Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

RNDr. Pavol Černek, CSc.

profilová fotografia

  Miestnosť: 424
  Klapka: 537
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., vedecký smer – matematika, matematická analýza, 1975
RNDr., matematika, 1975
Vedecká hodnosť: CSc., matematika, 1983

Priebeh pracovných pomerov

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, interný ašpirant, 1976 – 1978
 • Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra, odborný asistent, 1978 – 1982
 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, učiteľ 1982 – 1985
 • Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava, odborný asistent, 1985 – 1990
 • Pedagogická fakulta UK, Bratislava, odborný asistent, 1990 – 1993
 • Matematicko­‑fyzikálna fakulta UK, Bratislava, odborný asistent, 1993 – 1996
 • Stavební fakulta, Brno, odborný asistent, 1996 – 1999
 • Štátny pedagogický ústav, Bratislava, námestník riaditeľa, 1999 – doteraz
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, hosťujúci docent, 2003 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

 • algebra,
 • elementárna matematika,
 • primárne matematické vzdelávanie,
 • matematika pre prírodné vedy.
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
39 rokov
Vedenie záverečný prác (prebiehajúce/ukončené)
  Bakalárske: ??/11
  Diplomové: ??/11

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  Člen vedeckej rady ŠPÚ.

Výber z publikačnej činnosti

 • Černek, P.: Matematika pre 4. ročník základnej školy. Pracovný zošit, 1. časť. Bratislava : SPN, 2012. ISBN 978­‑80­‑10­‑02255­‑7.
 • Černek, P.: Matematika pre 4. ročník základnej školy. Pracovný zošit, 2. časť. Bratislava : SPN, 2012. ISBN 978­‑80­‑10­‑02256­‑4.
 • Híc, P. – Pokorný, M. – Černek, P.: New Sufficient Conditions for Integral Complete 3­‑Partite Graphs. In Appl. Anal. Discrete Math. 2(2008), s. 276–284. ISSN 1452­‑8630.
 • Černek, P.: Matematika pre 2. ročník základných škôl : geometria : pracovná učebnica. 2. Časť, 1. vyd. – Bratislava : AITEC, 2010, [106 s.]. ISBN 978­‑80­‑89375­‑20­‑2.
 • Černek, P. – Kubáček, Z.: Nová maturita, matematika, testy. SPN, 2004. 
  ??.: Nová maturita, matematika, ústna časť. SPN, 20??.
 • Koman, M. – Kuřina, F. – Tichá, M. – Černek, P.: Matematika pro 8. ročník ZŠ, 1. díl., 2. díl, Matematika pro 7. ročník 1. díl, 2. díl., 1. vyd., Praha, MÚ AV ČR a ALBRA, 2000.
 • Černek P.: The least bound of the additive measures and integrals. Zb. Rad. Prírodo­‑matematická fakulta Ser. Mat. 24, 1(1994), s. 73–80.
 • Burjan, V. – Bero, P. – Černek, P.: Matematický koktail. Bratislava : SPN, 1991.
 • Černek, P.: Product of submeasures, Acta mathematica UC, 1982.
 • Žabka, J. – Černek, P.: Matematika pre 8. ročník základných škôl a 1. ročník 8­‑ročných gymnázií 2. časť, Orbis Pictus Istropolitana, ????.
 • Černek, P. – Repáš, V.: Matematika pre 2. ročník ZŠ. Pracovný zošit 1, pracovný zošit 2, učebnica, Orbis Pictus Istropolitana, ????.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt ESF 11230220508 Vytvorenie siete učiaceho sa regiónu v Trnavskom kraji, odborný garant a riešiteľ, 20?? – 20??.
 • Projekt ESF 3­‑066/2005 Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách, odborný garant a riešiteľ, 20?? – 20??.
 • 26110230039 Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave, riešiteľ (neviem, či je to správny názov), 20?? – 20??.
 • Projekt ESF 13120120217 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora, riešiteľ, 20?? – 20??.
 • Projekt ESF: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8­‑ročných gymnáziách, odborný garant, 2006 – 2008.
 • Projekt ESF: Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život, odborný garant, 2005 – 2007.
 • Projekt ESF: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania v procese prípravy mládeže na trh práce, národný koordinátor, 2004 – 2007.
 • Reforma maturitnej skúšky, zodpovedný riešiteľ, 1999 – 2003.
 • Projekt evaluačného centra UNESCO, zodpovedný riešiteľ, 2001.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Podieľa sa na písaní učebníc pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.