• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: študijná po­rad­ky­ňa pre Bc. štúdium
  Miestnosť: 222
  Klapka: 513
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Ing., anorganická chémia, 1978
Vedecká hodnosť: CSc., anorganická chémia, 1986
Vedecko‑pedagogický titul: doc., teória vyučovania chémie, 2006

Ďalšie vzdelávanie

doplňujúce pedagogické štúdium, 1978

Priebeh pracovných pomerov

 • Chemolak Smolenice – administratívny pracovník (september 1978)
 • Pedagogická fakulta UK Trnava vo funkcii asistent (1978 – 1981)
 • Pedagogická fakulta UK Trnava vo funkcii odborný asistent (1981 – 1982)
 • Gymnázium v Trnave ako stredoškolský učiteľ (1982 – 1994)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii odborný asistent (1992 – 2005)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii docent v odbore teória vyučovania chémie (2006 – doteraz)

Oblasti pedagogickej činnosti

 • všeobecná chémia,
 • anorganická chémia 1,
 • anorganická chémia 2,
 • chemická technológia,
 • história chémie,
 • anorganická chémia D.

Výber z publikačnej činnosti

 • Linkešová, M., Paveleková, I., Knap, R. Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie. Výroba cukru z cukrovej repy. In Edukacja przyrodnicza. (ed. Piotr Bieniek) Krakov : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016, s. 188–200. ISBN 978­‑83­‑8084­‑040­‑9.
 • Linkešová, M., Kurusová, H. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 1. Výroba mydla. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2015, roč. 19, č. 1, s. 23–28. ISSN 1338­‑1024.
 • Linkešová, M., Ruščančinová Worobelová, M. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. Výroba železa. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2015, roč. 19, č. 3, s. 17. ISSN 1338­‑1024.
 • Linkešová, M., Paveleková, I. Je úroveň vedomostí súčasných adeptov učiteľského povolania vyššia ako stredoškolákov so zvýšeným záujmom o chémiu? In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978­‑80­‑7435­‑417­‑5.
 • Linkešová, M., Paveleková, I. Základy chémie pre učiteľov biológie. (Elektronický titul) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. ISBN 978­‑80­‑8082­‑795­‑3.
 • Linkešová, M., Serátor, M. Krátky výlet do histórie chémie. 1. časť: Z praveku do 19. storočia. 2. časť: Vývoj chémie v 20. storočí dokumentovaný udelenými Nobelovými cenami. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2012, roč. 16, č. 2, s. 24–27 (1. časť); č. 3 – 4, s. 22–26 (2. časť). ISSN 1338­‑1024.
 • Linkešová, M. Anfänge des Chemieunterrichts an der Tyrnauer Univesität. In Die Tyrnauer Univesität im Licht der Geschichte. (ed. Hološová, A. a kol.) Kraków : Towarzystvo Slowaków w Polsce, Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 257–268. ISBN 978­‑83­‑7490­‑479­‑7.
 • Linkešová, M. Začiatky vyučovania chémie na Trnavskej univerzite. In Trnavská univerzita vo svetle dejín. (ed. Hološová, A. a kol.) Kraków : Towarzystvo Slowaków w Polsce, Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, 293 – 307. ISBN 978­‑83­‑7490­‑480­‑3.
 • Linkešová, M. Chémia v dejinách. (Elektronický titul) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. ISBN 978­‑80­‑8082­‑442­‑6.
 • Linkešová, M. Kapitoly z histórie chémie. (2. prepracované vydanie) Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978­‑80­‑8082­‑399­‑3.
 • Linkešová, M. (Hornáčková, A.) Kapitoly z histórie zlata. 1 – 4. In Biológia, ekológia, chémia, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2009, 13(1–2) s. 23–30, (3–4) s. 21–30. ISSN 1338­‑1024.
 • Linkešová, M., Paveleková, I. Skúsenosti s realizáciou nového študijného programu Učiteľstvo praktických chemických a potravinárskych predmetov. In Current Trends in Chemical Curricula. Proceedings of the International Conference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008, s. 171–175. ISBN 978­‑80­‑86561­‑60­‑8.
 • Linkešová, M., Paveleková, I. Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2007. ISBN 978­‑80­‑8082­‑170­‑8.
 • Linkešová, M. Vývojové trendy chemických súťaží. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 80­‑8082­‑035­‑X. Bratislava : VEDA, 2005. ISBN 80­‑224­‑0860­‑3.
 • Sirota, A., Koman, M., Jóna, E., Linkešová, M. Equatorial­‑axial interactions in isothiocyanate nickel(II) complexes with 4­‑substituted pyridine as N­‑donor ligand. Crystal and molecular structure of [Ni(4­‑isopropylpyridine)(NCS)2]. In Coordination Chemistry at the Turn of the Century. (ed. G. Ondrejovič, A. Sirota) Bratislava : Slovak Technical University Press, 1999, s. 127–132. ISBN 80­‑227­‑1225­‑6.
 • Langfelderová, H., Karľa, V., Linkešová, M., Gažo, J. On the relationship between the structures of Cu(II) complexes and their chemical transformations. V. Kinetics of thermal decomposition of Cu(II) aquacomplexes with heterogeneous coordination sphere. J. Therm. Anal., 1983, roč. 26, s. 95–100.
 • Langfelderová, H., Linkešová, M. Jóna, E. The relationship between the structures of Cu(II) complexes and their chemical transformations. II. The question of the relationship between the structures of copper(II) sulphate hydrates and the kinetics of their thermal decompositions. J. Therm. Anal., 1980, roč. 19, s. 117–123.
 • Reguli, J., Linkešová, M., Slanicay, J. Pôvod názvov chemických prvkov. Nástenná periodická tabuľka so sprievodnou publikáciou. FCHPT STU Bratislava 2001, 28 s. Schválilo MŠ SR 30. 10. 2001 pod číslom 1152/2001­‑41 ako doplnkový materiál pri vyučovaní chémie v základných a stredných školách.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Spoluriešiteľka projektu KEGA 003TTU­‑4/2016. Chémia a spoločnosť. Návrh alternatívneho obsahu stredoškolskej chémie a tvorba učebnice pre zvýšenie chemickej gramotnosti študentov a lepší vzťah verejnosti k chémii (2016 – 2018, vedúci projektu J. Reguli).
 • Spoluriešiteľka projektu KEGA 004TTU­‑4/2013 Tvorba vzdelávacích materiálov pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie učiteľov chémie a pre riešiteľov úloh chemickej olympiády (2013 – 2015, vedúci projektu J. Reguli).
 • Spoluriešiteľka projektu KEGA 3/5275/07 Inovácia vysokoškolskej prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov chémie základných a stredných škôl využívajúca konštruktivistický prístup a smerujúca k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti učiteľov i žiakov (2007 – 2009, vedúci projektu J. Reguli).
 • Spoluriešiteľka projektu KEGA 175­‑006TVU­‑4/2010 Vieš, čo vieš? (2010 – 2011, vedúca projektu: M. Lucká).
 • Vedúca projektu PdF TU 11/02 Tvorba doplnkových vzdelávacích materiálov pre podporu vyučovania chémie.
 • Spoluriešiteľka projektu KEGA 97/97 Neformálne vzdelávanie v oblasti chémie (1999 – 2001, vedúci projektu J. Reguli).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.