Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Informácie pre verejnosť

 1. Atestácie (fakulta)
 2. Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)
 3. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

 

a) Rozširujúce vzdelávanie učiteľov
 • 2­‑ročné štúdium (4 semestre) končiace štátnou skúškou a obhajobou písomnej práce.
 • Otvárame v septembri 2018.
 • Absolvent získava úplnú kvalifikáciu pre aprobáciu anglický jazyk a literatúra (nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie).
 • Ďalšie informácie: Mgr. Dana Masaryková, PhD. alebo doc. RNDr. Viera Peterková, PhD.

 

Pripravujeme:

b) Aktualizačné vzdelávanie: CLIL a bilingválne vzdelávanie
 • Garant: PaedDr. Danica Gondová
 • 60 hodín
 • Ciele: Účastník získa najnovšie teoretické poznatky o metodike CLIL a didaktike bilingválneho vzdelávania, informácie o aktuálnych skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Jadrom kurzu je praktická metodicko­‑didaktická príprava učiteľa, v rámci ktorej učitelia prejdú celým cyklom vyučovacieho procesu (príprava na vyučovanie – vyučovanie – hodnotenie) a vyskúšajú si overené vyučovacie metódy a postupy.
 • Predpokladaný začiatok kurzu: október 2018
 • Ďalšie informácie: Mgr. Dana Masaryková, PhD. alebo doc. RNDr. Viera Peterková, PhD.

 

c) Aktualizačné vzdelávanie: Vyučovanie anglického jazyka a literatúry v inkluzívnej triede
 • Garant: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
 • 48 hodín
 • Ciele: Účastník získa najnovšie poznatky z neurolingvistiky, psycholingvistiky a sociolingvistiky viažúce sa na rozvoj cudzojazyčných komunikačných kompetencií u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Kurz sa zameriava konkrétne na vyučovanie žiakov s dysgrafiou a dyslexiou. Na základe skúseností z iných krajín a konkrétnych príkladov dobrej praxe si učitelia vyskúšajú overené vyučovacie metódy a postupy.
 • Predpokladaný začiatok kurzu: október 2018
 • Ďalšie informácie: Mgr. Dana Masaryková, PhD. alebo doc. RNDr. Viera Peterková, PhD.

 

d) Aktualizačné vzdelávanie: Rozvoj prekladateľskej kompetencie v kontexte komunikatívneho vyučovania cudzích jazykov
 • Garant: prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
 • 60 hodín
 • Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa účastníci oboznámia s najnovšími poznatkami z translatológie a teórie prekladu (so zameraním na preklad neumeleckých textov). Následne získajú skúsenosti s vybranými technikami (komerčného) prekladu. Súčasťou kurzu je úvod do počítačového prekladu (preklad pomocou softvérov). Súčasťou kurzu je didaktická príprava na aplikovanie novozískaných vedomostí a zručností vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry.
 • Predpokladaný začiatok kurzu: október 2018
 • Ďalšie informácie: Mgr. Dana Masaryková, PhD. alebo doc. RNDr. Viera Peterková, PhD.