28. 9. – 1. 10. 2011.
 • Balážová, Barbara: Andreas Sauberer a nástenné maľby jasovskej knižnice. Príspevok na konferencii „Jasovskí premonštráti v premenách času“ pri príležitosti 210. výročia obnovenia Jasovského opátstva organizovanej rádom premonštrátov v Jasove dňa 20. 3. 2012.
 • Balážová, Barbara: Tri štambuchy Ulricha Reuttera (1563 – 1619). Príspevok na medzinárodnej konferencii „Ars linearis IV.“ organizovanej Národnou galériou v Prahe v dňoch 25. – 26. 3. 2013.
 • Balážová, Barbara: Some Remarks on the Iconographic Program of Library in Jasov. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Concept – Image – Reception“ organizovanej Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Ústavom dejín umenia Akadémie vied Českej republiky a Seminárom dejín umenia Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Bratislave v dňoch 19. – 21. 9. 2013.
 • Balážová, Barbara: Topografia industriálnej, urbánnej a sakrálnej krajiny stredoslovenských banských miest raného novoveku. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Ars montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459 – 1620)“ organizovanej Katedrou histórie FF UJEP v Ústí nad Labem a Katedrou dejín umenia FF UK Praha v Ústí nad Labem v dňoch 10. – 11. 4. 2014.
 • Balážová, Barbara: Príbeh (ako) z Hollywoodu. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Ars linearis V. Kolokvium o umění na papíře a pergamenu“ organizovanej Národnou galériou v Prahe v dňoch 5. – 6. 5. 2014.
 • Balážová, Barbara: Stammbuch, philoteca či album amicorum: médium komunikácie raného novoveku. Príspevok na konferencii „Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku“ organizovanej Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV – Sekciou pre dejiny 18. storočia v Bratislave v dňoch 24. – 25. 6. 2014.
 • Balážová, Barbara: Mundus subterraneus, terrestris et aeternis. Eine Meditation über die mittelslowakischen/niederungarischen Bergbaustädte. Príspevok na medzinárodnej konferencii „14. Internationaler Montanhistorischer Kongress 2015 Schwaz, Sterzing, Hall in Tirol ‚Bergbau und sein Erbe‘“ organizovanej Institut für Römisches Recht und Rechtsgeschichte, Universität Innsbruck a mestami Schwaz, Sterzing a Hall v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2015.
 • Balážová, Barbara: Mundus subterraneus. Príspevok na medzinárodnej konferencii „Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii“ – 34. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Clam­‑Gallasův palác, Husova 20, Praha 1, v dňoch 6. 10. – 7. 10. 2015.
 • Balážová, Barbara: Recent publications on Baroque ceiling painting in Slovakia and the future research strategies. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii „Current Research on Baroque Ceiling Painting in Europe“ vrátane „the Annual Meeting of the Research Group for Baroque Ceiling painting in Central Europe“ organizovanom Bavarian Academy of Sciences, the Institut für Kunstgeschichte LMU, CbDD and BCPCE v Mníchove v dňoch 5. – 7. októbra 2016.
 • Balážová, Barbara: Industriálna krajina raného novoveku [Industrial landscape of the early modern era]. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii „Krajina a venkov v baroku / Landscape and Countryside in Baroque“ organizovanej Ústavom dejín umenia AV ČR, Horní Jiřetín a Zámek Jezeří, v dňoch 14. – 15. októbra 2016.
 • Balážová, Barbara: Komemoratívna pamiatka na Krištofa Füssla z roku 1561 a iné viedenské sepulkrálie pre mešťanov stredoslovenských banských miest. Príspevok na 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek Epigraphica et Sepulcralia organizovanom Ústavom dejín umenia AV ČR v Prahe v dňoch 19. – 21. októbra 2016.

Verejné prednášky

 • Balážová, Barbara – Chmelinová, Katarína: Barokový oltár. Tradícia – priestor – tvorca – zázrak. Verejná prednáška v Slovenskej národnej galérii v Bratislave dňa 2. 11. 2005.
 • Balážová, Barbara: Industriálna krajina? Poznámky k niektorým exponátom. Verejná prednáška v Slovenskej národnej galérii v Bratislave dňa 17. 2. 2011.
 • Balážová, Barbara: Ulrich Reutter a jeho svet. Kultúrna skúsenosť muža v strednej Európe okolo 1600. Verejná prednáška v Kultúrnom dome Na Rybníčku v Opave dňa 7. 11. 2012 [projekt Sliezskej univerzity v Opave Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace].
 • Balážová, Barbara: O iných úrovniach reality. Využitie camery obscury pri formovaní výtvarného videnia v ranom novoveku. Verejná prednáška na Ústave historických vied Filozoficko­‑prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave dňa 8. 11. 2012 [projekt Sliezskej univerzity v Opave Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace].
 • Balážová, Barbara: Sonda: Ulrich Reutter a jeho svet. Alternatívne metodologické postupy v konštrukcii historického videnia. Verejná prednáška na Súkromnom gymnáziu EDUCAnet v Ostrave dňa 9. 11. 2012 [projekt Sliezskej univerzity v Opave Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace].
 • Balážová, Barbara: Ako sa budovalo panstvo v 18. storočí. Na príklade stavebnej dokumentácie z Koháryovského archívu. Prednáška v Semináři dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 14. 5. 2013.
 • Balážová, Barbara: Meštianske pozostalosti raného novoveku v kontexte dobovej teórie „Kunstkammer“. Prednáška na Ústave historických vied Filozoficko­‑prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v rámci letnej školy „Dějiny umění a muzea (minulost – přítomnost – budoucnost)“, Opava, 24. 9. 2013 [projekt Sliezskej univerzity v Opave Historizace střední Evropy].

Organizovanie vedeckých podujatí

 • Medzinárodná konferencia „Barokové umenie. Generácie – Interpretácie – Konfrontácie / Barockkunst. Generationen – Interpretationen – Konfrontationen“ organizovaná Katedrou dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Ústavom dejín umenia SAV v Bratislave v dňoch 20. – 22. 4. 2005.
 • Medzinárodná konferencia „Concept – Image – Reception“ organizovaná Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Ústavom dejín umenia Akadémie vied Českej republiky a Seminárom dejín umenia Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Bratislave v dňoch 19. – 21. 9. 2013.
 • Medzinárodná konferencia „Conjunctions of Curating and Art Education“ organizovaná Katedrou pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a tranzit.sk v Bratislave a v Trnave v dňoch 21. – 23. 10. 2015.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Prosím, zvoľte kartu.