TRNAVSKÁ UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA

 LOGIKA, MNOŽINY, BINÁRNE RELÁCIE

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÉ TEXTY

PAVEL HÍC, MILAN POKORNÝ  

 TRNAVA, 2010

  ISBN 978-80-8082-389-4


© doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.; PaedDr. Milan Pokorný, PhD.

 Recenzenti:

 doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.

doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc.

Za odbornú, jazykovú a štylistickú stránku týchto vysokoškolských učebných textov zodpovedajú autori.

Schválené Vedeckou radou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 07. 10. 2010

ako učebné texty pre Pedagogickú fakultu TU.

Vydala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2010.

 196 strán