• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Vedecké zameranie Katedry pedagogických štúdií

Vedecké a výskumné zameranie pracoviska súvisí s jeho vzdelávacím profilom a korešponduje so získanými vedeckými projektmi, od ktorých sa tematicky odvíja aj publikačná činnosť členov katedry. Môžeme ho syntetizovať do nasledujúcich oblastí:

  1. základný výskum v oblasti vied o výchove zameraný na historickú a filozoficko­‑antropologickú analýzu pedagogického myslenia s teoretickým fundovaním v oblasti filozofie výchovy a dejín výchovy a vzdelávania (konkrétne skúmanie vývoja európskeho pedagogického myslenia z interdisciplinárneho hľadiska, skúmanie pedagogického myslenia na Slovensku od r. 1918);
  2. základný výskum zameraný na oblasť inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne a aplikovaný výskum zameraný na overenie konceptu inkluzívnej edukácie a jej možností v praxi (príčiny úspešnosti a neúspešnosti inkluzívneho vzdelávania na rôznych typoch škôl, možnosti inkluzívnej edukácie vo vzťahu k rómskym žiakom, výskyt sociálno­‑patologických javov v inkluzívnej edukácii a pod.);
  3. základný a aplikovaný výskum zameraný na oblasť konceptu prosociálnosti ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie predmetu etická výchova na Slovensku;
  4. aplikovaný výskum zameraný na oblasť školského šikanovania a overenie možností jeho prevencie;
  5. základný výskum v oblasti súčasnej hudobnej kultúry a overenie hudobno­‑edukačných modelov akcentujúcich etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy vo vzdelávaní učiteľov hudby.