• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: utorok 11:00 – 12:00 
streda 13:40 – 14:40

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2002, Mgr., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: pedagogika – hudobná výchova
2006, PaedDr., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor pedagogika
2007, PhD., PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oblasti pedagogickej činnosti

 • náhradná rodinná výchova (Mgr.),
 • teória výchovy (Bc.),
 • teória výchovy v školských zariadeniach (Bc.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Bizová, N.: Programy inkluzívnej výchovy v školskom klube detí. In V. Lechta (ed.): Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava : IRIS, 2012, s. 280–289, ISBN 978­‑80­‑89256­‑89­‑1.
 • Bizová, N.: Podpora inklúzie v školských výchovno­‑vzdelávacích zariadeniach. In V. Lechta (ed.): Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Bratislava : IRIS, 2011, s. 146–153, ISBN 978­‑80­‑89256­‑69­‑3.
 • Bizová, N.: Inklúzia ako problém výchovy vo voľnom čase. In Efeta, roč. 21/4, 2011, s. 4–7, ISSN 1335­‑1397.
 • Bizová, N.: Výskumy v oblasti šikanovania. In M. Adamík Šimegová, B. Kováčová (eds.): Šikanovanie v prostredí školy. Možnosti prevencie a zvládania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, s. 104–115, ISBN 978­‑80­‑8082­‑484­‑6.
 • Bizová, N., Gubricová, J.: Sociálno­‑pedagogická prax I. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, 80 s., ISBN 978­‑80­‑8082­‑426­‑6.
 • Lohynová, N.: Výchova dítěte s postižením, narušením, ohrožením ve volném čase. In Viktor Lechta (ed.): Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010, s. 144–154, ISBN 978­‑80­‑7367­‑679­‑7.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt Bezhraničná antikvita v rámci programu cezhraničnej spolupráce Budujeme partnerstvá (Maďarská republika – Slovenska republika 2007 – 2013) (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 009TVU­‑4/2011: Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2011 – 2013 (spoluriešiteľ).
 • Projekt VEGA č. 1/0065/09: Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Vedúci projektu: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD., 2009 – 2011 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/6013/08: Skúmanie možnosti aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne. Vedúci projektu: prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., 2008 – 2010 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/4233/06: Rozvojové a inovatívne programy edukácie so zameraním na regionálnu výchovu. Vedúci projektu: PaedDr. Júlia Ivanovičová, PhD., 2006 – 2008 (spoluriešiteľ).
 • Projekt KEGA č. 3/1116/03: Edukačný proces s rozvojovým a inovatívnym aspektom ako prevencia voči negatívnym javom. Vedúci projektu: doc. PhDr. Anna Masariková, CSc., 2003 – 2005 (spoluriešiteľ).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.