TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra matematiky a informatiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

PaedDr. Milan Pokorný, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúci katedry
  študijný poradca pre matematiku a informatiku
  prodekan pre študijné záležitosti
  Miestnosť: 517
  Klapka: 578
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Ďalšie informácie: http://pdf.​truni.​sk/​pokorny/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor matematika – informatika, 1997
PaedDr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor matematika, 2004
PhD., 11­‑17­‑4 teória vyučovania matematiky, 2006

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborný asistent, 1997 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

  základy štatistického spracovania údajov
  finančná a poistná matematika
  teoretická informatika
  aritmetika
  logika, množiny, relácie
  diskrétne matematika
  informačné technológie vo vyučovaní (matematiky)
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
20 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: 5/7
  Diplomové: 5/38

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

  teória grafov
  e‑learning vo vyučovaní matematiky

Výber z publikačnej činnosti

 • Híc, P. – Pokorný, M. On integral balanced rooted trees of diameter 10. In Acta Univ. M. Belii, Series Mathematics, no. 10, 2003, pp. 9–15. ISBN 80­‑8055­‑812­‑4.
 • Híc, P. – Pokorný, M. There Are Integral Trees of Diameter 7. In Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. 18(2007), 59­‑63. ISSN 0353­‑8893.
 • Híc, P. – Pokorný, M. A Note on Integral Complete 4­‑partite Graphs. In Discrete Math., Volume 308, Issue 16, 2008, pp. 3704–3705. ISSN 0012­‑365X.
 • Híc, P. – Pokorný, M. Randomly CnUCm Graphs. In Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica VI, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, p. 123­‑130. ISSN 1643­‑6555.
 • Híc, P. – Pokorný, M. – Černek, P. New Sufficient Conditions for Integral Complete 3­‑Partite Graphs. In Appl. Anal. Discrete Math. 2(2008), 276­‑284. doi: 10.2298/AADM0802276H. ISSN 1452­‑8630.
 • Híc, P. – Pokorný, M. Statistical Hypothesis Testing in Excel. In Aplimat – Journal of Applied Mathematics, volume II (2009), no. 1, pp. 241–244. ISSN 1337­‑6365.
 • Híc, P. – Pokorný, M. On Integral Complete r­‑partite Graphs. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Volume 6, 2010, No. 1, pp. 17–25. ISSN 1336­‑9180.
 • Híc, P. – Pokorný, M. New Classes of Integral Complete n­‑partite Graphs. In Advances and Applications in Discrete Mathematics, Volume 7, Number 2, Pushpa Publishing House, India, 2011, pp. 83–94. ISSN 0974­‑1658.
 • Pokorný, M. E‑learningové kurzy ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematických predmetov na PdF TU. Powerprint Praha, 2011, ISBN 978­‑80­‑87415­‑25­‑2.
 • Pokorný, M.: Efficiency of Blended Learning in Teaching Logic, Sets and Binary Relations. In ICETA 2012, 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Košice : TU, 2012, s. 301­‑305. ISBN 978­‑1­‑4673­‑5123­‑2.
 • Híc. P. – Pokorný, M.: Efficiency of Blended Learning in Basics of Statistics Teaching. Didactica Slovenica Pedagoška Obzorja, Volume 28, 3­‑4, 2013, s. 184­‑192. ISSN 0353­‑1392.
 • Pokorný, M. – Híc, P. – Stevanović, D.: Remarks on Q­‑integral Complete Multipartite Graphs. Linear Algebra and Its Applications, Volume 439, Issue 7, s. 2029­‑2037, 2013. ISSN 0024­‑3795.
 • Stevanović, D. – Milošević, M. – Híc, P. – Pokorný, M.: Proof of a Conjecture on Distance Energy of Complete Multipartite Graphs. MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 70 (2013), 157­‑162. ISSN 0340­‑6253.
 • Pokorný, M.: Interactive Elements Can Increase the Efficiency of e‑learning Course. Information, Communication and Education Application, Advances in Education Research, Volume 30, 2013, s. 173­‑178. ISSN 2160­‑1070, ISBN 978­‑1­‑61275­‑056­‑9.
 • Pokorný, M.: Blended Learning as an Efficient Method for Discrete Mathematics Teaching. Advances in Education Sciences, Vol. 1 (2013), s. 249­‑252. ISBN 978­‑981­‑07­‑5946­‑9, ISSN 2339­‑5141.
 • Pokorný, M.: A Note on Integral Complete Multipartite Graphs Ka1.p1,…,as.ps with s = 7. Advances and Applications in Discrete Mathematics, Volume 13, Number 1, Pushpa Publishing House, India, 2014, pp. 1­‑8. ISSN 0974­‑1658.
 • Pokorný, M.: QLS­‑Integrality of Complete r­‑partite Graphs. Filomat. Accepted for publication.
 • Pokorný, M. – Híc, P. – Stevanović, D. – Milosević, M.: Distance Integral Graphs. Discrete Mathematics. Sent for possible publication.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Grant VEGA 1/1001/04 s názvom „Spektrálna teória grafov a grafové štruktúry“ – spoluriešiteľ (2004 – 2006).
 • Grant VEGA 1/4001/07 s názvom „Integrálne grafy a iné grafové štruktúry“ – spoluriešiteľ (2007 – 2009).
 • Grant KEGA 3/0034/02 s názvom „Inovácia modelu vzdelávania učiteľov ZŠ na PdF TU integrovaním moderných technológií v kontexte modelu vzdelávania krajín EÚ“ – spoluriešiteľ (2002 – 2004).
 • Grant KEGA 3/2244/04 s názvom „Aktualizácia základných pedagogických dokumentov z matematiky pre 1. stupeň základných škôl v súlade s Miléniom a tvorba nových učebníc pre 1. ročník ZŠ“ – spoluriešiteľ (2004 – 2006).
 • Grant KEGA 3/3028/05 s názvom „Kurikulárna transformácia stredoškolského vzdelávania z matematiky a informatiky v súlade s Miléniom“ – spoluriešiteľ (2005 – 2007).
 • Grant KEGA 3/4149/06 s názvom „Tvorba elektronických kurzov z matematiky“ – spoluriešiteľ (2006 – 2008).
 • Grant KEGA 3/7263/09 s názvom „E‑learning ako efektívny nástroj vo vyučovaní matematiky“ – spoluriešiteľ (2009 – 2011).
 • Grant KEGA 010UMB­‑4/2011 s názvom „Tvorba elektronických kurzov z matematiky pre žiakov základných škôl a prvých 4 ročníkov osemročných gymnázií“ – zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska (2011 – 2013).
 • Grant SK­‑SRB­‑0005­‑09 s názvom „Nové triedy integrálnych grafov“ – spoluriešiteľ (2010 – 2011).
 • Grant SK­‑SRB­‑0018­‑11 s názvom „Integrálne grafy a s nimi súvisiace problémy“ – spoluriešiteľ (2012 – 2013).
 • Grant KEGA 008UMB­‑4/2013 s názvom „Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky“ – zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska (2013 – 2015).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.