Tiráž

Obsah

Slovo na úvod

1. Základné pojmy

2. Racionálne a iracionálne čísla

3. Lineárne Diofantické rovnice

4. Diofantické rovnice vyšších ...

5. Pytagorovské trojuholníky

6. Aritmetické funkcie

7. Kongruencie

8. Prvočísla

9. Lagrangeova veta

10. Gaussov kvadratický zákon ...

11. Primitívna korene

12. Dokonalé čísla

13. Asymptotická hustota

14. Čebyševove nerovnosti

15. Nulová veta

16. Dôkaz Bertrandovho postulátu

17. Prvočíselná veta

18. Lineárne rekurentné postupnosti

19. Operácie modulo m

20. Algebrické štruktúry

21. Lineárne rekurentné postupnosti ...

22. Súčty mocnín

23. Mocninové rozvoje reálnych čísel

Literatúra