• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: katedrová správky­ňa systému MAIS
  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 10:20 – 12:00 
piatok 11:10 – 12:00

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1992 – 1996, Mgr., Katedra pedagogiky PdF TU v Trnave, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1992 – 1998, Mgr., Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo náboženstva a etickej výchovy
1999 – 2005, PhD., Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor pravoslávna teológia
2004, PaedDr., PdF TU v Trnave, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Priebeh pracovných pomerov

 • 1996 – 1998, učiteľka 1. stupňa ZŠ so zameraním na tvorivú dramatiku, ZŠ v Trnave, ul. J. Hollého 6
 • 1996 – 1998, učiteľka LDO na ZUŠ v Trnave
 • 1998 – 2004, učiteľka 1. stupňa ZŠ so zameraním na tvorivú dramatiku, ZŠ v Trnave, ul. J. Bottu 27
 • 2000 – 2014, odborná asistentka Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF TU v Trnave
 • 2014, odborná asistentka Katedra pedagogických štúdií PdF TU v Trnave

Oblasti pedagogickej činnosti

 • pedagogika voľného času 1 (Bc.),
 • tvorivá dramatika 1 (Bc.),
 • priebežná prax 1 (Bc.),
 • tvorivá dramatika 2 (Mgr.),
 • metodika výchovnej činností (Mgr.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Gubricová, Janette: Priebežná pedagogická prax vychovávateľov v školských kluboch detí. In Petrová, Z. ed. Prax v učiteľskom vzdelávaní. – Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. – ISBN 978­‑80­‑8082­‑699­‑4. – S. 105–131.
 • Gubricová, Janette – Pappová, Oľga: Hudobno­‑dramatické činnosti v materskej škole. Bratislava : MPC, 2014. ISBN 978­‑80­‑565­‑0024­‑8. http://www.​mat.​iedu.​sk/​DTLN.​MPC001.​Internet/​MPC001/​GetEMByCategory?​idTypEM=​1 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

  Výber z účasti na riešení projektov

  • Projekt MŠ SR KEGA 021TVU­‑4/2011 
   Inovácia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov. Obdobie riešenia: 2011 – 2013. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky.
  • Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí – Adamko hravo zdravo 
   Obdobie riešenia: 2004 – 2009. OZ A ako Adamko, Bratislava.
  • Grant PdF TU č. 13/06 
   Adamko hravo – zdravo (práca s mimickou bábkou) – projekt primárnej prevencie. Obdobie riešenia 2006 – 2008. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
  • Grant PdF TU č. 12/06 
   Retrospektívno­‑perspektívny pohľad na analýzu voľnočasových aktivít detí so znevýhodnením mladšieho školského veku. Dobra riešenia: 2006 – 2008. Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky.
  • Fakultný projekt – Nová alternatíva – tvorivá dramatika (experimentálne overovanie metódy tvorivej dramatiky v predškolskom a primárnom vzdelávaní). Obdobie riešenia 1996 – 2000.

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.