TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra chémie PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

profilová fotografia

  Pozícia: vedúci katedry
  predseda AS PdF TU
  Miestnosť: 221
  Klapka: 503
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., učiteľstvo matematiky – chémia, 1976
PhDr., teória vyučovania chémie, 1979
Vedecká hodnosť: CSc., teória vyučovania chémie, 1982
Vedecko‑pedagogický titul: doc., teória vyučovania chémie, 1995
prof., teória vyučovania chémie, 2000

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta UK Trnava vo funkcii odborný asistent (1980 – 1983)
 • Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov Bratislava vo funkcii vedecko­‑pedagogický pracovník (1983 – 1987)
 • Výskumný ústav pedagogický Bratislava vo funkcii samostatný vedecký pracovník (1987 – 1990)
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava vo funkcii samostatný vedecký pracovník (1990 – 1995)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii docenta (1995 – 2000)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii profesora (2000 – doteraz)

Výber z publikačnej činnosti

 • Held, Ľ. – Lipthay, T. – Prokša, M. Vyučovanie chémie a tvorivosť. Bratislava : SPN 1992, 151 s. ISBN 80­‑08­‑00769­‑9.
 • Held, Ľ. – Pupala, B. Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava : PdF UK 1995. 107 s. ISBN 80­‑967362­‑7­‑2.
 • Held, Ľ. Psychogenetické aspekty výuky chemie. (Kapitola v monografii : Bílek, M. et al: Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, 136 s. ISBN 80­‑7041­‑292­‑5) s. 5 – 31.
 • Held, Ľ. Príroda – deti – vedecké vzdelávanie. (Kapitola v monografii: Kolláriková, Z. – Pupala, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál 2001. 456 s. ISBN 80­‑7178­‑585­‑7) s. 347 – 362.
 • Held, Ľ. – Lipthay, T. – Kováč, T. Test tvorivého myslenia v chémii. Přírodní vědy ve škole, 35, 1983­‑84, č. 9, s. 341­‑343.
 • Held, Ľ. – Pupala, B. Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaní. Bratislava : PdF UK 1995. 107 s. ISBN 80­‑967362­‑7­‑2.
 • Held, Ľ. Psychogenetické aspekty výuky chemie. (Kapitola v monografii : Bílek, M. et al: Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, 136 s. ISBN 80­‑7041­‑292­‑5) s. 5 – 31.
 • Held, Ľ. Príroda – deti – vedecké vzdelávanie. (Kapitola v monografii: Kolláriková, Z. – Pupala, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál 2001. 456 s. ISBN 80­‑7178­‑585­‑7) s. 347 – 362.
 • Held, Ľ. – Pupala, B. Kritický pohľad na teoretické zdroje pedagogickej koncepcie súčasnej školy. Pedagogická revue, 45, 1993, č. 1/2, s. 27­‑37.
 • Held, Ľ. – Pupala, B. – Osuská, Ľ. Konštruktivistický prístup k učeniu a vyučovaniu (empirický pohľad). Pedagogická revue, 46, 1994, č. 7­‑8, s. 319 – 327.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu (včítane prípravy učiteľov), projekt KEGA č. 3/0003/02, doba riešenia 2002 – 2004, vedúci projektu.
 • Didaktické problémy elektronického vzdelávania, projekt VEGA, č. 1/7240/03, doba riešenia január 2003 – december 2005, vedúci projektu.
 • Pedagogické, sociálne a estetické problémy nasadenia počítačov do vzdelávania. Projekt VEGA, č. 1/7223/20, doba riešenia 01.2000 – 12.2002, vedúci projektu.
 • Podmienky implementácie konštruktivistických prístupov k prírodovednej výchove v pedagogickej kultúre Slovenska. Projekt VEGA, č. 1/3240/96, doba riešenia január 1996 – december 1997, vedúci projektu.
 • Continuing Education System for Academic Staff in Trnava contract No: S_JEP­‑12290­‑97 (Joint European Project – Tempus Programme), spoluriešiteľ, doba riešenia: 1997 – 2000, koordinátor na TU.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.