Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 30. 11. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

obrázok

Akademický senát 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Voľby do študentskej rady vysokých škôl

 

Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať

 

v dňoch 10. – 12. decembra 2018 
v čase od 10:00 h do 13:00 h.

 

Voľby budú realizované v jednom volebnom obvode na celej univerzite v troch volebných okrskoch:

  • v pondelok 10. decembra 2018 v budove TF TU v Bratislave na Kostolnej ulici – študenti Teologickej fakulty TU,
  • v utorok 11. decembra 2018 v budove PdF TU na Priemyselnej ulici – študenti Pedagogickej fakulty TU,
  • v stredu 12. decembra 2018 v budove TU na Hornopotočnej ulici – študenti Filozofickej, Právnickej fakulty TU a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU.

Návrhy kandidátov je možné podávať na návrhových lístkoch do schránok umiestnených na dekanátoch jednotlivých fakúlt do 6. decembra 2018 do 12:00 h. Následne budú na úradnej výveske TU zverejnené mená kandidátov.

Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce. Oprávneným voličom a/alebo kandidátom je každý študent Trnavskej univerzity v Trnave zapísaný na štúdium (študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej i externej forme). Kandidovať do ŠRVŠ za TU môžu len študenti zapísaní v zozname študentov, ktorí sú členmi akademickej obce TU, a dali písomný súhlas s návrhom na svoju kandidatúru. Volení budú traja študenti za celú Trnavskú univerzitu.

 

Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:
Predseda: Mgr. Jana Blusková – Pedagogická fakulta TU
Členovia: Mgr. Katarína Koleničová – Teologická fakulta TU
  Mgr. Barbora Rajnáková – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
  Zuzana Morongová – Filozofická fakulta TU
  JUDr. Milan Hlušák – Právnická fakulta TU

 

Dňa 13. decembra 2018 vyhlási volebná komisia výsledky volieb na úradnej výveske TU.

 

V Trnave, 30. november 2018 Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r. 
predsedníčka AS TU