Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

  • Študenti sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) akademického informačného systému MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

Zoznam študijných jednotiek pre externú formu štúdia v tomto programe nájdete nižšie.

1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Bc. (denná forma)

Garant: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity   ΣKH kontaktné hodiny spolu
PR prednášky SE semináre CV cvičenia PX prax
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PR SE CV PX ΣKH
ponuka povinných predmetov                  
úvod do štúdia literatúry P 1 ZS 3 2       2
komunikačné jazykové zručnosti 1 P 1 ZS 7   6     6
fonetika a fonológia aj 1 P 1 ZS 6 2 2     4
úvod do štúdia jazyka P 1 ZS 4 1       1
morfológia a syntax aj 1 P 1 ZS 6 2 2     4
spolu 1 ZS 26 7 10 17
fonetika a fonológia anglického jazyka 2 P 1 LS 6 2 2     4
interpretácia umeleckého textu P 1 LS 3 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti 2 P 1 LS 7   6     6
morfológia a syntax anglického jazyka 2 P 1 LS 6 2 2     4
úvod do dejín a kultúry anglicky hovoriacich krajín P 1 LS 4 2 1     3
spolu 1 LS 26 7 12 19
morfológia a syntax anglického jazyka 3 P 2 ZS 6 2 2     4
anglická literatúra 1 P 2 ZS 5 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti 3 P 2 ZS 7   6     6
  PV 2 ZS 3   2     2
  PV 2 ZS 3   2     2
spolu 2 ZS 18 3 13 12
morfológia a syntax anglického jazyka 4 P 2 LS 6 2 2     4
americká literatúra 1 P 2 LS 4 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti 4 P 2 LS 6   6     6
  PV 2 LS 3   2     2
  PV 2 LS 3   2     2
spolu 2 LS 16 3 13 12
lexikológia anglického jazyka 1 P 3 ZS 7 2 2     4
anglická literatúra 2 P 3 ZS 5 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti 5 P 3 ZS 7   6     6
komunikatívna kompetencia P 3 ZS 4 1 2     3
moderné interpretačné stratégie P 3 ZS 3 1 2     3
spolu 3 ZS 26 5 13 18
lexikológia anglického jazyka 2 P 3 ZS 6 2 2     4
americká literatúra 2 P 3 LS 4 1 1     2
komunikačné jazykové zručnosti 4 P 3 LS 6   6     6
spolu 3 LS 16 3 9 12
ŠS – predmet P 3 LS 4          
spolu povinné predmety (P) 132 28 70 90
spolu P + PV 144 98
ponuka povinne­‑voliteľných predmetov                  
angličtina pre akademické a špecifické účely 1 PV 2 LS 3 1 1     2
konverzácia v anglickom jazyku PV 2 ZS 3   2     2
angličtina pre akademické a špecifické účely 2 PV 3 ZS 3   2     2
poviedka v anglo­‑americkej literatúre PV 3 ZS 3   2     2
kreatívne písanie PV 2 ZS 3   2     2
americká angličtina PV 3 LS 3   2     2
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 18 1 11 12
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 12
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 144

 


1.1.3 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Bc. (externá forma)

Garant: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
Vysvetlivky:
TP typ predmetu   RK ročník   SM semester   KR kredity
PXS prax za semester ΣSVH semestrálna výmera hodín spolu
 
ponuka predmetov TP RK SM KR PXS ΣSVH
ponuka povinných predmetov            
úvod do štúdia literatúry P 1 ZS 3   24
komunikačné jazykové zručnosti 1 P 1 ZS 7   72
fonetika a fonológia anglického jazyka 1 P 1 ZS 6   48
úvod do štúdia jazyka P 1 ZS 4   12
spolu 1 ZS 20 156
morfológia a syntax anglického jazyka 1 P 1 LS 6   48
fonetika a fonológia anglického jazyka 2 P 1 LS 6   48
komunikačné jazykové zručnosti 2 P 1 LS 7   72
spolu 1 LS 19 168
interpretácia umeleckého textu P 2 ZS 3   24
morfológia a syntax anglického jazyka 2 P 2 ZS 6   48
úvod do dejín a kultúry anglicky hovoriacich krajín P 2 ZS 4   36
komunikačné jazykové zručnosti 3 P 2 ZS 7   72
spolu 2 ZS 20 180
morfológia a syntax anglického jazyka 3 P 2 LS 6   48
anglická literatúra 1 P 2 LS 5   24
lexikológia anglického jazyka 1 P 2 LS 7   48
spolu 2 LS 18 120
morfológia a syntax anglického jazyka 4 P 3 ZS 6   48
americká literatúra 1 P 3 ZS 4   24
komunikačné jazykové zručnosti 4 P 3 ZS 6   72
  PV 3 ZS 3   24
spolu 3 ZS 16 144
anglická literatúra 2 P 3 LS 5   24
komunikačné jazykové zručnosti 5 P 3 LS 7   72
moderné interpretačné stratégie P 3 LS 3   36
lexikológia anglického jazyka 2 P 3 LS 6   48
  PV 3 LS 3   24
spolu 3 LS 21 180
americká literatúra 2 P 4 ZS 4   24
komunikačné jazykové zručnosti 6 P 4 ZS 6   72
komunikatívna kompetencia P 3 ZS 4   36
  PV 4 ZS 3   24
  PV 4 ZS 3   24
spolu 4 ZS 14 132
ŠS – predmet P 4 LS 4    
spolu 4 LS 4
spolu povinné predmety (P) 132 1080
spolu P + PV 144 1176
ponuka povinne­‑voliteľných predmetov            
angličtina pre akademické a špecifické účely 1 PV 2 LS 3   24
konverzácia v anglickom jazyku PV 2 ZS 3   24
angličtina pre akademické a špecifické účely 2 PV 3 ZS 3   24
poviedka v anglo­‑americkej literatúre PV 3 ZS 3   24
kreatívne písanie PV 2 ZS 3   24
americká angličtina PV 3 LS 3   24
spolu povinne voliteľné predmety (PV) 18 144
minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV): 12
minimálny počet kreditov (P + PV), ktoré musí študent získať: 144

Na našich stránkach sú dočasne zverejnené informácie z dvoch akreditačných spisov. Prostredníctvom nasledujúcich tlačidiel si môžete zvoliť, ktoré informácie potrebujete vidieť:

Akreditačný spis platný do AR 2015/2016     Akreditačný spis platný od AR 2016/2017