Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.

1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Mgr. (denná forma)

Garant: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov                  
štylistika anglického jazyka P 1 ZS 5 1 2     3
interkultúrna komunikácia P 1 ZS 4 2 2     4
teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 1 P 1 ZS 7 2 2   2 4
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní 1 P 1 ZS 5 1 2     3
anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) 1 P 1 ZS 7 2 2     4
spolu 1 ZS 28 8 10 2 18
súčasná anglická a americká literatúra P 1 LS 4 2 2     4
teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 2 P 1 LS 7 2 2   2 4
lingvistická analýza textu P 1 LS 4   2     2
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 P 1 LS 5 2 2     4
kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín 1 P 1 LS 6 2 2     4
spolu 1 LS 26 8 10 2 18
anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) 2 P 2 ZS 7 2 2     4
vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku P 2 ZS 7 2 2     4
kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín 2 P 2 ZS 3   2     2
sociolingvistika P 2 ZS 3 2       2
  PV 2 ZS 3   2     2
  PV 2 ZS 3   2     2
spolu 2 ZS 20 6 10 12
ŠS – predmet P 2 LS 4          
spolu povinné predmety (P) 78 22 30 4 48
spolu P + PV 84 52
ponuka povinne­‑voliteľných predmetov
literatúra pre deti a mládež PV 2 ZS 3   2     2
prekladateľský seminár PV 2 ZS 3   2     2
integrované komunikačné zručnosti PV 2 ZS 3   2     2
tlmočnícky seminár PV 2 ZS 3   2     2
média v literárnej komunikácii PV 2 ZS 3   2     2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 12 8 8
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 6
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 84

 


1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Mgr. (externá forma)

Garant: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity
PXS prax za semester ΣSVH semestrálna výmera hodín spolu
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PXS ΣSVH
štylistika anglického jazyka P 1 ZS 5   36
interkultúrna komunikácia P 1 ZS 4   48
teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 1 P 1 ZS 7 24 48
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní 1 P 1 ZS 5   36
spolu 1 ZS 21 24 168
anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) 1 P 1 ZS 7   48
teória a prax vyučovania anglického jazyka a literatúry 2 P 1 LS 7 24 48
kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín 1 P 1 LS 6   48
spolu 1 LS 20 24 144
súčasná anglická a americká literatúra P 1 LS 4   48
lingvistická analýza textu P 1 LS 4   24
využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 P 1 LS 5   48
anglický jazyk a jeho špecifiká (súčasná podoba anglického jazyka) 2 P 2 ZS 7   48
kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín 2 P 2 ZS 3   24
spolu 2 ZS 23 192
vyučovanie angličtiny v mladšom školskom veku P 2 ZS 7   48
sociolingvistika P 2 ZS 3   24
  PV 2 LS 3   24
  PV 2 LS 3   24
spolu 2 LS 10 72
ŠS – predmet P 3 ZS 4    
spolu povinné predmety (P) 78 48 576
spolu P + PV 84 624
literatúra pre deti a mládež PV 2 ZS 3   24
prekladateľský seminár PV 2 ZS 3   24
integrované komunikačné zručnosti PV 2 ZS 3   24
tlmočnícky seminár PV 2 ZS 3   24
média v literárnej komunikácii PV 2 ZS 3   24
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 15 120
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 6
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 84

Na našich stránkach sú dočasne zverejnené informácie z dvoch akreditačných spisov. Prostredníctvom nasledujúcich tlačidiel si môžete zvoliť, ktoré informácie potrebujete vidieť:

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017