TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 SLOVENSKÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945 I.  
(1945 – 1963)

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÉ TEXTY

RENÉ BÍLIK  

 TRNAVA, 2009

  ISBN  978-80-8082-309-2


© doc. PaedDr. René Bílik, CSc.

 Odborní recenzenti:

 prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. 

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Vydala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2009.

 80 strán