TRNAVSKÁ UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 ÚVOD DO ELEMENTÁRNEJ 
TEÓRIE ČÍSEL

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÉ TEXTY

Milan Paštéka, Milan Pokorný, Renáta Smolíková Wachowiak  

 TRNAVA, 2010

  ISBN 978-80-8082-394-8


© Milan Paštéka, Milan Pokorný, Renáta Smolíková Wachowiak

 Recenzenti:

 RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Za odbornú, jazykovú a štylistickú stránku týchto vysokoškolských učebných textov zodpovedajú autori.

Schválené Vedeckou radou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 07.10.2010

ako učebné texty pre Pedagogickú fakultu TU.

Vydala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2010.

 131 strán