V. Členenie slovnej zásoby z hľadiska aktívneho a pasívneho používania slov
V slovnej zásobe rozlišujeme aktívnu a pasívnu vrstvu slov. Aktívna vrstva obsahuje slová, ktoré sa bežne používajú v komunikácii. V pasívnej vrstve sa nachádzajú slová, ktoré sa bežne nepoužívajú:
  • zastarané slová – slová, ktoré z aktívnej vrsty prechádzajú postupne do pasívnej a neskôr môžu úplne zaniknúť, napr. slovo bukréta (kytica)
  • historizmy – slová, ktoré prešli do pasívnej slovnej zásoby v dôsledku zániku vecí, ktoré pomenúvali, napr. bíreš (sluha), praslen (ako súčasť nástroja na pradenie)
  • archaizmy – slová, ktoré prešli do pasívnej slovnej zásoby, pretože ich nahradili novšie pomenovania; vec, ktorú označovali, nezanikla (na rozdiel od historizmov); archaizmami sú napríklad: černilo (atrament), merba (matematika), silospyt (fyzika), učba (vyučovanie).
  • neologizmy sú nové slová, ktoré sú ešte v pasívnej zásobe. Keď sa dostanú do aktívnej slovnej zásoby, strácajú charakter neologizmu; prednedávnom sme ako neologizmy pociťovali slová ako chatovať (dnes vo forme četovať), notebook, stylista. Neologizmami sú v súčasnosti napríklad slová ako image maker a pod.