Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 19. 4. 2018, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Reakcia vedenia Pedagogickej fakulty na názory 
a podnety zozbierané v ankete Káva za názor

 

Vedenie fakulty ďakuje všetkým, ktorí do ankety prispeli za to, že prejavili záujem o kvalitu podmienok pre vlastné štúdium, kvalitu obsahu štúdia a vyjadrili svoj názor na jeho personálne zabezpečenie. Zozbierané podnety a názory smerovali totiž práve do zmienených oblastí:

  1. Oblasť materiálnych podmienok na štúdium a s tým súvisiace umiestnenie školy.
  2. Oblasť obsahu vzdelávacej ponuky.
  3. Oblasť personálneho zabezpečenia.

K b. 1. Pedagogická fakulta je súčasťou Trnavskej univerzity, ktorá ako inštitúcia zodpovedá za sídlo fakulty, stav budovy i za rozsah služieb poskytovaných študentom v oblasti stravovania a služieb bufetu. Ide o dlhodobý problém. Zmeniť sídlo fakulty znamená kúpiť alebo prenajať zodpovedajúci objekt. Vedenie fakulty sa v spolupráci s vedením univerzity o toto usiluje. Vzhľadom na to, že problematika stravovania, bufetov a technickej spôsobilosti budovy na užívanie je v kompetencii kvestora univerzity, posielame túto časť zozbieraných názorov práve úseku kvestora, aj so žiadosťou o vyjadrenie. Materiálne zabezpečenie a vybavenie budovy, ktoré je v kompetencii fakulty a bolo označené ako problém, budeme riešiť ihneď.

K b. 2. Obsah vzdelávania, ktoré fakulta ponúka a zoznam povinnej a odporúčanej literatúry je konštruovaný podľa štandardov jednotlivých študijných odborov a študijných programov. Konkrétne informácie obsahujú informačné listy predmetov. V takejto podobe a s takýmto obsahom bola vzdelávacia ponuka našej fakulty schválená Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky a fakulta dostala súhlas na poskytovanie študijných odborov a programov a na udeľovanie vysokoškolských diplomov. Individuálne hodnotenia vhodnosti či nevhodnosti (aktuálnosti či neaktuálnosti) povinnej alebo odporúčanej literatúry je potrebné a aj žiaduce konzultovať s vyučujúcim, resp. s garantom študijného programu. Vedenia katedier, vyučujúci i garanti sú na takúto konzultáciu pripravení. Pokiaľ ide o predstavu typu „načo je taká škola, keď sa musím učiť doma,“ upozorňujeme, že práve samoštúdium a štúdium literatúry mimo prednášok a cvičení je a musí byť základom vysokoškolskej prípravy študenta. Práve samostatná príprava umožňuje porozumieť obsahom ponúkaným v škole, umožňuje zmysluplnú konzultáciu študenta s vyučujúcim a umožňuje viesť dialóg namiesto pasívnej účasti.

K b. 3. Každú jednu konkrétnu výhradu voči konkrétnemu pedagógovi konzultovalo vedenie fakulty s vedúcou či vedúcim príslušnej katedry a oni následne s dotknutým vyučujúcim. Rovnako sme postupovali aj pri ocenení práce a prístupu učiteľov zo strany študentov a za oba typy názorov – kritické i pochvalné – ďakujeme.

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan