Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 1. 2. 2019, predminulý týždeň

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU 
v spolupráci 
s Centrom ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave 
otvára v akademickom roku 2019/2020

Rozširujúce štúdium: anglický jazyk a literatúra – učiteľstvo akademických predmetov

 

Termín podávania prihlášok: 30. 6. 2019
Termín zápisu do ročníkov: september 2019 (podľa harmonogramu Trnavskej univerzity)
Termín začiatku štúdia: posledný septembrový týždeň
Štandardná dĺžka štúdia: 200 hodín rozdelených do štyroch semestrov (dva akademické roky)
Cena vzdelávania: 225 € za semester / 450 € za akademický rok

 

Organizácia štúdia: Ide o externé štúdium v kombinovanej forme (kombinuje sa kontaktné a dištančné vzdelávanie formou e‑learningu v Moodli). Z celkových 200 hodín štúdia je 124 hodín kontaktnej výučby, 56 hodín je vedených e‑learningom, 10 hodín je venovaných konzultáciám k vypracovaniu záverečnej práce a 10 hodín pedagogickej praxe (spravidla v mieste bydliska). Kontaktná výučba je organizovaná počas sobôt.

 

Garant štúdia: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Poznámka: Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.

 

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach štúdia: sekretariát KAJL PdF TU 
Mgr. Andrea Doková 
adresa elektronickej pošty 
+421 33 5939 540.
  CĎV TU 
Bc. Anna Sokolovičová.
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Rozširujúce štúdium sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave organizuje podľa § 8a Zákona č. 317/2009 Z. z. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1. Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na vyučovanie anglického jazyka a literatúry ako ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru.

Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.

Podľa § 61a toho istého zákona platí, že od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.