Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ing. Katarína Pribilová, PhD.

profilová fotografia

  Rodné priezvisko: Školková
  Pozícia: materská dovolenka
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing., aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, 2003
PhD., 11­‑81­‑9 teória vyučovania informatiky, 2010

Ďalšie vzdelávanie

doplňujúce pedagogické štúdium, 2003

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, vedeckovýskumný pracovník, 2003 – 2006
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborný asistent, 2006 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

 • databázové systémy 1, 2,
 • informatika a spoločnosť,
 • informačná gramotnosť,
 • IKT vo vzdelávaní 1.
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
15 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 4/8
  Diplomové: 1/0

Výber z publikačnej činnosti

 • Mišút, M. – Školková, K.: Teacher’s Competence in E‑learning. In Sborník z mezinárodní konference Information & Comunication Technology in Education 2005, Rožnov pod Radhoštěm : 2005. ISBN 80­‑7368­‑081­‑5. Pp. 84–89.
 • Školková, K. – Gazdíková, V.: Communication in E‑learning at Pedagogical Faculty of Trnava University. In Information and Communication Technology in Natural Science Education – 2007. Šiauliai : NSREC, Šiauliai University, 2007. ISBN 978­‑9986­‑38­‑823­‑4. Pp. 164–168.
 • Pribilová, K.: IKT kompetencie študentov na PdF TU. In XXII. DidMatTech 2009. Trnava, Komárno : Tribun s. r. o, Brno. ISBN 978­‑80­‑8122­‑006­‑7.
 • Horváth, R. – Školková, K.: Využitie LMS systému na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2008. ISBN 978­‑80­‑7041­‑143­‑8. Pp. 196–202.
 • Pribilová, K. – Mišút, M.: Influence of communication means in project oriented education. In ICETA 2011. Budapest, Hungary : Óbuda University, 2011. ISBN 978­‑1­‑4577­‑0050­‑7. S. 185–187.
 • Mišút, M. – Pribilová, K.: Communication Impact on Project Oriented Teaching in Technology Supported Education. In Lecture notes in electrical engineering. Lecture notes in electrical engineering. New York : Springer Verlag, 2013. ISSN 1876­‑1100.

Výber z účasti na riešení projektov

 • KEGA 119­‑005TVU­‑4/2010 Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole, PdF TU, zodpovedný riešiteľ, 2010 – 2011.
 • VEGA 1/0247/10 Využitie interakcií na inováciu vyučovania informatiky, zodpovedný spoluriešiteľ, 2010 – 2011.
 • KEGA č. 3/3028/05 Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom, zodpovedný spoluriešiteľ, 2005 – 2007.
 • Štátny program výskumu a vývoja. Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní, zodpovedný spoluriešiteľ, 2003 – 2005.
 • VEGA č. 1/0240/03 Didaktické problémy elektronického vzdelávania, zodpovedný spoluriešiteľ, 2003 – 2005.
 • KEGA č. 3/0034/02 Inovácia modelu vzdelávania učiteľov ZŠ na PdF TU integrovaním moderných vzdelávacích technológií v kontexte modelu vzdelávania krajín Európskej Únie, zodpovedný spoluriešiteľ, 2002 – 2004.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.